Interpretacje do przepisu
art. 116 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


58/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 116 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.44.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rozliczeń z Plantatorami z tytułu dostawy buraków cukrowych.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.634.2017.1.MJ
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-764/14-3/17-S/OS
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-885/14/17-S/DM
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o część zryczałtowanego zwrotu podatku w miesiącu dokonania zapłaty częściowo, tj. zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym oraz w miesiącu zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym, czy też w miesiącu uregulowania całej należności na rzecz rolnika bez względu na formę zapłaty i jej termin?

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/443-1212/13-1/MG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.60.2017.1.AL
     ∟W zakresie: - prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym, - prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR.

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4441-26/14-5/17-S/AM
     ∟Omawiany przepis art. 116 ust. 6 ustawy o VAT należy rozumieć w ten sposób, że nie pozbawia on podatnika dokonującego spóźnionej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za nabyte produkty rolne lub usługi, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, prawa do odzyskania kwoty tego zwrotu. Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego oraz wytyczne płynące z orzecznictwa do rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca, który wskutek braku środków na koncie lub też nieposiadania rachunku bankowego przez rolnika ryczałtowego pomimo uregulowania płatności z „Faktur VAT RR” za nabyte produkty rolne po wyznaczonym terminie zapłaty, zachowa prawo do odzyskania kwoty obejmującej zryczałtowany zwrot podatku.

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-107/15/ES
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupów produktów rolnych na podstawie faktur VAT RR od rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie uiszczał im zapłaty na rachunek bankowy lecz płacił gotówką

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-41/15/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy dokonaniu wpłaty gotówkowej na wskazany rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w jego banku w dniu zakupu

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1067/14-5/MM
     ∟brak prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-764/14-2/OS
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT.

2014.10.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-885/14/DM
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o część zryczałtowanego zwrotu podatku w miesiącu dokonania zapłaty częściowo, tj. zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym oraz w miesiącu zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym, czy też w miesiącu uregulowania całej należności na rzecz rolnika bez względu na formę zapłaty i jej termin?

2014.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-189/14-2/MM
     ∟brak prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego stanowiącej zryczałtowany zwrot podatku z uwagi na zapłatę za produkty rolne po terminie ustawowym lub umownym

2013.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1/13-2/AKr
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego w związku z nabyciem od rolników ryczałtowych produktów rolnych.

2013.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1408/12/DM
     ∟Brak prawa do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

2012.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-659//12/MS
     ∟Prawo do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego.

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-377/12-2/AK
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonała zwiększenia kwoty podatku naliczonego, o zryczałtowany zwrot podatku o którym mowa w art. 86 ust 2 pkt 3 ustawy o VAT w rozliczeniu za okres rozliczeniowy w którym dokonano zapłaty całości należności - czyli zapłaty ostatniej raty wynikającej z przedmiotowej faktury VAT RR?

2012.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - PPP2/443-1200/11-2/IG
     ∟Czy Spółka może dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach VAT RR wystawionych dla rolników ryczałtowych w miesiącach ich faktycznej zapłaty (sierpień, wrzesień 2011 r.) proporcjonalnie do wielkości przekazanej zapłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub dokonanego potrącenia zgodnie z art.116 ust. 8?

2011.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1376/11/KM
     ∟Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.

2011.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1298/11/AZb
     ∟Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktury VAT RR.

2011.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-939/11/AJ
     ∟Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolników ryczałtowych.

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-562/11-2/MM
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny).

2011.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-95/11/DM
     ∟Czy potrącenie należności z tytułu składek plantatorów pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku?

2011.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-719/10-4/IG
     ∟1) Czy zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u Wnioskodawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na ...

2011.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-747/10-3/MM
     ∟1) Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej „E.” jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?

2010.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-176/10-4/RR
     ∟Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.

2010.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1/10-4/AM
     ∟określenie źródła przychodów z tytułu: odsetek od lokat bankowych, z odsetek od pożyczek udzielanych różnym podmiotom, sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, sprzedaży akcji i innych papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach prawa handlowego, z uczestnictwa w różnych funduszach inwestycyjnych.

1 2

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj