Interpretacje do przepisu
art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1958/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.619.2018.2.NK
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz mieszkańców, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem instalacji na rzecz mieszkańców oraz brak obowiązku rozliczenia podatku w drodze odwrotnego obciążenia.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.408.2018.2.GM
     ∟Odliczenie podatku VAT od towarów i usług związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.350.2018.3.IM
     ∟Pokrywanie kosztów związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w postaci zwrotu należności z tytułu dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz zakwaterowania (noclegu) i wyżywienia Członków Rady Nadzorczej zamieszkujących poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej - jako przychód Członków Rady Nadzorczej nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.402.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy zgodnie z art. 18d ust. 5a ustawy o CIT, koszty, które pierwotnie spełniały warunki do uznania ich za koszty kwalifikowane na cele kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, a które następczo należy uznać za zwrócone w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, w wyniku otrzymania dofinansowania, powinny być wyłączone z podstawy kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe w momencie uzyskania środków z tego dofinansowania

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.406.2018.1.LS
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową wodociągu.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.495.2018.2.PRP
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT, stawka podatku VAT, podstawa opodatkowania podatkiem VAT, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia - POŚ

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.265.2018.3.BK
     ∟w zakresie określenia czy zamiana kryptowaluty na token w ramach ICO (Initial Coin Offering) skutkuje powstaniem przychodu w CIT

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.266.2018.1.BK
     ∟w zakresie określenia: - czy wydobycie (nabycie pierwotne) kryptowalut skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, - czy zamiana jednej kryptowaluty na drugą może skutkować powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz określenia sposobu ustalenia dochodu do opodatkowania na tej transakcji, - sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych sprzedaży kryptowaluty za walutę tradycyjną, - czy uzyskanie kryptowalut metodą proof-of-stake podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, - sposobu ustalenia dochodu ze zbycia kryptowalut metodą proof-of-stake.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.318.2018.1.MS
     ∟Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi niemieckiemu?

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.332.2018.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego Nr 19 wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu w zakresie udziału 1476/9216

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.257.2018.3.ENB
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.301.2018.2.IM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.294.2018.2.IM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.291.2018.3.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.242.2018.1.MU
     ∟Do uzyskanych przez Wnioskodawczynię środków finansowych nie znajduje zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.384.2018.1.DS
     ∟obowiązki płatnika w związku z zawarciem polisy ubezpieczeniowej dla pracowników

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.252.2018.5.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu nadpłaconych składek społecznych i zdrowotnych od dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz korekta PIT-11.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.286.2018.2.SR
     ∟możliwość zaliczenia spłaty długu spadkowego do kosztów uzyskania przychodu

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.315.2018.2.GG
     ∟Opodatkowania kosztów programisty

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG
     ∟Skutki podatkowe sposobu opodatkowania organizowanych konkursów dot. Sprzedaży produktów

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.381.2018.1.MS
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikom kosztów za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych

2018.08.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.159.2017.RKP
     ∟W zakresie możliwości wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych oraz obowiązku naniesienia na nie znaków akcyzy.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.227.2018.1.IM
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.445.2018.1.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z otrzymaniem dotacji.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.241.2018.2.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi oczyszczania ścieków przy pomocy POŚ, obowiązku rozliczenia podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2018.2.SO
     ∟W zakresie ustalenia przychodu ze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4514-412/15/18-8/S/MZ
     ∟Należy wskazać, że czynność polegająca na dokonaniu przez komandytariusza Spółki opłacenia (zasilenia) Kapitału Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.508.2018.1.KO
     ∟w zakresie braku obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41599 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj