Interpretacje do przepisu
art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


600/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.434.2018.1.MG
     ∟Przekazanie przez Spółkę Wspólnikowi w ramach procesu likwidacji majątku stanowiącego przedsiębiorstwo nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.483.2018.2.KK
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji publicznej.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.212.2018.2.AP
     ∟Zwolnienie od podatku VAT nieruchomości zabudowanych w postaci hali magazynowej oraz budynku biurowego na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z planowaną likwidacją dział. gospo. prowadz. w formie spółki cywilnej.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.145.2018.3.KO
     ∟- opodatkowania dostawy nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy w postępowaniu egzekucyjnym, - prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę nieruchomości wystawionej przez komornika sądowego.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.123.2018.2.MN
     ∟brak obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu zaniechanej inwestycji

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.204.2018.2.AM
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT przekazania nieruchomości na rzecz Wspólników.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.170.2018.1.SM
     ∟Zwolnienie od podatku wykazanego w remanencie likwidacyjnym lokalu użytkowego i miejsca postojowego

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.216.2018.1.KM
     ∟Wycofanie z ewidencji środków trwałych ładowarki teleskopowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.209.2018.1.MC
     ∟w zakresie uznania przeniesienia majątku spółki jawnej w postaci przedsiębiorstwa do jednoosobowej działalności gospodarczej jednego ze wspólników za czynność wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz braku obowiązku sporządzenia przez Wnioskodawcę spisu z natury

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.111.2018.2.MD
     ∟Zasadność zastosowania zwolnienia do sprzedaży dwóch lokali niemieszkalnych, która ma być dokonana w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.877.2017.1.UNR
     ∟brak obowiązku ujęcia w sporządzonym w związku z likwidacją spółki spisie z natury: Nieruchomości, Budynku, Budynku w Budowie, kostki brukowej trwale posadowionej na Nieruchomości, uznanie czy wartość Budynku w Budowie powinna zostać ujęta w spisie z natury towarów na dzień rozwiązania spółki jako osobna pozycja czy też jako składnik wartości Nieruchomości, określenie podstawy opodatkowania dla towarów objętych spisem z natury,

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.25.2018.1.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku należnego z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości oraz urządzeń należących do Upadłego.

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.705.2017.1.RR
     ∟W zakresie braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku oraz sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z przekazaniem w formie darowizny części gospodarstwa rolnego jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.881.2017.1.ALN
     ∟Brak konieczności sporządzenia remanentu.

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.852.2017.1.PS
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.866.2017.1.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania przekazania komandytariuszowi majątku Spółki w związku z jej likwidacją, braku jego uwzględnienia w spisie z natury oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.786.2017.1.KM
     ∟Opodatkowanie odpłatnego wynajmu pomieszczeń na rzecz podmiotów zewnętrznych i uznanie Gminy z tego tytułu za podatnika, brak opodatkowania czynności nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z budynkiem w przypadku wykorzystywania go zarówno na potrzeby odpłatnego wynajmu, jak i nieodpłatnego udostępnienia na cele gminne.

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.654.2017.2.JM
     ∟1. Czy przekazanie gospodarstwa rolnego w drodze darowizny, jako zbycie przedsiębiorstwa jest wyłączone z opodatkowania VAT? 2. Czy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego oraz sporządzenia spisu towarów z natury w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na rzecz syna? 3. Czy syn Wnioskodawcy nie jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego przez Wnioskodawcę?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.407.2017.2.AR
     ∟- Uznanie usług odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, świadczonych przez Gminę, za usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, - Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z realizacją Inwestycji.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.783.2017.1.EJ
     ∟Braku obowiązku zwrotu odliczonego podatku VAT przez żonę zmarłego podatnika

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.511.2017.2.SR
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na gruncie art. 6 pkt 1 ustawy transakcji zbycia zespołu składników niematerialnych i materialnych oraz brak obowiązku korekty podatku naliczonego przez Nabywcę w związku z nabyciem zespołu składników niematerialnych i materialnych

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.399.2017.3.RG
     ∟brak obowiązku naliczenia podatku VAT w związku z likwidacją Spółki obowiązek dokonania korekty VAT odliczonego na podstawie art. 91 ustawy o VAT w związku z poniesionymi nakładami na jeden z budynków w przypadku likwidacji Spółki.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.351.2017.3.PR
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.302.2017.1.JF
     ∟Czy Wnioskodawca może stosować stawkę VAT 8% do usług obejmujących montaż pergoli zależnych w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym na podstawie art. 41 ust. 12 z uwzględnieniem ust. 12b i 12c w związku z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm. - dalej: „ustawa o VAT”)?

2017.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.456.2017.2.MC
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży lub wydania Nieruchomości w ramach likwidacji spółki

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.514.2017.1.RS
     ∟W zakresie uznania zbywanego majątku spółki za przedsiębiorstwo, braku opodatkowania przekazania majątku na rzecz wspólnika spółki oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z transakcją.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.302.2017.2.AP
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.1.2017.5.KO
     ∟w zakresie ustalenia czy w razie śmierci Ojca Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni jako (ewentualny) spadkobierca zobowiązana będzie do sporządzenia tzw. remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz odprowadzenia z tego tytułu podatku należnego VAT

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.196.2017.1.BW
     ∟Prawo do zastosowania stawki podatku VAT 8% dla wymienionych we wniosku usług.

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.33.2017.1.AT
     ∟Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj