Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5895/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.296.2018.2.ANK
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży kombajnów wykorzystywanych w działalności rolniczej

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.243.2018.4.KB
     ∟1. Czy przeniesienie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, do A za wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Transfer będzie stanowiło przychód podatkowy B opodatkowany w ramach dochodu z innych źródeł przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 2. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 3. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów potrącalny w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) 4. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w postaci Opłaty za Transfer należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-369/14-7/18-S/IR
     ∟Skutki podatkowe rozliczeń dokonywanych pomiędzy wnioskodawcą i udziałowcem

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.365.2018.1.DP
     ∟1. czy Wnioskodawca powinien zaliczyć do przychodu wpływy wynikające z refundacji wydatków na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 2. czy wartość refundacji wydatków, o którym mowa w pytaniu 1, powinna być częścią składową przychodów wymienionych w zeznaniu CIT-8

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.333.2018.1.KS
     ∟Moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych części kwoty przychodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, która zgodnie z aktem notarialnym zostanie przekazana na rzecz Wnioskodawcy po przeniesieniu na rzecz kupującego decyzji o warunkach zabudowy.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.382.2018.2.ANK
     ∟czy dla Wnioskodawcy, w związku z umową leasingu budynku biurowego, zawartą przez spółkę komandytową, udział w spłacie raty leasingowej w części odsetkowej, tj. w części przewyższającej spłatę wartości przedmiotu leasingu, będzie stanowił jedyny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym związany z tą transakcją?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.421.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: • obowiązku rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transferowaniem środków w ramach Systemu, w celu wyrównania ujemnych lub dodatnich sald rachunków podstawowych Uczestników Systemu do ustalonego poziomu wynoszącego zero; • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek przysługujących bądź obciążających Wnioskodawcę; • braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń; • obowiązku rozpoznania różnic kursowych z tytułu transferu kwot pomiędzy rachunkiem bieżącym Wnioskodawcy a rachunkiem Lidera; • ustalenia, czy odsetki obciążające Wnioskodawcę jako uczestnika systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop; • sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop w części dotyczącej ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.388.2018.1.AN
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy: - Cena należna Spółce od SPV za nabyte Wierzytelności wynikające z Umów Leasingu operacyjnego, jak i Umów Leasingu finansowego, nie będzie stanowiła przychodu po stronie Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); - Cena należna Spółce od SPV za nabyte Wierzytelności Pożyczkowe stanowić będzie przychód Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); - Wartość Wierzytelności Pożyczkowych w zakresie kwoty głównej pożyczki niespłaconej na datę graniczną będzie kosztem uzyskania przychodu Spółki jednorazowo w dniu zbycia tych Wierzytelności Pożyczkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4); - Płatności otrzymane przez Spółkę od Dłużników z tytułu spłaty Wierzytelności (wynikających z Umów Leasingu oraz Umów Pożyczki), które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą stanowiły przychodu SPV podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.331.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na moment umorzenia tych certyfikatów

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.428.2018.1.ANK
     ∟Który z podmiotów, tj. Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca, będzie uprawniona do rozliczenia korekt przychodów/kosztów związanych z działalnością Departamentu dotyczących przychodów i kosztów powstałych/poniesionych przed dniem podziału?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.328.2018.3.AJ
     ∟Kwestia skutków podatkowych świadczenia usług faktoringowych oraz „usług serwisowych”.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.317.2018.4.NL
     ∟określenie, czy transakcja nabycia składników majątku, o których mowa we wniosku dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie stanowiła transakcji nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 3 i 4 tej ustawy, w związku z czym po stronie Zainteresowanego będącego stroną postępowania powstanie przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych odpowiadający cenie sprzedaży poszczególnych składników majątku nie niższej niż wartość rynkowa

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-146/15/18-S/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDiB2-1.4010.320.2018.1.AP
     ∟- Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi nie traktując otrzymanych nagród w postaci kart paliwowych Spółki X. jako przychodu podatkowego.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.285.2018.6.AP
     ∟- Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży karty podarunkowej nie powstanie przychód w podatku CIT z tytułu sprzedaży karty podarunkowej, lecz przychód powstanie w momencie realizacji karty podarunkowej, tzn. w momencie zapłaty kartą podarunkową za dostawę towarów lub świadczenie usług? - Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży voucherów powstaje przychód w podatku CIT?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.383.2018.1.AZ
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenie czy do wartości przychodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych nie wlicza się zaliczek, w celu weryfikacji posiadania przez Wnioskodawcę statusu małego podatnika, w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia aktu notarialnego oraz nie zostanie wystawiona faktura VAT końcowa.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.326.2018.1.ŚS
     ∟dotyczy ustalenia, czy CRB, obejmujący wskazane w opisie zdarzenia przyszłego składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, a zatem powinien być kwalifikowany jako jeden przedmiot transakcji, w związku z czym przychodem Wnioskodawcy ze zbycia CRB, który może być ujęty jako pojedyńcza pozycja w księgach podatkowych Spółki, w myśl art. 12 ust. 1 w zw. z art. 14 ustawy o CIT będzie cena zbycia CRB, określona w umowie sprzedaży zawartej z Nabywcą.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.287.2018.3.BS
     ∟w związku z planowanym zwrotem środków pieniężnych, o których mowa we wniosku, będzie uprawniona do dokonania korekty przychodów w okresie, w którym zostanie wystawiona przez Spółkę faktura korygująca, tj. zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.362.2018.2.MO
     ∟Czy: - Wnioskodawca wartość wykazaną w otrzymanych fakturach korektach z tytułu wyrównania średniej marży w Grupie kapitałowej, do której należy, a które wystawił i doręczył mu podmiot zarządzający centralnie Grupą, miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, - poniesiony koszt określony dokumentem (fakturą korektą) wystawionym i doręczonym w 2018 r. Wnioskodawca miał prawo zaliczyć do kosztów 2017 r. ze względu na to, że wiązał się z przychodami (obrotami) ze sprzedaży za 2017 r. czy też powinien zaliczyć go do kosztów 2018 r., - w razie negatywnej oceny możliwości zaliczenia kosztu z tytułu obniżenia średniej marży w grupie kapitałowej do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca może dokonać w odniesieniu do średniej marży w Grupie stosownej korekty przychodów ze sprzedaży in minus po zakończeniu roku podatkowego ze skutkiem podatkowym dla tego roku

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.250.2018.1.HK
     ∟Czy jedynym przychodem Zainteresowanych w związku z przystąpieniem do Umowy lub uczestnictwem w Umowie ma gruncie przepisów UCIT będą odsetki otrzymywane przez nich lub przez podmioty (spółki osobowe niebędące podatnikami CIT), w których Zainteresowani są lub będą wspólnikami?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.225.2018.1.MC
     ∟Konsekwencje zbycia udziału w organizacji.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.283.2018.2.KS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Uczelni przeznaczonego i wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup ZCP.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.247.2018.1.KB
     ∟Jakie są skutki podatkowe, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej pomiędzy Y i X zamiany akcji, w szczególności czy ta planowana transakcja spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania po stronie X?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.317.2018.2.AJ
     ∟Kwestia uznania wartości wypłacanego wynagrodzenia z tytułu Umowy Cesji za przychód oraz uznania wartości wydatków z tytułu wpłaty zaliczki na rzecz Sprzedających za koszt bezpośrednio związany z przychodem.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.301.2018.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych przez Wnioskodawcę bonusów pieniężnych

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.302.2018.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych przez Wnioskodawcę bonusów pieniężnych

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.213.2018.2.KB
     ∟1. Czy w związku z otrzymaniem od mieszkańców, kwot stanowiących partycypację w kosztach budowy i przebudowy sieci, Spółka postąpiła prawidłowo rozpoznając przychód podatkowy w dacie otrzymania? 2. Czy odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, którego budowa i przebudowa sfinansowana zostanie częściowo przez mieszkańców będą mogły zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.318.2018.1.BK
     ∟w zakresie powstania przychodów podatkowych w związku ze zbyciem na rzecz faktora wierzytelności własnych oraz sposobu ustalenia wysokości kosztów podatkowych w związku z ww. transakcją

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.291.2018.1.AZ
     ∟Rozliczenie podatkowe przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj