Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


468/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.404.2018.2.MO
     ∟Czy przeprowadzone dotychczas oraz planowane przez Spółkę w ramach Projektu prace stanowić będą działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o CIT?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.637.2018.1.MN
     ∟Brak opodatkowania usług świadczonych na podstawie umowy zlecenia.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.405.2018.2.JR
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.397.2018.2.MG
     ∟możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.598.2018.1.OS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zaliczenia usług świadczonych przez Zleceniobiorców do usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i uwzględnienia kosztów tych umów (przy ustalaniu wysokości marży stanowiącej podstawę opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę usług turystyki.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.540.2018.2.MR
     ∟Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług prawniczych na podstawie umowy zlecenia.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.462.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych (pozycje 1-4) ponoszonych w ramach planowanych do realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, będzie kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d uCIT.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.395.2018.1.WR
     ∟Ustalenie źródła przychodów osiąganych przez radcę prawnego prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie umowy zlecenia zawartej poza tą działalnością.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.400.2018.2.SK
     ∟w zakresie możliwości zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.405.2018.2.MST
     ∟Ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty badań, analiz i ekspertyz zewnętrznych, a także koszty produkcji prototypów związane są z prowadzeniem prac opisanych w stanie faktycznym, stanowią dla Wnioskodawcy koszty prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, i w związku z tym Wnioskodawca może w tym zakresie skorzystać z ulgi polegającej na możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.280.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.245.2018.2.WS
     ∟W zakresie możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.289.2018.2.APO
     ∟Czy wynagrodzenia z narzutami ZUS poniesione przez Wnioskodawcę w związku z wykonywanymi przez Pracowników czynnościami należącymi do Obszaru 1-5 stanowią koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania CIT, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy CIT?

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.336.2018.2.KS
     ∟Obowiązki płatnika dotyczące wypłaty wynagrodzenia z tytu-łu umowy zlecenia/o dzieło.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2018.2.JS
     ∟1. Czy prace opisane w stanie faktycznym, wykonywane przez poszczególne zespoły zespołu B+R spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z Ustawą o CIT i, czy koszty kwalifikowalne z nimi związane wskazane w art. 18d Ustawy o CIT mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową? 2. Czy kosztami kwalifikowanymi prowadzonej działalności B+R, podlegającymi odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, będą koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, ponoszone w ramach opisanej w stanie faktycznym działalności zespołu B+R, w postaci: a). dokonywanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, b). nabycia materiałów, c). składników kosztów pracy zatrudnionych osób pracujących stale w ramach opisanych podzespołów zespołu B+R, których obowiązki są w całości tożsame z pracami wykonywanymi przez poszczególne podzespoły zaprezentowanymi w opisie stanu faktycznego, stanowiących koszty uzyskania przychodu takich jak wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, premie, dodatkowe świadczenia oraz składek na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, z wyłączeniem składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w całkowitym zakresie, w jakim rzeczywiście wykonują prace opisane w stanie faktycznym? 3. Czy momentem uznania kosztów za koszty kwalifikowane w celu ich odliczenia w ramach ulgi B+R będzie moment ich poniesienia, a więc kwalifikowalne będą te koszty które ujęto w księgach rachunkowych w danym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca chce skorzystać z odliczenia, o ile stanowią koszty uzyskania przychodu?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.262.2018.3.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.280.2018.2.MO
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.336.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty wynagrodzeń pracowników, oprogramowania, maszyn i urządzeń, w części w jakiej związane są z prowadzeniem prac opisanych w stanie faktycznym, stanowią dla Wnioskodawcy koszty prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, i w związku z tym Wnioskodawca może w tym zakresie skorzystać z ulgi polegającej na możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.321.2018.2.JKT
     ∟1. Czy działalność badawczo-rozwojowa Spółki w zakresie opracowywania nowych oraz ulepszania istniejących produktów - resorów pneumatycznych, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 i 28 ustawy o PDOP, uprawniającą do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP? 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 1 będzie pozytywna, to czy ponoszone przez Spółkę Koszty R&D stanowią koszty kwalifikowane i mogą zostać odliczone przez Wnioskodawcę od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.257.2018.2.JS
     ∟Czy wykonywane przez Spółkę czynności w ramach Platformy, obejmującej tworzenie nowego produktu oraz prace nad dalszym jego rozwojem, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, wskazanej w art. 4a pkt 26-28 updop, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, wynikającej z art. 18d ust. 1 updop? Czy Spółka jest uprawniona, aby w zeznaniu za rok podatkowy, odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane dotyczące realizacji Platformy, które na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 1 updop zostały uznane za koszt uzyskania przychodów w kolejnych miesiącach tego roku, w których zostały poniesione, zgodnie z art. 18d ust. 8 updop?

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.314.2018.1.IZ
     ∟Spełnienie definicji działalności badawczo-rozwojowej oraz koszty kwalifikowane na potrzeby stosowania ulgi badawczo-rozwojowej (pytanie 1 i 2)

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.354.2018.1.MST
     ∟uznanie za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy o PDOP: a.kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych w wysokości honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu/utworów stworzonych w ramach Prac badawczo-rozwojowych wraz ze składkami finansowanymi przez płatnika naliczonymi od tego honorarium, jednak w wysokości nie wyższej niż obliczony dla danego pracownika Limit, b.odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie do Prac badawczo-rozwojowych, c.kosztów materiałów warsztatowych wykorzystywanych w pracach badawczo-rozwojowych.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.397.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego: a. Wydatki Pracownicze, b. Koszty Umów Zlecenia i o Dzieło, c. Odpisy Amortyzacyjne Pełne, d. Odpisy Amortyzacyjne Proporcjonalne, e. Wydatki na Niskocenne ŚT oraz WNiPy, według stanu prawnego obowiązującego Wnioskodawcę od 1 lipca 2018 r. stanowią koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy CIT w 100% ich wartości.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.310.2018.2.MST
     ∟W jakim momencie Wnioskodawca może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej dotyczącej prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.203.2018.1.JS
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że stworzenie systemów teleinformatycznych Projektu E2 należy kwalifikować jako prace rozwojowe w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT, a więc w myśl przepisów podatkowych wyrażonych w art. 15 pkt 4a Usta¬wy o CIT ich koszty Spółka może rozliczać na bieżąco w miesiącu, w którym zostały poniesione - niezależnie od sposobu ich ujęcia dla celów bilansowych, także w sytuacji, gdy te same koszty, dla celów bilansowych, będą aktywowane jako wartości niematerialne i odnoszone w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne? 2. Czy opisana w stanie faktycznym działalność Spółki w zakresie prac nad innowacyjnymi Systemami spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26 i 28 Ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT mimo plano¬wanego uzyskiwania przychodów z wypracowanych rozwiązań?

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.223.2018.1.HD
     ∟Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku pracowników będących skazanymi osadzonymi w zakładzie karnym, wykonujących pracę na podstawie umożliwienia skazanemu wykonywania pracy zarobkowej w ramach umowy o dzieło w sytuacji, gdy wykonywanie przez skazanego zadań na rzecz firmy realizowane jest w formie zindywidualizowanej umowy o dzieło na warunkach określonych przez dyrektora Aresztu Śledczego i za jego zgodą?

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.224.2018.2.JŁ
     ∟Czy przychody z tytułu udostępniania powierzchni na prowadzonym „kanale internetowym” na platformie XYZ Wnioskodawca może opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.330.2018.2.AJ
     ∟Brak opodatkowania świadczenia pomocy prawnej w ramach zawartej umowy zlecenia.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.236.2018.3.AP
     ∟zakwalifikowanie przychodów z tytułu zawarcia umowy zlecenia do odpowiedniego źródła przychodów

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.257.2018.1.MO
     ∟Czy opisana działalność Wnioskodawcy w ramach projektów (pkt I, II, III) spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ww. ustawy, (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), Czy Spółka może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty w części odnoszącej się proporcjonalnie do realizacji prac badawczo-rozwojowych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj