Interpretacje do przepisu
art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


170/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.363.2018.2.MŁ
     ∟Dokumentowanie faktura vat premii oraz zaliczki na rzecz rolnika ryczałtowego oraz prawo do odliczenia.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.575.2018.1.BS
     ∟Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w zakresie potraceń wzajemnych wierzytelności wynikających z ustawy Kodeks cywilny tj. wierzytelności należnych Spółdzielni z tytułu wpłat udziałów członkowskich oraz składek na ubezpieczenie na życie?

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.376.2018.2.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.506.2018.2.UNR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.342.2018.2.ASZ
     ∟dokumentowanie sprzedaży dokonanej przez rolnika ryczałtowego będącego użytkownikiem gruntu rolnego

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.392.2018.2.JM
     ∟Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury VAT RR.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.123.2018.1.KC
     ∟w zakresie braku obowiązku wystawiania faktur RR dokumentujących zaliczki, prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku oraz przeliczania kwot wyrażonych na fakturach RR w euro wg właściwego kursu

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.44.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rozliczeń z Plantatorami z tytułu dostawy buraków cukrowych.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.9.2018.1.KM
     ∟Jak należy udokumentować rozliczenie z plantatorem, gdy z ostatecznego rozliczenia (przeliczenie polaryzacji surowca lub aneks cenowy do umowy kontraktacji) dostaw surowca wynika, że plantator powinien otrzymać inne niż określone pierwotnie (w pierwotnym dokumencie) wynagrodzenie za dostarczone buraki cukrowe (podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia), w przypadku gdy: 1) na dzień dokonania dostawy buraków cukrowych plantator był rolnikiem ryczałtowym (dostawa została udokumentowana fakturą VAT RR), a w momencie końcowego rozliczenia zrealizowanych dostaw plantator jest podatnikiem VAT czynnym? 2) na dzień dokonania dostawy buraków cukrowych plantator był podatnikiem VAT czynnym (dostawa została udokumentowana fakturą VAT), a w momencie końcowego rozliczenia zrealizowanych dostaw plantator jest rolnikiem ryczałtowym?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.661.2017.1.UNR
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku a składki członkowskie

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.634.2017.1.MJ
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.47.2017.2.RK
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup drewna w stanie okrągłym oraz drzew rosnących, które następnie wycina, zakupionych od rolnika będącego rolnikiem ryczałtowym w przypadku nieudostępnienia przez rolnika danych z dowodu osobistego, jak również odmowy podpisania oświadczenia, że posiada status rolnika ryczałtowego, na podstawie innego dowodu księgowego, np. umowy kupna-sprzedaży, zawierającego dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm.)?

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-974/15/17-S/MN
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo zapłaty należności po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-973/15/17-S/MN
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo zapłaty należności po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.60.2017.1.AL
     ∟W zakresie: - prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym, - prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.57.2017.1.AW
     ∟Przyznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.932.2016.1.MS
     ∟Prawidłowości rozliczenia transakcji nabycia produktów rolnych.

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.679.1.MS
     ∟Czy dostawców miodu i innych produktów pszczelich (takich jak pyłek, pierzga, świece woskowe) nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących rolnikami należy uznać za rolników ryczałtowych i wystawiać faktury RR zgodnie z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

2016.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.488.2016.2.OS
     ∟Czy w przedstawionym stanie przyszłym, w celu udokumentowania operacji gospodarczych wystawianie faktur RR jest obligatoryjne?

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-532/16-4/MT
     ∟w zakresie obowiązków podatkowych rolnika ryczałtowego

2016.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-314/13/16-S/JK
     ∟Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT naliczony z faktury VAT RR powołując się na przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 116 pkt 9a.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-717/16-2/KS
     ∟Dokonywaną przez Wnioskodawczynię sprzedaż drewna należy uznać za działalność o charakterze handlowym. Przychody z takiej działalności należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2016.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-571/16-2/DG
     ∟W zakresie możliwości zakupu warzyw na podstawie faktury VAT RR od małżonka prowadzącego wspólne gospodarstwo rolne jako rolnik ryczałtowy.

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.323.2016.2.BM
     ∟Czy w przedstawionym stanie przyszłym, w celu udokumentowania operacji gospodarczych wystawianie faktur RR jest obligatoryjne?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj