Interpretacje do przepisu
art. 13 § 2a Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


39984/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 § 2a Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.411.2018.1.MST
     ∟Ocena możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w drodze spadku na nabycie wraz z mamą innego lokalu mieszkalnego i przyszłe zamieszkanie w nim córki Wnioskodawczyni.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.857.2018.1.EA
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.873.2018.1.EA
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.758.2018.1.EB
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.856.2018.1.EA
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.793.2018.1.BJ
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.853.2018.1.MM
     ∟Gminie nie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących inwestycji w zakresie ...

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.800.2018.1.EB
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.767.2018.1.BJ
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.773.2018.1.AP
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu inwestycji realizowanej ze środków unijnych.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.852.2018.1.AW
     ∟Ustalenie „prewspółczynnika” (wynikającego z art. 86 ust. 2a ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.) oraz proporcji (wynikającej z art. 90 ust. 3 ustawy), które należy zastosować przy odliczaniu podatku naliczonego od inwestycji przekazanych jednostkom budżetowym.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.368.2018.2.AD
     ∟Czy kwoty wpłacone na lokal mieszkaniowy w 2018 r., którego przeniesienie własności nastąpi w 2019 r. aktem notarialnym mogę zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.365.2018.2.AD
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.888.2018.1.JP
     ∟Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „…”, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach ładu przestrzennego w celu zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu i kształtowania miejsc o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowościach A., B. i C.?

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.745.2018.1.AP
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu inwestycji realizowanej ze środków unijnych.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.360.2018.2.KP
     ∟Jak należy obliczać upływ okresu 5 lat, który liczy się od końca roku podatkowego, w którym zbywana nieruchomość została nabyta?

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-318/16-11/AD
     ∟Czy w przypadku Wierzytelności nabytych przez Wnioskodawcę z premią, będzie miał on prawo rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów wydatki na nabycie Wierzytelności (cena nabycia Wierzytelności) również w części przekraczającej wartość spłat wartości nominalnej nabytej wierzytelności?

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.309.2018.1.MAZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z zakupami dokonanymi w trakcie realizacji projektu.

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.344.2018.1.MAZ
     ∟Możliwość odliczenia w całości lub części podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją projektu..

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.329.2018.1.MAZ
     ∟Prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z realizacją projektu.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.363.2018.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty nabycia wskazanych we wniosku Usług podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.528.2018.3.MD
     ∟Skutki podatkowe związane ze świadczeniem usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz Spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.611.2018.1.ID
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS do wycieczki dla pracowników

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.706.2018.3.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.445.2018.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku Spółki, jako podatnika prowadzącego częściowo działalność strefową, zwolnioną z opodatkowania, wartość EBITDA, do której odwołuje się art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, powinna uwzględniać wyłącznie przychody i koszty wygenerowane na działalności opodatkowanej (niestrefowej)

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.301.2018.1.MS
     ∟Obowiązki Wnioskodawcy z tytułu usług wynajmu lokali świadczonych na podstawie umów najmu zawartych przed ustanowieniem Wnioskodawcy zarządcą sądowym i kontynuowanych po tym zdarzeniu oraz zawartych po ustanowieniu Wnioskodawcy zarządcą sądowym.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-513/15-1/MS
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.783.2018.2.MWJ
     ∟Prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „…”.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.547.2018.2.GG
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem Prezesowi Zarządu kosztów udziału w konferencjach, szkoleniach i kursach

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.789.2018.2.MJ
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: „…”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj