Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1660/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.338.2018.1.AP
     ∟- Moment powstania przychodu z tytułu zawartej umowy najmu, w której strony ustaliły, że usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.430.2018.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na moment rozpoznania przychodu w wysokości wartości wkładu do Spółki Lokacyjnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do potrącenia (rozpoznania) kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Lokacyjnej w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej pożyczek wnoszonych tytułem wkładu

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.421.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: • obowiązku rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transferowaniem środków w ramach Systemu, w celu wyrównania ujemnych lub dodatnich sald rachunków podstawowych Uczestników Systemu do ustalonego poziomu wynoszącego zero; • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek przysługujących bądź obciążających Wnioskodawcę; • braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń; • obowiązku rozpoznania różnic kursowych z tytułu transferu kwot pomiędzy rachunkiem bieżącym Wnioskodawcy a rachunkiem Lidera; • ustalenia, czy odsetki obciążające Wnioskodawcę jako uczestnika systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop; • sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop w części dotyczącej ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.228.2018.1.MS
     ∟Jeżeli zbywane wierzytelności są przedawnione, to Bank nie będzie miał możliwości rozpoznania straty z tytułu ich sprzedaży, art. 15 ust. 1h updop – nie będzie miał zastosowania to wierzytelności przedawnionych. Wynika to wprost z art. 16 ust. 1 pkt 20 updop, który ogranicza zaliczenie do kosztów podatkowych strat z tytułu sprzedaży wierzytelności, które stały się przedawnione.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.388.2018.1.AN
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy: - Cena należna Spółce od SPV za nabyte Wierzytelności wynikające z Umów Leasingu operacyjnego, jak i Umów Leasingu finansowego, nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); - Cena należna Spółce od SPV za nabyte Wierzytelności Pożyczkowe stanowić będzie przychód Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); - Wartość Wierzytelności Pożyczkowych w zakresie kwoty głównej pożyczki niespłaconej na datę graniczną będzie kosztem uzyskania przychodu Spółki jednorazowo w dniu zbycia tych Wierzytelności Pożyczkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4); - Płatności otrzymane przez Spółkę od Dłużników z tytułu spłaty Wierzytelności (wynikających z Umów Leasingu oraz Umów Pożyczki), które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą stanowiły przychodu SPV podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.285.2018.6.AP
     ∟- Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży karty podarunkowej nie powstanie przychód w podatku CIT z tytułu sprzedaży karty podarunkowej, lecz przychód powstanie w momencie realizacji karty podarunkowej, tzn. w momencie zapłaty kartą podarunkową za dostawę towarów lub świadczenie usług? - Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży voucherów powstaje przychód w podatku CIT?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.383.2018.1.AZ
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenie czy do wartości przychodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych nie wlicza się zaliczek, w celu weryfikacji posiadania przez Wnioskodawcę statusu małego podatnika, w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia aktu notarialnego oraz nie zostanie wystawiona faktura VAT końcowa.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-141/14-7/S/18/AG/MS
     ∟Przekazana Wnioskodawcy przez spółkę, w której Wnioskodawca ma udziały, kwota, odpowiadająca wartości niespłaconego kredytu, nie jest przychodem podatkowym w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., ponieważ rozpoznać ją należy jako przysporzenie wymienione w art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.184.2018.2.PB
     ∟ustalenia czy dodatkowe wpłaty dokonywane przez najemców na poczet wykupu mieszkania będą stanowić dla Spółki przychód i powstanie obowiązku podatkowego w podatku CIT.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-184/14-8/S/18/KK
     ∟Skutki podatkowe przejęcia długu.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.296.2018.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku przejęcia długu należne Wnioskodawcy Wynagrodzenie, w części dotyczącej spłaty kwoty głównej kredytu, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychodu, a jednocześnie spłata kwoty głównej kredytu nie będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.366.2018.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku Przystąpienia do długu należne Wnioskodawcy Wynagrodzenie, w części dotyczącej spłaty kwoty głównej kredytu, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychodu, a jednocześnie spłata kwoty głównej kredytu nie będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.367.2018.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku Przejęcia długu za Wynagrodzeniem, Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia spłacanych odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodu.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.368.2018.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku Przystąpienia do długu za Wynagrodzeniem, Wnioskodawca będzie miał możliwość zaliczenia spłacanych odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodu.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.314.2018.1.BS
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu zawartej umowy najmu masztu stalowego dla potrzeb telefonii komórkowej.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.327.2018.1.JG
     ∟W zakresie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością deweloperską.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-823/15-5/S/18/DP/MS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skradzionych składników majątku spisanych następnie z bilansu, zaliczenia do przychodów czynszu dzierżawnego otrzymanego do dzierżawcy oraz obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wydatkowanych z tytułu spłaty zadłużenia hipotecznego zaciągniętego przez poprzedniego właściciela nieruchomości.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.116.2018.2.KB
     ∟Czy w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki - powiększonej o należne odsetki umowne - na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o., kwota pożyczki wraz z odsetkami przeznaczona na wniesienie wkładu na udziały stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.302.2018.2.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: • obowiązku rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z przelewaniem środków w celu wyrównania ujemnego lub dodatniego salda Rachunku Bieżącego Wnioskodawcy jako Uczestnika Systemu do ustalonego poziomu wynoszącego zero; • obowiązku rozpoznania różnic kursowych z tytułu transferu kwot pomiędzy rachunkiem bieżącym Wnioskodawcy a rachunkiem Lidera; • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek przysługujących bądź obciążających Wnioskodawcę; • ustalenia, czy odsetki obciążające Wnioskodawcę jako uczestnika systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop; •braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.382.2018.1.APO
     ∟Czy w przypadku rozliczenia transakcji zabezpieczającej, poprzez zapłatę przez podmiot oferujący zabezpieczenie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej pożyczki udzielonej przez Spółkę na rzecz klienta, w części stanowiącej spłatę niespłaconego kapitału, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”)?

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.240.2018.4.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w stosunku do odsetek, które Spółka będzie ponosić od dnia 1 stycznia 2018 r. w związku z zaciągnięciem krótkoterminowych pożyczek w systemie Cash Poola w ramach udostępnionej jej linii kredytowej, a także w stosunku do odsetek od Pożyczki, którą Spółka planuje zawrzeć w kwietniu 2018 r. Spółka będzie uprawniona do stosowania art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.313.2018.2.AS
     ∟skutki podatkowe zawarcia umowy cash-poolingu (systemu zarządzania płynnością finansową)

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.318.2018.2.AG
     ∟Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z umową cash-pooling’u oraz ustalenie, czy w związku z uczestnictwem w strukturze cash-pooling’u Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.312.2018.2.SO
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy cash-poolingu (systemu zarządzania płynnością finansową).

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.290.2018.1.JG
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu usług marketingowych.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.297.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie momentu rozpoznania przychodu z tytułu nadruku na nośnikach oraz sprzedaży audiobooków i ebooków.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.311.2018.2.AM
     ∟Skutki zawarcia umowy cash-poolingu.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.316.2018.2.RK
     ∟Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z umową cash-pooling’u, ustalenie, czy w związku z uczestnictwem w strukturze cash-pooling’u Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnych świadczeń, oraz obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z uczestnictwem w strukturze cash-pooling’u.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.317.2018.2.RK
     ∟Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z umową cash-pooling’u, ustalenie, czy w związku z uczestnictwem w strukturze cash-pooling’u Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnych świadczeń, oraz obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z uczestnictwem w strukturze cash-pooling’u.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj