Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


72/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.619.2018.2.MK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości oraz prawo do rezygnacji ze zwolnienia i wyboru opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.595.2018.1.AJB
     ∟zwolnienia od podatku VAT planowanej dostawy Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz możliwości rezygnacji z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.450.2018.2.KM
     ∟Zwolnienie od podatku czynności przeniesienia prawa własności działek na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycję drogowej w zamian za odszkodowanie.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.553.2018.2.SJ
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy działek zabudowanych drogą.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.440.2018.3.WH
     ∟Uznanie, że zbywana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa; zwolnienie dostawy budynku i budowli wchodzących w skład zbywanej Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Nabywców Nieruchomości

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.411.2018.3.MN
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości , zwolnienia z podatku VAT transakcji sprzedaży nieruchomości

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.413.2018.3.JSO
     ∟podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności wywłaszczenia za odszkodowaniem Działki nr 1 należącej do Zainteresowanych, zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 czynności wywłaszczenia za odszkodowaniem Działki nr 1 należącej do Zainteresowanych, podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności ograniczenia w sposobie korzystania z Działki nr 2 należącej do Zainteresowanych za odszkodowaniem.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.371.2018.3.KO
     ∟w zakresie: - braku wyłączenia dostawa Nieruchomości w ramach Transakcji z opodatkowania VAT w trybie art. 6 ustawy, - opodatkowania dostawy Nieruchomości w ramach Transakcji, przy czym stawką właściwą dla sprzedaży Nieruchomości będzie stawka podstawowa VAT (obecnie w wysokości 23%), - prawa do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości w ramach Transakcji przez Nabywcę.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.299.2018.3.RG
     ∟prawidłowość opodatkowania przez Wnioskodawcę zaliczek na poczet przyszłej sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia przez nabywającego podatku VAT od zapłaconych zaliczek na poczet przedmiotowej transakcji.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.342.2018.4.JSZ
     ∟zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.323.2018.3.AJB
     ∟w zakresie ustalenia czy dostawa nieruchomości będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz zastosowania do dostawy ww. nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.329.2018.2.AJB
     ∟zastosowanie do dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-usługowym zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.247.2018.2.UNR
     ∟zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.303.2018.1.IT
     ∟opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży lokali

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.125.2018.2.MK
     ∟zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla czynności zniesienia współwłasności nieruchomości, zastosowanie zwolnienia z opodatkowania kwoty należnej Wnioskodawcy z tytułu rozliczenia za bezumowne korzystanie przez Współwłaścicielkę ponad przysługujący jej udział, brak opodatkowania rozliczenia pożytków cywilnych

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.160.2018.2.MJ
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT darowizny nieruchomości na rzecz córek oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.100.2018.1.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT wniesienia Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Spółki, obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku VAT wynikającego z nakładów poniesionych na Nieruchomość.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.117.2018.3.SR
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji dostawy majątku składającego się na nieruchomość jako niestanowiącego przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowanie stawką 23% transakcji dostawy nieruchomości w związku ze złożeniem przez Strony transakcji zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w rozumieniu art. 43 ust. 10-11 ustawy oraz obowiązek udokumentowania ww. transakcji fakturą VAT, a także prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę nieruchomości i ruchomości (wyposażenie) oraz do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.599.2017.4.AS
     ∟Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie: - prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, - prawa do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione koszty na remont.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.33.2018.2.AB
     ∟opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.10.2018.2.MN
     ∟- uznanie transakcji sprzedaży nieruchomości za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, - opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości według stawki podatku VAT 23%, - prawo do odliczenia oraz otrzymania zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.142.2018.2.MC
     ∟W zakresie obowiązku rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT oraz rozpoznania transakcji sprzedaży Maszyn w polskiej deklaracji VAT.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.14.2018.2.AM
     ∟Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w zakresie nabywanych towarów i usług związanych z ww. lokalami mieszkalnymi, ponieważ nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jaką jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.641.2017.2.MR
     ∟Podatek do towarów i usług w zakresie w zakresie opodatkowania sprzedaży budynku i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz w zakresie opodatkowania sprzedaży ogrodzenia oraz przynależnych do budynku urządzeń i instalacji.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.728.2017.2.ALN
     ∟zwolnienie z opodatkowania dostawy lokali mieszkalnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, brak zwolnienia z opodatkowania dostawy lokali mieszkalnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na remont i ulepszenie lokali mieszkalnych,

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.657.2017.2.RG
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości zabudowanych Budynkami A, B, C, D, F, G i H na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i możliwości rezygnacji z ww. zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT

2017.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1030/12-10/16/S/DG
     ∟dotyczy zwolnienia z VAT dostawy lokalu użytkowego sprzedawanego przez przekształconą spółkę

2016.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-951/15/MG
     ∟Towary (odzież) mimo, że są przesyłane do sklepów Wnioskodawcy to aż do chwili ich sprzedaży przez Wnioskodawcę klientom sklepów należących do Wnioskodawcy pozostają własnością spółki prawa niemieckiego. Jeżeli spółka prawa niemieckiego jest podatnikiem podatku od wartości dodanej i dokonuje przemieszczenia towarów do niej należących z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju i towary te służą jej działalności gospodarczej, to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT występuje u spółki prawa niemieckiego a nie u Wnioskodawcy (podatnika VAT).

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-926/15/DK
     ∟- prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd i wynikającego z faktur wystawionych na Urząd, bez konieczności korygowania takich faktur, - prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym rozliczenia w VAT były prowadzone przez Urząd, - prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym rozliczenia w VAT Gminy były prowadzone przez Urząd, - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych i otrzymanych, jeżeli błąd będzie dotyczyć omyłkowego: a. wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, b. wskazania nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy, c. wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takich faktur,

2016.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4519-8/15-3/DG
     ∟W zakresie braku obowiązku ewidencyjnego Wnioskodawcy po przejęciu Spółki prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Polski.

1 2 3

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj