Interpretacje do przepisu
art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1552/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.387.2018.1.IM
     ∟Zwolnienia przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b).

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.419.2018.1.JK3
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.351.2018.1.MD
     ∟Otrzymane przez członka Rady Nadzorczej środki pieniężne, tytułem zwrotu kosztów podróży, związane bezpośrednio z udziałem w pracach Rady, stanowić będą dla tego członka przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego nie znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b powołanej ustawy. Zatem, Wnioskodawca dokonując ich wypłaty zobowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.408.2018.1.ES
     ∟Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia przez członka zarządu usług wskazanych we wniosku, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.304.2017.11.RSZ
     ∟w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez Wnioskodawcę usług zarządczych

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.350.2018.3.IM
     ∟Pokrywanie kosztów związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w postaci zwrotu należności z tytułu dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz zakwaterowania (noclegu) i wyżywienia Członków Rady Nadzorczej zamieszkujących poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej - jako przychód Członków Rady Nadzorczej nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.609.2018.2.ICz
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.311.2018.2.MM
     ∟Rekompensata finansowa z tytułu utraconych dochodów wypłacana cyklicznie przez Wnioskodawcę Starszemu Cechu - osobie wchodzącej w skład zarządu Cechu, jako osoby prawnej w związku z pełnieniem przez niego funkcji w tym organie stanowi przychód w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy. Na Wnioskodawcy, jako płatniku dokonującym wypłaty rekompensaty finansowej Starszemu Cechu ciąży zatem obowiązek pobrania zaliczek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązek przesłania tych zaliczek - w terminie wskazanym w art. 42 tej ustawy - na konto właściwego urzędu skarbowego.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.522.2018.2.SJ
     ∟Obowiązek wystawienia faktur korygujących.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.405.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.406.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.283.2018.1.KK
     ∟Czy w związku z przyznaniem i realizacją Prawa na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.399.2018.2.AS
     ∟Stwierdzenie, czy czynność zarządzania realizowana w oparciu o umowę o świadczenie usług zarządzania jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w ramach wykonywanej samodzielnej działalności gospodarczej.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.326.2018.2.KS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z zawarciem umowy o zarządzanie.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.288.2018.2.ENB
     ∟Obowiązki płatnika w związku: - z udostępnieniem członkom władz do wykorzystywania do celów służbowych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, pojazdów, urządzeń teleinformatycznych będących mieniem Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów obowiązkowego udziału w konferencjach, seminariach, spotkaniach o charakterze biznesowym, szkoleniach związanych z przedmiotem działalności Spółki, - ze sfinansowaniem kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia OC.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.307.2018.4.RS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.383.2018.3.MM
     ∟Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne, należy wskazać, że przychód ze zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych na rzecz funduszu w celu ich umorzenia, podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowaną 19% stawką podatku dochodowego przewidzianą w art. 30a ust. 1 ww. ustawy, jako przychód z kapitałów pieniężnych o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek płatnika w tym przypadku nie będzie ciążył na Wnioskodawcy, lecz na Funduszu dokonującym odkupu Certyfikatów Inwestycyjnych w celu ich umorzenia.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.320.2018.1.JŁ
     ∟Obowiązki Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.313.2018.2.MP
     ∟Wypłacone świadczenie na podstawie ugody sądowej zawartej ze Spółką stanowi dla Wnioskodawcy przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Spółka była zobowiązana, jako płatnik, do pobrania od ww. świadczenia pieniężnego zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.345.2018.2.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług wykonywanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych na rzecz Spółki stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.344.2018.2.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług wykonywanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych na rzecz Spółki stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.403.2018.1.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu usług świadczonych na podstawie umowy o współpracy stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.346.2018.2.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług wykonywanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych na rzecz Spółki stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.287.2018.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.347.2018.2.MJ
     ∟Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług wykonywanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych na rzecz Spółki stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.357.2018.1.JK3
     ∟Dojazd członka rady nadzorczej na posiedzenie rady nadzorczej, pokrywanie kosztów przejazdu i noclegu.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.285.2018.2.RS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.233.2018.2.AS
     ∟Opodatkowanie usług zarządzania świadczonych przez likwidatora.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.275.2018.1.MM
     ∟Obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem członkom zarządu samochodów służbowych do celów prywatnych oraz pokryciem kosztów zakupu paliwa na ww. cele.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.307.2018.3.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz członków rady nadzorczej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj