Interpretacje do przepisu
art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2577/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.350.2018.2.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości przez małżonków, wchodzącej do ich majątku wspólnego, po upływie 5 lat od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta do majątku odrębnego jednego z małżonków.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.365.2018.2.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości, po upływie 5 lat od końca roku, w którym doszło do otwarcia spadku.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.367.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą na rzecz kopalni udziału w nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.343.2018.2.PW
     ∟Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę w związku z działem spadku, jako wydatek na cel mieszkaniowy związany z nabyciem udziału w tej nieruchomości.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.352.2018.2.AK
     ∟Przychód osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych otrzymanych w spadku jako podstawa opodatkowania.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.345.2018.2.AK
     ∟Ustalenie kwoty przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości nabytej w spadku po rodzicach oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.303.2018.2.MK
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w następstwie odwołania darowizny.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.322.2018.2.TR
     ∟Wartość pomocy udzielonej Uczestnikom projektu – tj. doktorantkom i doktorantom – w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w postaci świadczeń finansowych (stypendiów naukowych oraz stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania), jest wolna od podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.279.2018.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku przekazania dorosłemu dziecku w formie darowizny działki z rozpoczętą budową domu w celu zakończenia przez nie budowy domu, w sytuacji niezamieszkania przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię będąc jego właścicielką.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.337.2018.2.MKA
     ∟Ulga prorodzinna – oboje rodzice wykonują władze rodzicielską.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.298.2018.2.MK
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a obowiązek zapłaty podatku

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.317.2018.2.TR
     ∟Wydatkowanie kwoty dochodu ze sprzedaży w kwietniu 2018 r. lokalu mieszkalnego na zakup w dniu 1 czerwca 2018 r. lokalu pensjonatowego – spełniającego warunki lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali – który to lokal będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywany na zaspokojenie tylko ich własnych potrzeb mieszkaniowych, uprawnia Zainteresowanego do zastosowania zwolnienia, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkowanie kwoty dochodu ze sprzedaży po 1 czerwca 2018 r. drugiego lokalu mieszkalnego na spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych od osób fizycznych na sfinansowanie zakupu ww. lokalu nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania ze zwolnienia od podatku uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej, ponieważ nie został spełniony ustawowy warunek dotyczący podmiotu udzielającego pożyczki, określony w dotyczącym m.in. takiej pożyczki art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) tejże ustawy.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.327.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość zwolnienia z opodatkowania świadczeń wypłacanych Wnioskodawczyni jako osobie uprawnionej do tych środków po śmierci uczestnika z pracowniczego funduszu emerytalnego z Holandii.

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.295.2018.2.AK
     ∟Możliwość skorzystania z odliczenia z ulgi prorodzinnej przez jednego z rodziców w wysokości 50% kwoty ulgi, w sytuacji braku porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.271.2018.2.MK
     ∟Ulga odsetkowa – trzyletni termin ukończenia inwestycji.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.309.2018.2.MKA
     ∟Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cudzą nieruchomość.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.282.2018.4.MK
     ∟Nieodpłatny dział spadku.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.297.2018.2.MKA
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w części w drodze podziału majątku wspólnego małżonków.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.291.2018.2.AK
     ∟Możliwość odliczenia od przychodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem działki kosztów nabycia przedmiotowej działki- ceny określonej w umowie.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.276.2018.2.TR
     ∟Zainteresowana spełnia warunki zawarte w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego uzyskany przez nią dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji jest wolny od podatku dochodowego, na podstawie w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.281.2018.2.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (gospodarstwa rolnego) - możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.294.2018.2.MKA
     ∟Ulga mieszkaniowa – nabycie nieruchomości z majątku odrębnego małżonka.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.289.2018.2.PW
     ∟Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonką na remont domu będącego majątkiem wspólnym małżonków.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.263.2018.2.AK
     ∟Możliwość zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej rekompensaty w związku z podpisaniem porozumienia o dobrowolnym opuszczeniu wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.272.2018.2.AK
     ∟Opodatkowanie otrzymanej od brata spłaty, stanowiącej równowartość przeniesionych na niego praw własności lokalu mieszkalnego nabytego w spadku.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.228.2018.2.TR
     ∟Ulga rehabilitacyjna.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.275.2018.2.AK
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu w ramach ulgi prorodzinnej nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z przekroczeniem limitu dochodu, tj. kwoty 112 000,00 zł.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.205.2018.2.MKA
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup leku (za pośrednictwem fundacji) w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.221.2018.2.MK
     ∟Skutki podatkowe umorzenia spadkobiercy części kredytu hipotecznego zaciągniętego przez spadkodawcę.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.227.2018.2.MK
     ∟Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku związanego z zakupem indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji (aparat masujący).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj