Interpretacje do przepisu
art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2018/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.203.2018.1.WS
     ∟Sposób rozliczania przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce jawnej, skutki podatkowe w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej dotychczasowych wspólników, skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.509.2018.1.KO
     ∟w zakresie braku obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem trwania Umów

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.505.2018.1.KO
     ∟w zakresie podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę na rzecz Mieszkańców

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.504.2018.1.KO
     ∟w zakresie stawki podatku dla świadczenia – usług montażu Instalacji – wykonywanego przez Gminę na rzecz Mieszkańców

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDB3-1.4012.506.2018.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia czy otrzymywane przez Gminę od Mieszkańców wpłaty należy uznać za zaliczki podlegające opodatkowaniu w momencie otrzymania tychże wpłat

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.290.2018.2.KO
     ∟w zakresie ustalenia czy otrzymywane przez Gminę wpłaty od Mieszkańców stanowić będą wynagrodzenie za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi i jako takie podlegać będą opodatkowaniu VAT

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.474.2018.1.JP
     ∟obowiązek dokumentowania fakturą VAT oraz ewidencjonowania na kasie rejestrującej otrzymywanego wynagrodzenia

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.476.2018.1.JP
     ∟stawka podatku VAT jaką należy zastosować do dofinansowania otrzymanego od instytucji dofinansowującej i momentu powstania dla Gminy obowiązku podatkowego z tego tytułu

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2018.1.JP
     ∟podstawa opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę na rzecz Mieszkańców

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.477.2018.1.JP
     ∟ pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji, obowiązek rozliczenia przez Gminę w drodze odwrotnego obciążenia VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.472.2018.1.JP
     ∟w zakresie stawki podatku VAT oraz momentu powstania dla Gminy obowiązku podatkowego

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.473.2018.1.JP
     ∟brak obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.286.2018.2.JP
     ∟w zakresie rozstrzygnięcia czy otrzymywane przez Gminę wpłaty od Mieszkańców stanowią wynagrodzenie za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.281.2018.1.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.229.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku przeniesienia przez pracownika praw autorskich do stworzonego utworu lub jego części.

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.245.2018.1.KS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem pracownikom bezpłatnego mieszkania

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.105.2018.4.GG
     ∟Czy pokrywanie kosztów relokacyjnych (kosztów przeprowadzki) oraz przyznanie pracownikowi (oddelegowanemu w ramach przeniesienia służbowego z Polski do pracy w innym kraju lub przeniesionego do Polski z innego kraju i zatrudnionego na podstawie polskiej umowy o pracę) zasiłku na zagospodarowanie (ryczałtu na pokrycie dodatkowych kosztów) będzie korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.230.2018.1.IL
     ∟możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.275.2018.1.MG
     ∟Obowiązki informacyjne związane z przedawnieniem się roszczenia Banku o spłatę wierzytelności dłużnika wobec Banku.

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.177.2018.2.AW
     ∟Zwolnienia bądź stawki dla usługi związanej z działalnością obiektu sportowego.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.179.2018.1.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.162.2018.4.KC
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.319.2018.1.RR
     ∟1. Czy prace wykonywane przez Dział Konstrukcyjny zmierzające do modyfikowania istniejących oraz opracowywania i wdrażania nowych urządzeń i sterowników dla klientów Spółki w zakresie opisanym w stanie faktycznym stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Wnioskodawczyni jako komandytariusz spółki, która jest komandytariuszem w Spółce w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego ma co do zasady prawo, na podstawie art. 8 w zw. z art. 26e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do udziału Wnioskodawczyni w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych limitów? 3. W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawczyni w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych limitów: a) nakłady poniesione przez Spółkę na opisane w stanie faktycznym Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Działu Konstrukcyjnego wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki? b) nakłady poniesione przez Spółkę na opisane w stanie faktycznym Wydatki Pracownicze, w zakresie w jakim pracownicy Działu Produkcyjnego wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, gdzie zakres wykonanych prac badawczo-rozwojowych znajduje potwierdzenie w prowadzonej przez Spółkę ewidencji? c) poniesione przez Spółkę nakłady na zakup/amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji) nabywanego dla potrzeb Działu Konstrukcyjnego? e) koszty nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów usług polegających na certyfikacji/recertyfikacji oferowanych lub modyfikowanych przez Spółkę urządzeń? f) koszty nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów usług polegających na przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników Spółki zatrudnionych w Dziale Konstrukcyjnym, tj. w dziale dedykowanym do prac badawczo-rozwojowych? 4. W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 oraz nr 2 jest prawidłowe, czy odliczenia kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może dokonać w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały poniesione?

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.311.2018.1.RR
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych nakładów na zakup/amortyzację sprzętu oraz oprogramowania możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych usług nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów, polegających na certyfikacji/recertyfikacji oferowanych lub modyfikowanych urządzeń możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych usług nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów, polegających na przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników możliwości odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.167.2018.1.JR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.166.2018.1.JR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-289/15-2/PS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie wynikającej z faktur dokumentujących wydatki związane z pojazdami samochodowymi.

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.93.2018.3.MT
     ∟Konwersja części wierzytelności z tytułu obligacji na kapitał zakładowy spółki (dokonywana w trybie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w zamian za wkład określony jako pieniężny i potrącenia wierzytelności spółki-emitenta obligacji i obejmującego wkład -obligatariusza) skutkuje powstaniem przychodu z art. 17 ust. 1 pkt 9 updof; Kosztem uzyskania ww. przychodu będzie odpowiednia część wydatków poniesionych na objęcie obligacji (zapłata ceny emisyjnej obligacji), powiększona o wydatki związane z objęciem udziałów (opłaty notarialne) – art. 22 ust. 1e pkt 3 w zw. z ust. 1i updof.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.188.2018.1.PR
     ∟w zakresie opodatkowania kwot pokrywanych przez Spółkę należności z tytułu dojazdu oraz zakwaterowania Członków Rady Nadzorczej na posiedzenie Rady Nadzorczej

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.133.2018.2.JK3
     ∟Dojazd członka rady nadzorczej na posiedzenie rady nadzorczej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do 41652 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj