Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3105/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.243.2018.4.KB
     ∟1. Czy przeniesienie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, do A za wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Transfer będzie stanowiło przychód podatkowy B opodatkowany w ramach dochodu z innych źródeł przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 2. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 3. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów potrącalny w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) 4. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w postaci Opłaty za Transfer należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.421.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: • obowiązku rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transferowaniem środków w ramach Systemu, w celu wyrównania ujemnych lub dodatnich sald rachunków podstawowych Uczestników Systemu do ustalonego poziomu wynoszącego zero; • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek przysługujących bądź obciążających Wnioskodawcę; • braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń; • obowiązku rozpoznania różnic kursowych z tytułu transferu kwot pomiędzy rachunkiem bieżącym Wnioskodawcy a rachunkiem Lidera; • ustalenia, czy odsetki obciążające Wnioskodawcę jako uczestnika systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop; • sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop w części dotyczącej ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.394.2018.2.AS
     ∟Powstanie przychodu z tytułu niespłaconych i nieprzedawnionych Zobowiązań z Pożyczek (kapitału pożyczki oraz naliczonych odsetek), które pozostaną w Spółce na dzień zakończenia jej likwidacji i wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców KRS.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.400.2018.2.AS
     ∟Ustalenie, czy w związku z zawarciem umowy zbycia gruntu w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, zabudowanego przez Spółkę Naniesieniami powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.399.2018.2.RK
     ∟Przychód z nieodpłatnych świadczeń przy zbyciu gruntu w trybie art. 231 K.c. zabudowanego Naniesieniami.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.406.2018.2.RK
     ∟przychód z nieodpłatnych świadczeń przy zbyciu gruntu w trybie art. 231 K.c. zabudowanego Naniesieniami

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDiB2-1.4010.320.2018.1.AP
     ∟- Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi nie traktując otrzymanych nagród w postaci kart paliwowych Spółki X. jako przychodu podatkowego.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.250.2018.1.HK
     ∟Czy jedynym przychodem Zainteresowanych w związku z przystąpieniem do Umowy lub uczestnictwem w Umowie ma gruncie przepisów UCIT będą odsetki otrzymywane przez nich lub przez podmioty (spółki osobowe niebędące podatnikami CIT), w których Zainteresowani są lub będą wspólnikami?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.225.2018.1.MC
     ∟Konsekwencje zbycia udziału w organizacji.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.339.2018.2.SO
     ∟w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego używania znaku towarowego (w części, w której spółka nie jest właścicielem tego prawa)

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.375.2018.1.JKT
     ∟Po czyjej stronie powstanie przychód i obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wydaniem przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy, będącego jedynym udziałowcem likwidowanej Spółki - składników majątku? Jeżeli przychód powstanie po stronie Wnioskodawcy, to czy korzysta on ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt (winno być art. 6 ust. 1 pkt 6) ustawy o CIT w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.378.2018.1.MO
     ∟Po czyjej stronie powstanie przychód i obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wydaniem przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy, będącego jedynym udziałowcem likwidowanej Spółki - składników majątku?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.303.2018.1.AP
     ∟W zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od udostępnionych zleceniobiorcy środków trwałych niezbędnych do wykonywania na rzecz Spółki usług zbiorowego żywienia w zakładowej restauracji pracowniczej zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.361.2018.1.AP
     ∟W zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od udostępnionych zleceniobiorcy środków trwałych niezbędnych do wykonywania na rzecz Spółki usług zbiorowego żywienia w zakładowej restauracji pracowniczej zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.266.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu pełnienia przez pracowników Usługodawców funkcji członków rady nadzorczej Wnioskodawcy

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.251.2018.1.LG
     ∟Rozpoznanie przychodu z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych w stosunku do podmiotów powiązanych

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.252.2018.1.HK
     ∟Czy Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych Spółki w stosunku do Podmiotów powiązanych?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.253.2018.1.MK
     ∟Czy Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych Spółki w stosunku do Podmiotów powiązanych?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.254.2018.1.MK
     ∟Czy Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych Spółki w stosunku do Podmiotów powiązanych?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.312.2018.1.KS
     ∟Czy ustanowienie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu powoduje powstanie przychodu.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.350.2018.1.RK
     ∟nierozpoznanie przychodu z tyt. nieodpłatnych świadczeń

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.288.2018.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z pełnieniem przez Menedżera funkcji prezesa zarządu Wnioskodawcy, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.343.2018.3.AN
     ∟- otrzymanie przez Wnioskodawcę w darowiźnie autobusu, który zostanie zaadoptowany jako mobilna sala edukacyjno-oświatowa korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT; - otrzymanie nieodpłatnie przez Wnioskodawcę wartości niematerialnej i prawnej (prawa autorskiego do dokumentacji przetargowej) skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT; - otrzymanie przez Wnioskodawcę innych nieodpłatnych świadczeń (świadczenia związane z organizacją przetargu) skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT; - poniesienie przez Wnioskodawcę wydatków na adaptację i eksploatację mobilnej sali edukacyjno-szkoleniowej skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1275/14-1/IZ
     ∟ustalenie, czy nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu powoduje po stronie Spółki powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.278.2018.1.AT
     ∟w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użytkowania pojazdu typu zamiatarka w związku z zawartą umową oddania pojazdu w celach testowych.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.224.2018.3.BKD
     ∟w zakresie sposobu ustalenia przychodów podatkowych z tytułu otrzymanych darowizn leków, wyrobów medycznych, innych niż środki trwałe

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.226.2018.1.BKD
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych: - wartości innych niż środki trwałe, a otrzymanych w drodze darowizny składników majątkowych – jest nieprawidłowe, - odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowych środków trwałych nabytych w drodze darowizny – jest prawidłowe.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.302.2018.2.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: • obowiązku rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z przelewaniem środków w celu wyrównania ujemnego lub dodatniego salda Rachunku Bieżącego Wnioskodawcy jako Uczestnika Systemu do ustalonego poziomu wynoszącego zero; • obowiązku rozpoznania różnic kursowych z tytułu transferu kwot pomiędzy rachunkiem bieżącym Wnioskodawcy a rachunkiem Lidera; • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek przysługujących bądź obciążających Wnioskodawcę; • ustalenia, czy odsetki obciążające Wnioskodawcę jako uczestnika systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop; •braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.308.2018.1.JG
     ∟Powstanie przychodu po stronie Banku Przejmującego i Przejmowanego w związku z połączeniem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj