Interpretacje do przepisu
art. 12 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


45/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.163.2018.2.APA
     ∟czy powstanie przychód podatkowy z tytułu wykorzystania bezpłatnych próbek produktów leczniczych w procesie leczenia pacjentów przebywających na oddziałach szpitala jak i po zakończeniu hospitalizacji w celu testowania

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.177.2017.1.BJ
     ∟W zakresie ustalenia, momentu rozpoznania wskazanego we wniosku przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania tego przychodu

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.6.2017.1.BKD
     ∟czy wydatki dotychczas poniesione oraz wydatki, które zostaną poniesione w przyszłości przez Spółkę w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej akcji Spółki na GPW stanowią koszty uzyskania przychodów, potrącalne w momencie ich poniesienia

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-879/16-5/KK
     ∟o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-994/15-2/AG
     ∟Czy w związku z objęciem nowych udziałów w zamian za wkład niepieniężny (pożyczki udzielone spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika) i podwyższeniem kapitału zakładowego i zapasowego Wnioskodawcy nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-313/15/AnK
     ∟w zakresie: ustalenia czy w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej na skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, na podstawie art. 551 § 5 KSH, na dzień przekształcenia powstaje przychód do opodatkowania

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-3-2/15-2/AZ
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z emisją akcji dotyczących doradztwa prawnego, finansowego, inwestycyjnego związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji oraz dotyczących kosztów przygotowania prospektu emisyjnego w związku z wprowadzeniem na giełdę akcji istniejących.

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-271/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

2015.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-35/15-2/KK
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów i objęcie udziałów za wartość nominalną niższą od wartości rynkowej w zamian za wkłady pieniężne, przekazane następnie w całości na kapitał zakładowy, będzie rodzić dla Spółki konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 21, poz. 86; zwana dalej „ustawa o PDOP”)?

2015.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-22/15-2/MS
     ∟Czy powiększenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) k.c. nie rodzi po stronie spółki z o.o. do której wniesiony został tego rodzaju aport obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych?

2015.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1133/14-2/PK1
     ∟1) Czy wydatki wskazane w Pierwszej Grupie Wydatków stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art 15 ust, 1 ustawy z. dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj, Dz. U. z 2014 r. poz, 851, ze zm.. dalej: ustawa o CIT)? 2) Czy wydatki wskazane w Drugiej Grupie Wydatków stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT? 3) Czy wydatki wskazane w Trzeciej Grupie Wydatków stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

2014.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-459/14/MK
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, czynność konwersji wierzytelności (wycenionej w wartości rynkowej) na kapitał zakładowy będzie dla Spółki neutralna, tj. nie będzie powodować po jej stronie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu?

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-444/14-4/AG
     ∟(1) Czy nowo zawiązana spółka, w której Wnioskodawca będzie udziałowcem, będzie zobowiązana do wykazania przychodu podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w związku z połączeniem polegającym na przejęciu przez nowo zawiązaną spółkę majątku Wnioskodawcy i SKA ? (2) Czy Wnioskodawca (udziałowiec nowo zawiązanej spółki), pośrednio wypełniając obowiązki płatnika w nowo zawiązanej spółce, będzie obowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przychodu w nowo zawiązanej spółce z tytułu przejęcia majątku Wnioskodawcy ?

2014.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-323/14-2/AG
     ∟1. Czy w związku z przejęciem przez Spółkę z o.o. majątku kilku spółek kapitałowych, które nie będzie wiązało się z wydaniem przez Spółkę z o.o. ekwiwalentu w postaci udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o., powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym niniejszego wniosku przyczyny ekonomiczne planowanego połączenia kilku spółek kapitałowych oraz kilku SPK można uznać za uzasadnione przyczyny ekonomiczne, o których mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy o CIT? 3. Czy w związku z przejęciem przez Spółkę z o.o. majątku kilku SPK które będzie wiązać się z wydaniem przez Spółkę z o.o. na rzecz wspólników tych SPK ekwiwalentu w postaci udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. powstanie po stronie Spółki z o.o., przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2014.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-214/14-2/DP
     ∟CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych przejęcia majątku spółki komandytowej

2014.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-215/14-2/DP
     ∟dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych przejęcia majątku spółki komandytowej.

2014.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-216/14-2/DP
     ∟dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych przejęcia majątku spółki komandytowej.

2014.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-193/14-2/DP
     ∟1. Czy przejęcie przez Wnioskodawcę tej części majątku SPK, która przypada na pozostałych wspólników SPK (tj. w części odpowiadającej poziomowi udziału tych wspólników w zyskach SPK) i będzie wiązać się z: wydaniem przez Spółkę na rzecz pozostałych wspólników SPK ekwiwalentu w postaci udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy przejęcie przez Wnioskodawcę tej części majątku SPK, która przypada na niego jako komplementariusza SPK (tj. w części odpowiadającej poziomowi udziału Spółki w zyskach SPK) i nie będzie wiązać się z wydaniem przez Spółkę na rzecz pozostałych wspólników SPK ekwiwalentu w postaci udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2014.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-194/14-2/DP
     ∟1. Czy przejęcie przez Wnioskodawcę tej części majątku SPK, która przypada na pozostałych wspólników SPK (tj. w części odpowiadającej poziomowi udziału tych wspólników w zyskach SPK) i będzie wiązać się z: wydaniem przez Spółkę na rzecz pozostałych wspólników SPK ekwiwalentu w postaci udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy przejęcie przez Wnioskodawcę tej części majątku SPK, która przypada na niego jako komplementariusza SPK (tj. w części odpowiadającej poziomowi udziału Spółki w zyskach SPK) i nie będzie wiązać się z wydaniem przez Spółkę na rzecz pozostałych wspólników SPK ekwiwalentu w postaci udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2014.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-535b/13/AW
     ∟Czy przychody z tytułu rozliczenia się z następnymi wytwórcami farm wiatrowych z poniesionych nakładów na rozbudowę i modernizację sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego stanowić będą przychody podatkowe w dacie wystawienia faktury?

2014.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-849/13-2/KK
     ∟Czy wydatki poniesione przez spółkę w związku z procesem restrukturyzacji zadłużenia mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, podlegające rozliczeniu w dacie ich poniesienia, tj. w dniu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych na podstawie otrzymanych faktur, czyli odpowiednio w roku 2012 i 2013, niezależnie od sposobu ich ujęcia dla celów rachunkowych?

2014.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-842/13-3/MW
     ∟Zatrzymane i pobrane kaucje gwarancyjne, szczegółowo określone w umowie, jakie zawiera Wnioskodawca z Wykonawcą, mają charakter zwrotny, a wynikające z nich kwoty mają być gwarancją należytego wykonania robót oraz ewentualnie służyć pokryciu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy. Kaucje takie nie wpływają na wysokość przychodów ani kosztów uzyskania przychodów. Są więc podatkowo neutralne. W związku z powyższym zatrzymana przez Wnioskodawcę kwota kaucji w celu zabezpieczenia należytego wykonania robót przez Wykonawcę czy ewentualnego pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, nie stanowi przychodu Wnioskodawcy.

2013.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-726/13-2/ES
     ∟udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podjęcia uchwały o ratalnej wypłacie zysku.

2013.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-29/10-5/13/S/KK
     ∟Czy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego kosztami uzyskania przychodów są opłaty sądowe notarialne kwota zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz koszty doradztwa prawnego? INTERPRETACJA INDYWIDUALNAuwzględniająca prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawiez dnia 1 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1750/10

2013.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-304/13-2/DP
     ∟udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych jakie poniesie wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej w wyniku połączenia z tą spółką poprzez jej przejęcie.

2013.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-308/13-2/DP
     ∟udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych jakie poniesie wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej w wyniku połączenia z tą spółką poprzez jej przejęcie

2013.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-301/13-2/DP
     ∟udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych jakie poniesie wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej w wyniku połączenia z tą spółką poprzez jej przejęcie

2013.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-166/13-2/DP
     ∟Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia skutków podatkowych jakie poniesie akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej w wyniku przejęcia tej spółki.

2013.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-155/13-2/AM
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych w związku z połączeniem polegającym na przejęciu przez spółkę kapitałową spółki osobowej oraz umorzenia akcji własnych objętych w wyniku połączenia

2013.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-116/13-2/PK1
     ∟w zakresie wydatków poniesionych w związku z wprowadzeniem na giełdę akcji

1 2

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj