Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2537/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-369/14-7/18-S/IR
     ∟Skutki podatkowe rozliczeń dokonywanych pomiędzy wnioskodawcą i udziałowcem

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.333.2018.1.KS
     ∟Moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych części kwoty przychodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, która zgodnie z aktem notarialnym zostanie przekazana na rzecz Wnioskodawcy po przeniesieniu na rzecz kupującego decyzji o warunkach zabudowy.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.314.2018.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne i należności przekazane na rzecz Wnioskodawcy w związku z likwidacją Spółki osobowej będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.328.2018.3.AJ
     ∟Kwestia skutków podatkowych świadczenia usług faktoringowych oraz „usług serwisowych”.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.321.2018.2.BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego pomiędzy podmiotami powiązanymi

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.285.2018.6.AP
     ∟- Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży karty podarunkowej nie powstanie przychód w podatku CIT z tytułu sprzedaży karty podarunkowej, lecz przychód powstanie w momencie realizacji karty podarunkowej, tzn. w momencie zapłaty kartą podarunkową za dostawę towarów lub świadczenie usług? - Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży voucherów powstaje przychód w podatku CIT?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4510-4/15-6/18-S/KK
     ∟Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje przychody dla celów podatku dochodowego od osób prawnych ze sprzedaży wysyłkowej do Finlandii w wysokości netto, bez podatku VAT, pomimo naliczania na fakturach sprzedaży 24% należnego podatku od wartości dodanej (VAT) rozliczanego w Finlandii, analogicznie jak w przypadku przychodów osiąganych w Polsce, tj. bez należnego podatku od towarów i usług? Czy należny podatek od wartości dodanej rozliczany w Finlandii stanowi przychód Spółki objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.383.2018.1.AZ
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenie czy do wartości przychodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych nie wlicza się zaliczek, w celu weryfikacji posiadania przez Wnioskodawcę statusu małego podatnika, w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia aktu notarialnego oraz nie zostanie wystawiona faktura VAT końcowa.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.374.2018.1.AS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poszczególnych „Kosztów Emisji” wymienionych we wniosku.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.403.2018.1.EN
     ∟w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia zobowiązania wskutek konfuzji

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.210.2018.1.MS
     ∟Bank przechodząc z dniem 1 stycznia 2006 r. na stosowanie MSR dokonał „zamiany” rezerwy RRO na rezerwę IBNR. Jeżeli zatem zaliczona do kosztów uzyskania przychodów rezerwa RRO została „zamieniona” (przekwalifikowana) należy ją traktować jak rezerwę IBNR. W konsekwencji Wnioskodawca dokonując jej rozwiązania w dniu 1 stycznia 2018 r. winien zaliczyć ją do przychodów, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy zmieniającej.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.354.2018.3.AZ
     ∟Przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy z tytułu przeprowadzonego umorzenia akcji oraz obowiązek wystawienia wynagradzanym akcjonariuszom informacji IFT-2/IFT-2R, bez obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.250.2018.1.HK
     ∟Czy jedynym przychodem Zainteresowanych w związku z przystąpieniem do Umowy lub uczestnictwem w Umowie ma gruncie przepisów UCIT będą odsetki otrzymywane przez nich lub przez podmioty (spółki osobowe niebędące podatnikami CIT), w których Zainteresowani są lub będą wspólnikami?

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.283.2018.2.KS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Uczelni przeznaczonego i wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup ZCP.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.291.2018.2.BS
     ∟w zakresie możliwości powstania przychodu i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z dokonywanymi usługami przekazu środków pieniężnych, o których mowa we wniosku.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.251.2018.1.LG
     ∟Rozpoznanie przychodu z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych w stosunku do podmiotów powiązanych

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.252.2018.1.HK
     ∟Czy Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych Spółki w stosunku do Podmiotów powiązanych?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.253.2018.1.MK
     ∟Czy Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych Spółki w stosunku do Podmiotów powiązanych?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.254.2018.1.MK
     ∟Czy Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych Spółki w stosunku do Podmiotów powiązanych?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.318.2018.1.BK
     ∟w zakresie powstania przychodów podatkowych w związku ze zbyciem na rzecz faktora wierzytelności własnych oraz sposobu ustalenia wysokości kosztów podatkowych w związku z ww. transakcją

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.351.2018.1.JG
     ∟podatku CIT w zakresie niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości wypłacanych klientom odszkodowań w związku z powstaniem szkód w towarach oraz w zakresie braku powstania przychodu z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela zwrotu tych kwot

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-184/14-8/S/18/KK
     ∟Skutki podatkowe przejęcia długu.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.174.2018.2.KK
     ∟Powstania przychodu w związku z przyjęciem składek na ubezpieczenie, które podlegają przekazaniu do ubezpieczyciela za pośrednictwem agenta

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.306.2018.2.PW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z wykonywaniem przez Wnioskodawcę usług publicznych oraz możliwość proporcjonalnego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę ze środków własnych na rozbudowę spalarni.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.298.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia skutków podatkowych, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej przez Wnioskodawcę wymiany akcji, w szczególności czy ta planowana transakcja spełnia wymogi wymiany udziałów określonej w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie kreuje przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.208.2018.1.HK
     ∟Czy zwiększenie kapitału akcyjnego z kapitałów zapasowych spółki akcyjnej, a w ich efekcie wyemitowanie akcji nowej emisji w celu objęcia przez członków zarządu, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.251.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego po stronie spółek zawiązanych w wyniku planowanego podziału

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2018.1.JG
     ∟Powstanie przychodu po stronie Banku Przejmującego i Przejmowanego w związku z połączeniem

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.298.2018.1.PH
     ∟1. Czy odszkodowanie za wywłaszczoną z mocy prawa na rzecz Gminy nieruchomość należy potraktować jako przychód wolny od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 updop? 2. Czy będzie to przychód z działalności pozarolniczej, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.228.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek ustalenia przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń w związku z wniesieniem wkładu do Spółki komandytowej w postaci nieruchomości o wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę niższej niż cena nabycia tej nieruchomości przez wspólnika wnoszącego wkład.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj