Interpretacje do przepisu
art. 116 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


14/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 116 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.9.2018.1.KM
     ∟Jak należy udokumentować rozliczenie z plantatorem, gdy z ostatecznego rozliczenia (przeliczenie polaryzacji surowca lub aneks cenowy do umowy kontraktacji) dostaw surowca wynika, że plantator powinien otrzymać inne niż określone pierwotnie (w pierwotnym dokumencie) wynagrodzenie za dostarczone buraki cukrowe (podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia), w przypadku gdy: 1) na dzień dokonania dostawy buraków cukrowych plantator był rolnikiem ryczałtowym (dostawa została udokumentowana fakturą VAT RR), a w momencie końcowego rozliczenia zrealizowanych dostaw plantator jest podatnikiem VAT czynnym? 2) na dzień dokonania dostawy buraków cukrowych plantator był podatnikiem VAT czynnym (dostawa została udokumentowana fakturą VAT), a w momencie końcowego rozliczenia zrealizowanych dostaw plantator jest rolnikiem ryczałtowym?

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-532/16-4/MT
     ∟w zakresie obowiązków podatkowych rolnika ryczałtowego

2014.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-870/14-2/RR
     ∟Możliwość złożenia przez rolnika ryczałtowego oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 4 w osobnym dokumencie.

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-598/13-2/KG
     ∟Prawidłowość rozliczenia transakcji nabycia produktów rolnych

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-740/11-2/AK
     ∟Kwota zaliczki wpłacana przez podatnika VAT czynnego na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, na poczet dostawy przez rolnika ryczałtowego produktów rolnych, zawiera kwotę należną z tytułu dostawy produktów rolnych oraz kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Inny sposób dokonywania płatności, tj. dokonanie wpłaty kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych z pominięciem kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku nie ma uzasadnienia w przepisach prawa podatkowego i jako takie nie może mieć miejsca. Zatem zawsze kwota wpłacana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego przez podatnika VAT czynnego, nawet jeżeli jest to kwota zaliczki (przedpłaty) na poczet dostawy produktów rolnych, będzie zawierała kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. W takiej sytuacji spółka otrzyma kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w momencie dokonania wpłaty przez podatnika VAT czynnego kwoty zaliczki (przedpłaty) na jej rachunek bankowy, a nie dopiero po dokonaniu przez nią całości dostawy produktów rolnych.

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-743/11-2/IZ
     ∟dotyczy braku obowiązku dokumentowania rozliczeń pomiędzy rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów rolnych (świadczenia usług rolniczych), a podatnikiem podatku VAT dokonującym nabycia tych towarów (usług) przez rolnika ryczałtowego oraz w zakresie terminu otrzymywania przez rolnika ryczałtowego zryczałtowanego zwrotu podatku

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-562/11-2/MM
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny).

2011.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-561/11-2/AK
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u Wnioskodawcy kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym); tym samym Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny)

2011.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-719/10-4/IG
     ∟1) Czy zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u Wnioskodawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na ...

2011.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-747/10-3/MM
     ∟1) Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej „E.” jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?

2010.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-12/10/DM
     ∟Dostawy zrealizowane przez rolnika ryczałtowego, który w trakcie realizacji dostaw zmienił status podatkowy, winny być udokumentowane w sposób określający rzeczywisty przebieg transakcji, tj. dostawy dokonane w okresie, w którym podmiot posiadał status rolnika ryczałtowego – według zasad określonych w art. 115-116 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast dokonane po zmianie statusu na podatnika VAT czynnego – na zasadach ogólnych określonych w ustawie.

2008.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-925/08/EA
     ∟Możliwość wystawienia faktury VAT RR przez osobę fizyczną-podatnika VAT, w sytuacji, gdy ta sama osoba fizyczna jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów, na które wystawiana jest faktura.

2008.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-486/07/AW
     ∟Faktura VAT RR może być wystawiona dla podmiotu innego niż osoba fizyczna i przy zachowaniu ustawowych wymagań stanowi podstawę zwiększenia u nabywcy podatku naliczonego.

2007.05.18 - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim - PP/443-14/2007
     ∟Zakupu dokonuję kupując towary od rolników ryczałtowych, nie mając danych personalnych rolnika lub rachunku bankowego co sprawia, że faktura VAT RR nie jest kompletna lub wogóle nie posiadam danych by móc ją wystawić, mogę udokumentować fakturą VAT RR, jednakże nie będę mógł odzyskać wypłaconej kwoty zryczałtowanego podatku VAT ?

1

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj