Interpretacje do przepisu
art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


29/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.48.2018.3.MM
     ∟Udokumentowanie fakturą VAT RR nabycia ryb i prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w ww. fakturze.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.634.2017.1.MJ
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.60.2017.1.AL
     ∟W zakresie: - prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym, - prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.57.2017.1.AW
     ∟Przyznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP1.4512.76.2017.1.RH
     ∟1. Czy Spółka ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym? 2. Czy w przypadku wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR Wnioskodawca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego w fakturze VAT RR?

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP1.4512.70.2017.1.BS
     ∟1. Czy Spółka ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym? 2. Czy w przypadku wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR Wnioskodawca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego w fakturze VAT RR?

2014.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1026/14-2/MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT-RR.

2014.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-145/14-4/AK
     ∟Czy Spółka może ograniczyć opis w tytule przelewu bankowego (wynikającego z ostatecznego rozliczenia lotu a dokonywanego na rzecz i na rachunek rolnika ryczałtowego) do informacji jakiego numeru lotu dotyczy płatność oraz do podania numeru i daty wystawienia ostatniej faktury dotyczącej tego lotu? Jednocześnie rolnik otrzymywałby odrębną informację dołączoną do ostatniej faktury która zawierałaby dane (daty wystawienia oraz numery) dotyczące wszystkich wystawionych w ramach tego lotu dokumentów (faktur)?

2013.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-238/13-3/MN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwiększenia kwoty podatku naliczonego o wartość zryczałtowanego podatku wypłaconego rolnikom ryczałtowym w związku z brakiem podpisów na fakturze VAT RR.

2013.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-838/12-4/OS
     ∟Czy w przypadku wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR Wnioskodawca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego w fakturze VAT RR?

2012.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-69/12-3/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wykazanego w fakturze VAT-RR.

2012.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-69/12-2/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wykazanego w fakturze VAT-RR.

2011.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1098/11-2/EN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku z faktur VAT RR.

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-740/11-2/AK
     ∟Kwota zaliczki wpłacana przez podatnika VAT czynnego na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, na poczet dostawy przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych, zawiera kwotę należną z tytułu dostawy produktów rolnych oraz kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Inny sposób dokonywania płatności, tj. dokonanie wpłaty kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych z pominięciem kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku nie ma uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego i jako takie nie może mieć miejsca. Zatem zawsze kwota wpłacana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego, nawet jeżeli jest to kwota zaliczki (przedpłaty) na poczet dostawy produktów rolnych, będzie zawierała kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. W takiej sytuacji spółka otrzyma kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w momencie dokonania wpłaty przez podatnika VAT czynnego kwoty zaliczki (przedpłaty) na jej rachunek bankowy, a nie dopiero po dokonaniu przez nią całości dostawy produktów rolnych.

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-743/11-2/IZ
     ∟dotyczy braku obowiązku dokumentowania rozliczeń pomiędzy rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów rolnych (świadczenia usług rolniczych), a podatnikiem podatku VAT dokonującym nabycia tych towarów (usług) przez rolnika ryczałtowego oraz w zakresie terminu otrzymywania przez rolnika ryczałtowego zryczałtowanego zwrotu podatku

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-562/11-2/MM
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny).

2011.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-561/11-2/AK
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u Wnioskodawcy kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym); tym samym Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny)

2011.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-719/10-4/IG
     ∟1) Czy zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u Wnioskodawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na ...

2011.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-747/10-3/MM
     ∟1) Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej „E.” jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?

2009.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-181/09-2/KG
     ∟1. Czy Spółka powinna wystawiać faktury zaliczkowe VAT RR każdorazowo po dokonaniu wypłaty zaliczki na rzecz rolnika ryczałtowego?2. Czy zamiast umieszczania danych identyfikacyjnych dokumentów potwierdzających dokonanie wpłat na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych można stworzyć: odrębny dokument zawierający wszystkie dokonane wpłaty na rzecz rolnika ryczałtowego w czasie trwania umowy oraz zawierający dane identyfikacyjne dokumentów potwierdzających dokonanie tych wpłat (dokument ten byłby dołączany do ostatniej faktury potwierdzającej dokonanie ostatniego odkupu w ramach zakończonego lotu i byłby integralnym jej elementem)?3. Czy i kiedy należy podawać dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego przekazanie zaliczki (zaliczka na kilka lotów/umów nie dotycząca konkretnych lotów/umów, rozliczana przy kolejnych płatnościach na rzecz rolnika ryczałtowego)?

2009.01.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1574/08-2/BM
     ∟prawo do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wykazanego w fakturze VAT RR

2008.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1799/08-7/AW
     ∟rozliczenie zaliczki wypłacanej dla rolnika ryczałtowego na poczet przyszłej dostawy

2007.07.06 - Urząd Skarbowy w Malborku - DFII/415–22/07/JK
     ∟Czy kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych jest kosztem uzyskania przychodu, gdy nabywca nie spełnia warunków wymienionych w art. 116 ust. 6 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

2006.10.26 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PH-II/4407/14-64/06/AS
     ∟Czy możliwe jest zwiększenie kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku gdy wierzytelność powstała z tytułu zakupu płodów rolnych przekazywana jest nie na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lecz bezpośrednio na rachunek bankowy komornika sądowego?

1

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj