Interpretacje do przepisu
art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5472/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.293.2018.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy połączenie Wnioskodawcy ze spółką przejmowaną spowoduje powstanie po jego stronie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.333.2018.1.KS
     ∟Moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych części kwoty przychodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, która zgodnie z aktem notarialnym zostanie przekazana na rzecz Wnioskodawcy po przeniesieniu na rzecz kupującego decyzji o warunkach zabudowy.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.400.2018.2.AS
     ∟Ustalenie, czy w związku z zawarciem umowy zbycia gruntu w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego, zabudowanego przez Spółkę Naniesieniami powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.399.2018.2.RK
     ∟Przychód z nieodpłatnych świadczeń przy zbyciu gruntu w trybie art. 231 K.c. zabudowanego Naniesieniami.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.406.2018.2.RK
     ∟przychód z nieodpłatnych świadczeń przy zbyciu gruntu w trybie art. 231 K.c. zabudowanego Naniesieniami

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.331.2018.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na moment umorzenia tych certyfikatów

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.317.2018.4.NL
     ∟określenie, czy transakcja nabycia składników majątku, o których mowa we wniosku dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie stanowiła transakcji nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 3 i 4 tej ustawy, w związku z czym po stronie Zainteresowanego będącego stroną postępowania powstanie przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych odpowiadający cenie sprzedaży poszczególnych składników majątku nie niższej niż wartość rynkowa

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.321.2018.2.BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego pomiędzy podmiotami powiązanymi

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.285.2018.6.AP
     ∟- Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży karty podarunkowej nie powstanie przychód w podatku CIT z tytułu sprzedaży karty podarunkowej, lecz przychód powstanie w momencie realizacji karty podarunkowej, tzn. w momencie zapłaty kartą podarunkową za dostawę towarów lub świadczenie usług? - Czy prawidłowa jest interpretacja Spółki, że w momencie sprzedaży voucherów powstaje przychód w podatku CIT?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.383.2018.1.AZ
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenie czy do wartości przychodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych nie wlicza się zaliczek, w celu weryfikacji posiadania przez Wnioskodawcę statusu małego podatnika, w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia aktu notarialnego oraz nie zostanie wystawiona faktura VAT końcowa.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.382.2018.1.AG
     ∟Dotyczy zasad rozpoznawania różnic kursowych w przypadku zaciągnięcia kredytu, a następnie jego konwersji i przewalutowania, braku konieczności rozpoznania różnic kursowych i przychodu na zasadach ogólnych w dniu konwersji w przypadku rozliczeń transakcji FX Forward oraz zastosowania art. 15c ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych do odsetek od zaciągniętego kredytu.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.224.2018.3.KK
     ∟Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.250.2018.1.HK
     ∟Czy jedynym przychodem Zainteresowanych w związku z przystąpieniem do Umowy lub uczestnictwem w Umowie ma gruncie przepisów UCIT będą odsetki otrzymywane przez nich lub przez podmioty (spółki osobowe niebędące podatnikami CIT), w których Zainteresowani są lub będą wspólnikami?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.225.2018.1.MC
     ∟Konsekwencje zbycia udziału w organizacji.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.339.2018.2.SO
     ∟w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego używania znaku towarowego (w części, w której spółka nie jest właścicielem tego prawa)

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.294.2018.5.BKD
     ∟Czy Wnioskodawca przy nabyciu wierzytelności dotyczącej szkody komunikacyjnej od kontrahenta będącego spółką kapitałową zobowiązany jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.247.2018.1.KB
     ∟Jakie są skutki podatkowe, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej pomiędzy Y i X zamiany akcji, w szczególności czy ta planowana transakcja spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania po stronie X?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.317.2018.2.AJ
     ∟Kwestia uznania wartości wypłacanego wynagrodzenia z tytułu Umowy Cesji za przychód oraz uznania wartości wydatków z tytułu wpłaty zaliczki na rzecz Sprzedających za koszt bezpośrednio związany z przychodem.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-141/14-7/S/18/AG/MS
     ∟Przekazana Wnioskodawcy przez spółkę, w której Wnioskodawca ma udziały, kwota, odpowiadająca wartości niespłaconego kredytu, nie jest przychodem podatkowym w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., ponieważ rozpoznać ją należy jako przysporzenie wymienione w art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.375.2018.1.JKT
     ∟Po czyjej stronie powstanie przychód i obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wydaniem przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy, będącego jedynym udziałowcem likwidowanej Spółki - składników majątku? Jeżeli przychód powstanie po stronie Wnioskodawcy, to czy korzysta on ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt (winno być art. 6 ust. 1 pkt 6) ustawy o CIT w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.378.2018.1.MO
     ∟Po czyjej stronie powstanie przychód i obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wydaniem przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy, będącego jedynym udziałowcem likwidowanej Spółki - składników majątku?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.213.2018.2.KB
     ∟1. Czy w związku z otrzymaniem od mieszkańców, kwot stanowiących partycypację w kosztach budowy i przebudowy sieci, Spółka postąpiła prawidłowo rozpoznając przychód podatkowy w dacie otrzymania? 2. Czy odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, którego budowa i przebudowa sfinansowana zostanie częściowo przez mieszkańców będą mogły zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.318.2018.1.BK
     ∟w zakresie powstania przychodów podatkowych w związku ze zbyciem na rzecz faktora wierzytelności własnych oraz sposobu ustalenia wysokości kosztów podatkowych w związku z ww. transakcją

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.266.2018.1.BK
     ∟w zakresie określenia: - czy wydobycie (nabycie pierwotne) kryptowalut skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, - czy zamiana jednej kryptowaluty na drugą może skutkować powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz określenia sposobu ustalenia dochodu do opodatkowania na tej transakcji, - sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych sprzedaży kryptowaluty za walutę tradycyjną, - czy uzyskanie kryptowalut metodą proof-of-stake podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, - sposobu ustalenia dochodu ze zbycia kryptowalut metodą proof-of-stake.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.184.2018.2.PB
     ∟ustalenia czy dodatkowe wpłaty dokonywane przez najemców na poczet wykupu mieszkania będą stanowić dla Spółki przychód i powstanie obowiązku podatkowego w podatku CIT.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.291.2018.1.AZ
     ∟Rozliczenie podatkowe przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-184/14-8/S/18/KK
     ∟Skutki podatkowe przejęcia długu.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.350.2018.1.RK
     ∟nierozpoznanie przychodu z tyt. nieodpłatnych świadczeń

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.174.2018.2.KK
     ∟Powstania przychodu w związku z przyjęciem składek na ubezpieczenie, które podlegają przekazaniu do ubezpieczyciela za pośrednictwem agenta

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.258.2018.1.BG
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla Spółki Dzielonej i Spółki przejmującej zarówno do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia jak i po Dniu wydzielenia ZCP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj