Interpretacje do przepisu
art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2114/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.462.2018.1.AK
     ∟Dot. obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu odsetek od emitowanych przez Spółkę Szwedzką euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych, w sytuacji gdyby Spółka Szwedzka nie została uznana za rzeczywistego beneficjenta.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.408.2018.1.ES
     ∟Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia przez członka zarządu usług wskazanych we wniosku, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.378.2018.3.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.304.2017.11.RSZ
     ∟w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez Wnioskodawcę usług zarządczych

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.369.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę premie na rzecz Specjalistów pozostających z Wnioskodawcą w stosunkach cywilnoprawnych, stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie w którym zostaną wypłacone.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.609.2018.2.ICz
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.432.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.392.2018.2.JK3
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.545.2018.3.WN
     ∟brak opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.391.2018.2.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.405.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.393.2018.2.JM
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawczyni dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez nich w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.406.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.430.2018.2.AK
     ∟Dot. skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.446.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.456.2018.2.MG
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.450.2018.2.JG1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.447.2018.2.MM
     ∟Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie podatnik jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.399.2018.2.AS
     ∟Stwierdzenie, czy czynność zarządzania realizowana w oparciu o umowę o świadczenie usług zarządzania jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w ramach wykonywanej samodzielnej działalności gospodarczej.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.584.2018.2.ŻR
     ∟brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych na podstawie zawartej umowy usług zarządzania i tym samym nieuznania Wnioskodawcy z tytułu świadczenia ww. usług za podatnika VAT

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.515.2018.2.KOM
     ∟Brak uznania Wnioskodawcy świadczącego usługi zarzadzania spółką na podstawie umowy o zarządzanie za podatnika podatku VAT i opodatkowania świadczonych usług.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.394.2018.2.JM
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.395.2018.1.WR
     ∟Ustalenie źródła przychodów osiąganych przez radcę prawnego prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie umowy zlecenia zawartej poza tą działalnością.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.461.2018.2.LZ
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.390.2018.2.JK2
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.448.2018.2.MM
     ∟Opisany we wniosku Plan spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 w związku z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd zasady opodatkowania określone w tych regulacjach znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie. Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.403.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.454.2018.2.MG
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.444.2018.2.JG1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.452.2018.2.AK
     ∟Dot. skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj