Interpretacje do przepisu
§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


32/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1 2

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.250.2017.1.WM
     ∟Czy wydatek, który poniósł na zakup kasku oraz odzieży ochronnej, przystosowanej specjalnie do jazdy na motocyklu oraz opatrzonej w sposób trwały cechami charakterystycznymi dla firmy, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez siebie firmy?

2012.09.05 - Minister Finansów - PT8/033/203/688/WCX/12/PT-694
     ∟sposób wystawiania faktur

2012.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-491/12/KB
     ∟sposób ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zwrotu wpłat dokonanych przez klientów

2012.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-488/12/KB
     ∟sposób korygowania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w przypadku błędnie wystawionych paragonów

2012.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-490/12/KB
     ∟sposób postępowania (ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów) w przypadku stwierdzenia błędów w wystawionych paragonach

2011.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-962/11-2/AG
     ∟Czy faktura wystawiona z błędami formalnymi oraz z pominięciem faktury zaliczkowej może stanowić podstawę do zaliczenia w koszty (w formie bezpośredniej lub jako koszt pośredni?)

2011.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-47/11-2/ASZ
     ∟Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania oraz jego używania będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli będą pomniejszać przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą?

2010.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1100/10-2/AGr
     ∟Czy Wnioskodawczyni może wydatki na studia podyplomowe, których ukończenie jest niezbędne dla prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej, poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia tej działalności, udokumentowane przelewem z konta Zainteresowanej na konto uczelni, zaliczyć w koszty związane z prowadzoną działalnością, podwyższyć koszty roku 2007 i skorygować PIT-36 za 2007 r.?

2010.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1032/10-5/JKa
     ∟Czy sprzedaż na portalu amerykańskim podlega VAT?

2010.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1032/10-4/JKa
     ∟Czy sprzedaż na portalu amerykańskim podlega VAT?

2010.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-304/10/TK
     ∟Czy kwota wykazanego rabatu (200 zł) będzie stanowiła podstawę do obniżenia wartości przychodu stanowiąc w całości koszty uzyskania przychodu?

2010.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-189/10/BK
     ∟w zakresie możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o udzielone nabywcom leków bonifikaty udokumentowane na podstawie zestawień komputerowych

2010.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-49/10/AB
     ∟Możliwość zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem lokalu mieszkalnego, w miejscowości, w której znajduje się siedziba jedynego kontrahenta Wnioskodawczyni.

2010.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-56/10-2/EN
     ∟Czy Wnioskodawca zgodnie z polskimi przepisami prawa jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w języku obcym (innym niż polski)?

2010.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1681/09-2/AD
     ∟Czy Wnioskodawca zgodnie z polskimi przepisami prawa jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w języku obcym (innym niż polski)?

2010.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-991/09-2/RS
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych z tytułu przejazdów osoby prowadzącej działalność z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania działalności (bilety na samolot, bilety autobusowe)

2010.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-898/09-2/EC
     ∟Czy prawidłowo postępuję, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z przejazdem (bilety lotnicze), pobytem w miejscu wykonywania zleconych usług (noclegi hotelowe) jak również wartości diet za czas podróży służbowych do wysokości limitu, które ponoszę świadcząc przedmiotowe usługi poza miejscem zamieszkania i siedzibą mojej firmy, najczęściej za granicą?

2008.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-501/08/DP
     ∟Czy w przypadku nie wystawienia faktury korygującej, a przyjęcia noty księgowej, wartość strat i ubytków będzie stanowić koszty uzyskania przychodów?

2008.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-861/08-5/EC
     ∟Czy przychody uzyskane od firmy H. w Irlandii, ramach podpisanego kontraktu na wykonywanie usług medycznych mogę pomniejszyć o koszty związane z moim pobytem w Irlandii tj. koszty czynszu za wynajęte mieszkanie, energii elektrycznej, opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu w Irlandii, bilety lotnicze na dojazd i powrót do kraju, koszty używania prywatnego samochodu w celu dojazdu do kliniki itp.?

2008.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-82/08/AK
     ∟1. Czy koszt zaocznych studiów pielęgniarskich, który wynosi 13.500 zł Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w roku obecnym jak również w latach ubiegłych tj. 2004 r., 2005 r., 2006 r.? 2. Czy z uwagi na brakujące dowody wpłaty z ubiegłych lat Wnioskodawczyni może korzystać z oświadczenia Akademii o wysokości poniesionych opłat?

2008.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-711/07/DP
     ∟Czy Firma jest zobowiązana do przekazania potwierdzenia pobrania opłaty manipulacyjnej w formie faktury, rachunku lub KP?

2007.07.12 - Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie - PDI/415/1/08/07
     ∟Jaki powinien wystawić dokument na potwierdzenie świadczenia usług tłumaczeń dla podatników Unii Europejskiej - rachunek czy faktura VAT?Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika w złożonym wniosku przedstawia sie następująco.Podatnik świadczy działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń.Usługi te wykonuje również dla podmiotów zarejestrowanych na terenie Unii, poza terytorium RP. Z uwagi na nie przekroczenie wartości sprzedaży 10.000 Euro jest podatnikiem zwolnionym od podatku VAT - art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).We wniosku podatnik pyta czy świadcząc usługi tłumaczeń, dla których miejscem opodatkowania nie jest Polska ma prawo wystawić rachunek dla odbiorcy tych usług zawieraj...

2006.01.19 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/IPdg2/415/429/02/06
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego opłaty na tego typu kształcenie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, zaś wystarczającym dowodem poniesienia wydatku będzie polecenie przelewu na konto Uczelni?

2006.01.13 - Urząd Skarbowy w Łukowie - PP-443/101/05/P/13/2006
     ∟Wnioskodawca wnosił o udzielenie informacji "czy na podstawie art. 86 ustawy o VAT ma prawo do obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktury, na której podatek przeliczony jest na złote polskie według kursu sprzedaży, nie zaś kursu średniego, a cała należność jest wyrażona w walucie obcej". Wnioskodawca wnosił o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego poprzez określenie "czy na podstawie art. 86 ustawy o VAT ma prawo do obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktury na której podatek przeliczony jest na złote polskie według kursu sprzedaży, nie zaś kursu średniego, a cała należność jest wyrażona w walucie obcej". Strona jest c...

2005.11.24 - Urząd Skarbowy w Malborku - DFII-SSM/415-28a/05
     ∟Czy karta drogowa jest dokumentem wystarczającym do stwierdzenia poniesienia kosztów i rozliczania diet ?

2005.09.30 - Urząd Skarbowy w Augustowie - US-III/415-KK-I-26/2005
     ∟W jaki sposób udokumentować operacje przesunięcia majątku między firmami małżonków oraz według jakich cen go wycenić? Pismem z dnia 09.08.2005r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 11.08.2005r.), … zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny, z którego wynikają następujące okoliczności: Podatniczka od 1999r. prowadzi zarejestrowaną na własne nazwisko działalność gospodarczą. W okresie od listopada 2001r. do maja 2005r. w prowadzeniu działalności pomagał podatniczce jej mąż jako osoba współpracująca. Obecnie mąż podatniczki założył własną firmę o ty...

2005.04.13 - Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu - PDIA-415/2/2005
     ∟Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki związane z korzystaniem z telefonu komórkowego zarejestrowanego na firmę (w wysokosci wynikajacej z faktury wystawionej przez operatora),oraz 30 % kosztów połączeń, z wyłączeniem miesięcznego abonamentu, wykonywanych za pomocą telefonu stacjonarnego, zainstalowanego w miejscu zamieszkania podatnika ?Postanowienie

2005.04.01 - Urząd Skarbowy w Malborku - DFII-JK/415-8/05
     ∟Kto w przypadku gdy umowy komisu są zawierane z osobami nie będącymi podatnikami podatku VAT ma wystawić fakturę VAT, stanowiacą podstawę obnizenia podatku należnego o podatek naliczony?

2004.11.19 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005-0729/04
     ∟W związku z odmową wystawienia faktury na rzecz pełnomocnika pozwanego tytułem zasą-dzonego zwrotu kosztów adwokackich w jaki sposób należy koszt ten zaksięgować? Stan faktyczny: Podatnicy prowadzą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wyrób i sprzedaż półproduktów spożywczych (mrożonki, garmażeria). W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez kontrahenta podatnicy pozwali go do sądu. Sąd okręgowy oddalił powództwo zasądzając na rzecz pozwanego zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Podatnicy odwołali się od wyroku sądu pierwszej instancji, zaś sąd apelacyjny oddalił apelację i zasądził na rzecz pozwanego zwrot kosztów postępowania...

2004.11.18 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005-0756/04
     ∟Czy uzyskane przychody jak i poniesione koszty z tytułu tłumaczeń wykonanych dla Komisji Europejskiej może Podatniczka wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów tj. włączyć do przychodów /kosztów prowadzonej działalności gospodarczej?Z jaką datą powinna wykazać ten przychód oraz z jaką datą ma dokonać jego przeliczenia z euro na złotówki? Ponadto czy rachunki wystawione w języku francuskim - bowiem takie wymaga Komisja Europejska - będą honorowane przez Urząd Skarbowy? Stan faktyczny:Podatniczka prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń - z i na - język francuski, opodatkowaną na zasadach ogólnych, wykonuje (będ

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj