Interpretacje do przepisu
art. 116 ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


35/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 116 ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.440.2019.1.KS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającego z faktur VAT-RR.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.348.2019.1.EW
     ∟Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.195.2019.2.MJ
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.367.2019.2.MM
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur RR wystawionych przez Spółdzielnię dla rolników ryczałtowych będących jej członkami, w sytuacji gdy Spółdzielnia realizuje płatności wynikające z tych faktur pomniejszając je o wartość wpłat na fundusz udziałowy.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.107.2019.2.IP
     ∟Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR.

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.41.2019.2.KP
     ∟prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym oraz prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT-RR bez podania daty faktury VAT-RR

2019.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.680.2018.2.ISK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.575.2018.1.BS
     ∟Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w zakresie potraceń wzajemnych wierzytelności wynikających z ustawy Kodeks cywilny tj. wierzytelności należnych Spółdzielni z tytułu wpłat udziałów członkowskich oraz składek na ubezpieczenie na życie?

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.376.2018.2.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.506.2018.2.UNR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.71.2018.2.ALN
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR wystawionych za dostawy mleka dokonywanych przez rolnika ryczałtowego w sytuacji, kiedy płatności za dostarczony surowiec zostały: przekazane na rachunek banku na podstawie zawartej przez rolnika z bankiem umowy cesji wierzytelności, pomniejszone o wpłaty na Fundusz Spółdzielni.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.634.2017.1.MJ
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/443-1212/13-1/MG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.60.2017.1.AL
     ∟W zakresie: - prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym, - prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR.

2016.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-314/13/16-S/JK
     ∟Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT naliczony z faktury VAT RR powołując się na przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 116 pkt 9a.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-473/16/RH
     ∟Czy - mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności - po stronie Wnioskodawcy, jako nabywcy produktów rolnych, zryczałtowany zwrot podatku będzie zwiększał kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty?

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-76/15/DK
     ∟Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia całego podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach VAT-RR.

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1067/14-5/MM
     ∟brak prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek

2011.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1318/11/AJ
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

2011.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-969/11-3/MR
     ∟Czy Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur RR?

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-562/11-2/MM
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny).

2011.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-410/11-4/MR
     ∟Czy Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur RR?

2011.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1978/10-5/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania potrąceń należności na fakturze VAT RR w odniesieniu do odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za towary i usługi oraz w odniesieniu do wydatków wyłożonych przez nabywcę płodów rolnych za rolnika ryczałtowego w postaci składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia płodów rolnych nabytych od rolnika ryczałtowego w ramach umowy kontraktacyjnej oraz w odniesieniu do naliczonych kar tytułem niewywiązania się z umowy kontraktacyjnej.

2011.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-719/10-4/IG
     ∟1) Czy zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u Wnioskodawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na ...

2011.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-747/10-3/MM
     ∟1) Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej „E.” jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?

2010.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-299/10-2/AK
     ∟Czy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od całej należności za nabyte produkty rolne?

2010.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1211/09/AT
     ∟Czy kompensując notę odsetkową lub koszty sądowe z fakturami VAT RR, zwiększy to u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego?

2009.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1011/09-2/KK
     ∟1. Czy nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego przysługuje mi prawo zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w sytuacji, gdy należność dla rolnika ryczałtowego regulowana jest w całości poprzez kompensatę z moimi należnościami za dostarczone temu rolnikowi towary i usługi? 2.Czy zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego także wtedy, gdy dostarczy on rolnikowi ryczałtowemu towary i usługi w terminie 14 dni (licząc od dnia zakupu) w ramach kompensaty zobowiązań za produkty rolne? 3.Czy fakturę VAT RR można wystawić nie później niż siódmego dnia od dnia nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego?

2009.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-866/09/MS
     ∟czy potrącenie należności na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR

2009.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-787/09/LSz
     ∟Sposób rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa przez rolnika.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj