Interpretacje do przepisu
art. 116 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


43/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 116 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.322.2018.2.MK
     ∟prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.661.2017.1.UNR
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku a składki członkowskie

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.634.2017.1.MJ
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia.

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.470.2017.3.MM
     ∟Obowiązek dokumentowania czynności przekazania rolnikom będącym podatnikami VAT czynnymi środków pieniężnych z Funduszu Specjalnego oraz obowiązek wystawienia dla rolników ryczałtowych faktury VAT z zastosowaniem zwolnienia od podatku, dokumentującej obciążenie ich odsetkami i prowizją za udzielenie pomocy z ww. Funduszu.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112.KDIL2-2.4012.174.2017.2.EW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT RR.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.60.2017.1.AL
     ∟W zakresie: - prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym, - prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-473/16/RH
     ∟Czy - mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności - po stronie Wnioskodawcy, jako nabywcy produktów rolnych, zryczałtowany zwrot podatku będzie zwiększał kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty?

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-76/15/DK
     ∟Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia całego podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach VAT-RR.

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-41/15/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy dokonaniu wpłaty gotówkowej na wskazany rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w jego banku w dniu zakupu

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1067/14-5/MM
     ∟brak prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek

2013.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1408/12/DM
     ∟Brak prawa do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

2011.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1376/11/KM
     ∟Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-562/11-2/MM
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny).

2011.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-95/11/DM
     ∟Czy potrącenie należności z tytułu składek plantatorów pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku?

2011.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-719/10-4/IG
     ∟1) Czy zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u Wnioskodawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na ...

2011.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-747/10-3/MM
     ∟1) Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej „E.” jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?

2010.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-948/09/10-S/SJ
     ∟Czy Spółka może dokonać odliczenia naliczonego w fakturach VAT RR i ich korektach wystawionych dla rolników ryczałtowych podatku od towarów i usług w miesiącach ich faktycznej zapłaty i proporcjonalnie do wielkości kwoty dokonanej zapłaty na rzecz rolnika ryczałtowego?

2009.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-866/09/MS
     ∟czy potrącenie należności na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR

2009.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-787/09/LSz
     ∟Sposób rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa przez rolnika.

2009.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-830/09-4/AZ
     ∟dot. podatku od towarów i usług w zakresie uznania potrąceń wynikających z ustawy o funduszach promocji za rozliczenie wzajemne jako należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi w trybie art. 116 ust. 9a ustawy o VAT

2009.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-788/09/AW
     ∟Czy pomniejszenie zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za produkty rolne, obejmującej również kwotę zryczałtowanego podatku, o kwotę uprzednio naliczonej wpłaty na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego powoduje utratę prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku?

2009.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-792/08/09-S/AK
     ∟Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolników ryczałtowych.

2009.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-251/09/ES
     ∟prawidłowości wystawiania faktur VAT RR

2009.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-165/09/AS
     ∟Czy potrącane składki członkowskie można uznać za należności, o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT.

2009.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-28/09/RSz
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT RR dokumentujących nabycie surowców, w sytuacji, gdy Spółka nie wypełni warunków wynikających z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

2008.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1600/08-2/PW
     ∟Czy prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku powstanie w miesiącu, w którym dokonano częściowej zapłaty należności, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, o taką kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, jaka odpowiada procentowi kwoty przekazanej w danym miesiącu na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w stosunku do całej kwoty należności za produkty rolne?

2008.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-701/08/AZ
     ∟Dokumentowanie zakupów od rolników indywidualnych.

1 2

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj