Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


9674/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.273.2018.1.APA
     ∟w zakresie ustalenia czy różnica pomiędzy świadczeniami podwyższonymi a świadczeniami wypłaconymi stanowi koszt uzyskania przychodu oraz w którym momencie.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.274.2018.2.JG
     ∟Możliwość zastosowania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.364.2018.1.ŁS
     ∟Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a uopdof obejmuje koszty użytkowania takie jak paliwo?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.474.2018.1.MG
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.481.2018.1.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.556.2018.1.RR
     ∟obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składek ubezpieczenia na życie

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.373.2018.1.MS
     ∟Czy w świetle zapisów art. 15 i art. 16 ust. 1 pkt 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wypłacane prezesowi i członkom zarządu wynagrodzenie dodatkowe, w oparciu o podpisane aneksy do umów o prace, stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodu?

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.479.2018.1.IR
     ∟Zaliczenie do przychodu pracownika wartości nieodpłatnie udostępnionych kwater noclegowych

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.490.2018.1.JG1
     ∟Skutki podatkowe wprowadzenia przez Wnioskodawcę programu motywacyjnego oraz ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z przekazaniem akcji Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w tym programie.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.404.2018.2.MO
     ∟Czy przeprowadzone dotychczas oraz planowane przez Spółkę w ramach Projektu prace stanowić będą działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o CIT?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.637.2018.1.MN
     ∟Brak opodatkowania usług świadczonych na podstawie umowy zlecenia.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.353.2018.4.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.451.2018.1.AK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.334.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę premie na rzecz Specjalistów pozostających z Wnioskodawcą w stosunku pracy, stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu, w którym przypada ich termin płatności, pod warunkiem, że zostaną wypłacone w tym terminie.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.383.2018.1.AMN
     ∟Skutki podatkowe opłacania pracownikom abonamentów medycznych.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.421.2018.1.JM
     ∟Czy należy naliczyć, pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od kwoty zwrotu kosztów poniesionych, z tytułu wynajmu samodzielnego lokalu mieszkalnego (czynszu)?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.348.2018.1.BK
     ∟1. Czy Spółka, wypełniając obowiązki wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015-2018, prawidłowo przyjęła iż wartość określona w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych (takich jak przejazdy autostradami i postoje na płatnych parkingach) oraz paliwa zużywanego w związku z wykorzystywaniem samochodu służbowego dla celów prywatnych i w konsekwencji przyjęta metodologia kalkulacji przychodu z tytułu udostępnienia samochodu Pracownikowi oraz finansowania przez Spółkę paliwa oraz pozostałych wydatków związanych z użytkowaniem na cele prywatne pojazdu Pracownika jest prawidłowa?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.315.2018.1.WS
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.421.2018.2.AK1
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.420.2018.2.AK1
     ∟Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.518.2018.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikowi kosztów z tytułu podróży służbowej

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.442.2018.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku z pokryciem wydatków na nocleg i wyżywienie przedstawicieli handlowych

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.289.2018.2.MC
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.296.2018.2.MN
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.277.2018.2.JC
     ∟1. Czy Wydatki na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 Ustawy o CIT? 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy Wydatki na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e Ustawy o CIT?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.447.2018.2.MT
     ∟Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej z tytułu świadczonych usług kosmetycznych.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/415-501/14/18-3/S/JK3
     ∟Zwolnienie z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „Mobilność Plus”.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.378.2018.3.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.349.2018.1.MD
     ∟Udział w wycieczce zagranicznej, dofinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, która była dostępna dla wszystkich uprawnionych i miała na celu integrację oraz umożliwienie pracownikom aktywnej formy wypoczynku, co korzystnie wpływa na efektywność pracy i wzajemne relacje nie stanowi dla pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem dofinansowanie przez Wnioskodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów ww. wycieczki nie powoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po stronie emerytów i rencistów przychodu z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika zgodnie z art. 31 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.347.2018.1.ŁS
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu ponoszonych wydatków na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników do celów prywatnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj