Interpretacje do przepisu
art. 121 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


672/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 121 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.365.2019.2.AR
     ∟czy wpłata na ZFŚS pochodząca ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, które pochodzą z wypracowanego zysku netto, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.387.2019.1.AR
     ∟Czy poniesiona przez Wnioskodawcę kara umowna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.297.2019.2.AM
     ∟skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.251.2019.2.AG
     ∟kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki osobowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, moment powstania przychodu z tego tytułu oraz moment wpłacenia zaliczki

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.288.2019.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nabycia uprawnień do emisji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.242.2019.1.ANK
     ∟czy wydatki ponoszone na zakup uprawnień do emisji - nabywanych przez Spółkę z zamiarem wywiązania się z ustawowego obowiązku ich umorzenia (zarówno za dany rok podatkowy jak i za lata przyszłe), stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie zaewidencjonowania tych wydatków w księgach rachunkowych Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.231.2019.2.AG
     ∟brak stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów Usług Sieciowych

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-657/15-2/MN
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w Planie Motywacyjnym spółki amerykańskiej.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-656/15-5/KK
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w planie motywacyjnym.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.214.2019.1.MO
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej i odsetek

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.235.2019.1.MM
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.129.2019.1.BG
     ∟czy w związku ze zbyciem na rzecz Faktora Wierzytelności w ramach Usługi faktoringu: - otrzymana od Faktora kwota będzie skutkowała dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego, - Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu Faktora za Usługi Faktoringowe w postaci Dyskonta

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.168.2019.1.MR
     ∟Czy kara umowna zapłacona z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, nałożona na Wnioskodawcę przez Zamawiającego zgodnie z umową, udokumentowana notą obciążeniowa stanowi koszt uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2019.1.AK
     ∟Czy koszty Prowizji od wynajmu powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za Prowizję, czy też prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny być one rozliczone w czasie, zgodnie z ujęciem rachunkowym przyjętym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowości?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-1185/15-2/19-S/AK
     ∟Programy motywacyjne.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-1179/15-2/19-S/AK
     ∟Programy motywacyjne.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-655/15-1/MST
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w planie motywacyjnym.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-1182/15-2/19-S/DP
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Planie (z wyłączeniem ewentualnej otrzymanej przez Wnioskodawcę dywidendy wypłacanej przez B.W.US w formie pieniężnej) powstaje dopiero w momencie, gdy Wnioskodawca dokona zbycia akcji B.W.US otrzymanych w następstwie realizacji RSU, a nie na żadnym wcześniejszym etapie Planu? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wyżej określony przychód powinien zostać zaklasyfikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-1180/15-2/19-S/DP
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Planie (z wyłączeniem ewentualnej otrzymanej przez Wnioskodawcę dywidendy wypłacanej przez B.W.US w formie pieniężnej) powstaje dopiero w momencie, gdy Wnioskodawca dokona zbycia akcji B.W.US otrzymanych w następstwie realizacji RSU, a nie na żadnym wcześniejszym etapie Planu? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wyżej określony przychód powinien zostać zaklasyfikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-1181/15-2/19-S/DP
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Planie (z wyłączeniem ewentualnej otrzymanej przez Wnioskodawcę dywidendy wypłacanej przez B.W.US w formie pieniężnej) powstaje dopiero w momencie, gdy Wnioskodawca dokona zbycia akcji B.W.US otrzymanych w następstwie realizacji RSU, a nie na żadnym wcześniejszym etapie Planu? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wyżej określony przychód powinien zostać zaklasyfikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-659/15-1/DW
     ∟1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Planie (z wyłączeniem ewentualnej otrzymanej przez Wnioskodawcę dywidendy wypłacanej przez Y w formie pieniężnej) powstaje dopiero w momencie, gdy Wnioskodawca dokona zbycia akcji Y otrzymanych w następstwie realizacji RSU, a nie na żadnym wcześniejszym etapie Planu? 2) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wyżej określony przychód powinien zostać zaklasyfikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-660/15-1/MK
     ∟1) przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Planie (z wyłączeniem ewentualnej otrzymanej przez Wnioskodawcę dywidendy wypłacanej w formie pieniężnej) powstaje dopiero w momencie, gdy Wnioskodawca dokona zbycia akcji otrzymanych w następstwie realizacji RSU, a nie na żadnym wcześniejszym etapie Planu. 2) przychód ze zbycia akcji objętych w ramach Planu będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu zgodnie z 30b ust. 1 tej ustawy.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.126.2019.1.DC
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanym wykorzystaniem samochodu służbowego.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.67.2019.2.MS
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania stawki 9% CIT do dochodów osiąganych w roku przeprowadzenia konwersji wierzytelności i w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2) w związku z ust. 1d Ustawy CIT, w przypadku jej dokonania poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, na pokrycie którego Wnioskodawca zobowiąże się do wniesienia wkładu pieniężnego, a następnie potrącenie wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu pieniężnego z wierzytelnością Wnioskodawcy o zapłatę należności handlowych?

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.534.2018.3.DP
     ∟1. Czy wartość Wynagrodzenia będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT? 2. Czy Wynagrodzenie będzie stanowić koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, który powinien zostać ujęty w wyniku podatkowym Spółki w momencie i w części w jakiej został ujęty jako koszt dla celów rachunkowych?

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.3.2019.1.AW
     ∟wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.62.2019.1.MS
     ∟Czy odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia utraty zysku stanowi dla Spółki przychód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń i tym samym uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.4.2019.1.MS
     ∟Czy odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia mienia stanowi dla Spółki przychód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń i tym samymi uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.508.2018.2.MM
     ∟Czy wynagrodzenie uiszczane przez Spółkę z tytułu udostępniania przez podmioty niepowiązane licencji na oprogramowanie lub technologię oraz z tytułu usług świadczonych przez podmioty niepowiązane podlega ograniczeniom wynikającym z regulacji wskazanych w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.559.2018.1.MS
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, sprzedaż wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu na warunkach opisanych w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, powinno skutkować dla Spółki (jako faktoranta) powstaniem przychodu, jeżeli wierzytelność zostanie uprzednio opodatkowana jako przychód należny, a otrzymana od Faktora kwota z tytułu ceny nabycia wierzytelności nie przewyższy nominalnej wartości zbywanej wierzytelności?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj