Interpretacje do przepisu
art. 12 ustawy o rachunkowości

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


241/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ustawy o rachunkowości

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4017.6.2018.1.AW
     ∟Obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do końca przyjętego roku podatkowego powstanie po stronie Wnioskodawcy

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.322.2018.2.MS2
     ∟W zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.305.2018.2.AS
     ∟Obowiązki płatnika.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.202.2018.1.KK
     ∟Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i złożenia zeznania podatkowego w związku z połączeniem spółek kapitałowych

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.229.2018.1.MS
     ∟Oddział, przez który Wnioskodawca będzie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, będzie miał prawo, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w zw. z: art. 93c §1 i § 2 oraz art. 93 § 1 pkt i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów o wierzytelności, wynikających z udzielonych przez Bank Przejmowany kredytów (pożyczek) odpisanych jako nieściągalne (po udokumentowaniu ich nieściągalności w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy o CIT) – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b ustawy o CIT (pytanie 2a) oraz odpisy na straty kredytowe utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez Bank Przejmowany kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez Bank Przejmowany gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość odpisów na straty kredytowe dotyczącą odsetek, prowizji i opłat (po uprawdopodobnieniu ich nieściągalności w sposób określony w art. 16 ust. 2a pkt 2 Ustawy CIT – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26c lit. a ustawy o CIT

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.198.2018.1.MS
     ∟Wszystkie przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, odliczenia od podstawy opodatkowania Banku Przejmowanego oraz zapłacone przez Bank Przejmowany zaliczki na CIT za Rok Podatkowy (do dnia Połączenia włącznie) należy wykazać, w pierwszym Zeznaniu Podatkowym składanym po Połączeniu.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.276.2018.1.JC
     ∟Czy Koszty Emisji Obligacji stanowią koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy CIT i mogą zostać zaliczone przez Spółkę jednorazowo w momencie ich poniesienia, tj. w dacie, na jaką ujęto je w księgach niezależnie od sposobu tego ujęcia?

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.235.2018.1.AG
     ∟ustalenie, który podmiot powinien wykazać w zeznaniu rocznym przychody i koszty podatkowe związane z działalnością wydzielaną i rozpoznane do dnia poprzedzającego podział przez wydzielenie

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.118.2018.2.BJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z przekazaniem jedynemu udziałowcowi Spółki – Gminie przedsiębiorstwa w następstwie likwidacji

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.113.2018.1.KK
     ∟Zaliczenie prowizji do kosztów uzyskania przychodów.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.108.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy w zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok podatkowy, w którym dojdzie do podziału, Wnioskodawca powinien wykazać przychody i koszty związane z działalnością ZCP Wydzielanego uzyskane od dnia podziału do końca przyjętego roku podatkowego

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.107.2018.1.NL
     ∟ustalenie do jakiego momentu Wnioskodawca powinien wykazać przychody i koszty związane z działalnością ZCP Wydzielanego w zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok podatkowy, w którym dojdzie do podziału

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.11.2018.1.JC
     ∟w zakresie rozliczenia przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością Pionu Dystrybucyjnego, powstałych / poniesionych do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.14.2018.1.JC
     ∟Czy Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do ujęcia w swoim zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, w trakcie którego nastąpi Wydzielenie.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.2.2018.1.KK
     ∟w zakresie ustalenia czy Opłata motywacyjna stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu inny niż związany bezpośrednio z przychodem (koszt pośredni) potrącalny w dacie poniesienia oraz ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychów wydatków z tytułu Opłaty motywacyjnej

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.431.2017.1.IZ
     ∟Czy Administracji jako podmiotowi podatkowemu, który podmiotowość prawną czerpie z osobowości prawnej Inspektorii, przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.327.2017.1.KK
     ∟CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty przygotowawczej.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.294.2017.1.JF
     ∟w zakresie rozliczenia przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością Pionu Dystrybucyjnego, powstałych / poniesionych do dnia poprzedzającego Dzień Wydzielenia

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.300.2017.1.KK
     ∟W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przeglądy oraz naprawy rewizyjne i główne lokomotyw i wagonów.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.241.2017.1.AM
     ∟w zakresie ujęcia przychodów i kosztów związanych z działalnością Pionu Dystrybucyjnego w zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Spółki Przejmującej

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.246.2017.1.JF
     ∟w zakresie ustalenia obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do końca przyjętego roku podatkowego

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-335/16/17-S/PS
     ∟Czy: - koszty wskazane w stanie faktycznym w punkcie V podpunkt od 1 do 9 stanowią koszty bezpośrednio związane z procesem emisji akcji i jako takie nie mogą stanowić dla Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodów? - koszty wskazane w stanie faktycznym w punkcie V podpunkt od 10 do 18 jako koszty, które nie są bezpośrednio związane publiczną emisją akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego, stanowią dla Wnioskodawcy tzw. koszty pośrednie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 4d ustawy o CIT? - w odniesieniu do kosztów, o których mowa w punkcie V podpunkt od 10 do 18 stanu faktycznego - zarówno w części aktywowanej jak i nieaktywowanej na wartość udziału w XXX GmbH, jest on zgodnie z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o CIT uprawniony do rozpoznania ich jako bieżących kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia, za który należy rozumieć moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych jako zobowiązanie Wnioskodawcy wobec kontrahentów?

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.112.2017.1.KK
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych korekty odpisów amortyzacyjnych oraz korekty kosztów uzyskania przychodów

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.95.2017.1.AG
     ∟Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty uzyskania przychodów w dniu, na który faktura pierwotna została ujęta w księgach rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dniem rozpoznania kosztów podatkowych będzie w tym przypadku dzień, w którym wydatek został wpisany do ksiąg rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury korygującej. Pierwotna faktura bowiem błędnie dokumentowała stan faktyczny, zatem korekta spowodowana jest „błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką”, o których mowa w art. 15 ust. 4i updop. W związku z tym, korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty poniesienia kosztu, wynikającego z faktury pierwotnej, a datą rozpoznania kosztu będzie w tym przypadku dzień, na który ujęto ten koszt na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.113.2017.1.KK
     ∟w zakresie uznania wydatków na zapłatę prowizji od kredytu oraz wynagrodzenia prowizyjnego Agentów za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami oraz momentu zaliczenia wydatków z tytułu zapłaty prowizji od kredytu oraz wydatków z tytułu zapłaty wynagrodzenia prowizyjnego Agentów do kosztów uzyskania przychodów

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.121.2017.1.JBB
     ∟w zakresie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.66.2017.1.AG
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami wydatków na usługi budowlane i projektowe związanych z budową drogi, ustalenia dnia poniesienia kosztu w związku z rozpoznaniem kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie prawa do użytkowania wieczystego na moment jego zbycia

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.65.2017.1.AG
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami wydatków na usługi budowlane i projektowe związanych z budową drogi, ustalenia dnia poniesienia kosztu w związku z rozpoznaniem kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie prawa do użytkowania wieczystego na moment jego zbycia

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.78.2017.2.MS
     ∟w zakresie obowiązków Wnioskodawcy, jako następcy prawnego, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.80.2017.1.AL
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia kosztów poniesionych na obowiązkowe przeglądy jednorazowo jako koszty uzyskania przychodu a bilansowo rozliczanie ich w czasie jako czynne rozliczenia międzyokresowe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj