Interpretacje do przepisu
art. 115 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


26/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 115 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.179.2017.2.OS
     ∟Nie powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 117 ustawy.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/443-1212/13-1/MG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym.

2013.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-238/13-2/MN
     ∟podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy kalkulacji zryczałtowanego podatku z tytułu produktów rolnych – jest nieprawidłowe.

2012.12.10 - Minister Finansów - PT8/033/225/745/PBD/12/PK-1458
     ∟stawka podatku VAT na produkt o nazwie „Ziele angielskie ziarno”

2012.12.10 - Minister Finansów - PT8/033/224/744/PBD/12/PK-1458
     ∟stawka podatku VAT na produkt o nazwie „liść laurowy”

2012.12.05 - Minister Finansów - PT8/033/226/746/PBD/12/PK-1458
     ∟stawka podatku VAT na produkt o nazwie „Kminek cały ziarno”

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-377/12-2/AK
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonała zwiększenia kwoty podatku naliczonego, o zryczałtowany zwrot podatku o którym mowa w art. 86 ust 2 pkt 3 ustawy o VAT w rozliczeniu za okres rozliczeniowy w którym dokonano zapłaty całości należności - czyli zapłaty ostatniej raty wynikającej z przedmiotowej faktury VAT RR?

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-562/11-2/MM
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym). Tym samym Spółka jest uprawniona do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny).

2011.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-719/10-4/IG
     ∟1) Czy zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u Wnioskodawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na ...

2011.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-747/10-3/MM
     ∟1) Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej „E.” kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej „E.” jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?

2009.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-866/09/MS
     ∟czy potrącenie należności na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR

2009.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-251/09/ES
     ∟prawidłowości wystawiania faktur VAT RR

2009.01.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1505/08-4/ASi
     ∟wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego oraz wystawienia faktury VAT RR.

2008.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1506/08-2/ASi
     ∟wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego oraz wystawienia faktury VAT RR.

2008.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-701/08/AZ
     ∟Dokumentowanie zakupów od rolników indywidualnych.

2008.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-662/08/AZ
     ∟Czy Wnioskodawca spełnia założenia definicji „rolnika ryczałtowego” i czy w związku z tym może on nie naliczać podatku VAT od dostawy uprawianych przez niego roślin ozdobnych i nie wykazywać go w składanej miesięcznie deklaracji VAT z prowadzonej działalności gospodarczej? Czy w przypadku dostawy roślin na rzecz czynnego podatnika VAT może on dla Wnioskodawcy wystawić fakturę VAT RR zawierającą 5% zryczałtowany podatek VAT?

2007.10.04 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PV-II/4407/14-29/2007/MK
     ∟Jaka jest prawidłowa podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku otrzymania przez rolnika ryczałtowego dofinansowania do sprzedaży konkretnych towarów rolniczych lub wykonanych usług rolniczych oraz odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę produktów rolnych? Jak prawidłowo wyliczyć podstawę opodatkowania?

2006.12.18 - Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PP/443-160/06/IJ-79649
     ∟Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawienia dla rolnika ryczałtowego faktury VAT RR z 5 % stawką podatku od towarów i usług w związku z nabyciem kapusty kiszonej. Z opisu stanu faktycznego zawartego w przedmiotowym piśmie wynika, że Jednostka zakupiła kapustę kiszoną, wytworzoną przez rolnika ryczałtowego we własnym zakresie w swoim gospodarstwie rolnym, z własnej kapusty. Wątpliwości Podatnika wzbudziło uregulowanie art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie, z którym rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje z...

2005.11.28 - Urząd Skarbowy w Elblągu - PP1/443-80/05
     ∟- czy czynny podatnik VAT może nabywać produkty rolne od swojej żony - rolnika ryczałtowego, wystawiać faktury VAT dokumentujące nabycie tych produktów od żony oraz czy zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego?

2005.11.08 - Urząd Skarbowy w Poddębicach - USIII443/16/2005
     ∟Prawo do uzyskania przez rolnika ryczałtowego zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży kiszonej kapusty o górków wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym.W dniu 05.09.2005r. wpłynął do

2005.10.20 - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza - PP1-443/75/05
     ∟Podatnik będąc zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny prowadzi działalność gospodarczą polegającą na konfekcjonowaniu kapusty kwaszonej i ogórków kwaszonych do opakowań detalicznych. Podatnik dokonuje zakupów kapusty kwaszonej i ogórków kwaszonych od rolników ryczałtowych posiadających własne kwaszarnie.Czy przy zakupie ww. towarów od rolników ryczałtowych może wystawić fakturę VAT RR z zastosowaniem stawki zryczałtowanego podatku w wysokości 5%?.

2005.09.29 - Urząd Skarbowy we Włocławku - PP/443-4/05
     ∟Czy sprzedaż wyprodukowanych w gospodarstwie płodów rolnych na rzecz podatnika podatku VAT w konkretnej sytuacji będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a nabywca będzie miał obowiązek wystawienia faktury VAT RR z wyszczególnionym zryczałtowanym zwrotem podatku w wysokości 5%, czy też wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT, dokonując dostawy płodów rolnych wytworzonych w ramach prowadzonego gospodarstwa będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT z wykazanym podatkiem w wysokości 3%.

2005.04.26 - Urząd Skarbowy w Brodnicy - PP/443-11/05
     ∟Dotyczy obowiązku ewidencjonowania sprzedaży towarów na rzecz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących. Postanowienie

2004.10.27 - Urząd Skarbowy w Oleśnicy - PP 443-123/04
     ∟Kwestią budzącą wątpliwości Podatnika jest możliwość dokonywania w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług:1) sprzedaży przez rolnika ryczałtowego który zrezygnował z przysługującego jemu zwolnienia od podatku od towarów i usług i dokonał rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług produktów rolnych nabywanych od innych rolników2) oraz sprzedaży wyprodukowanej we własnym zakresie paszy innemu podmiotowi. Pismem z dnia 27.09.2004 r. (data wpływu do U.S.: 27.09.2004 r.) Pan "X" zwrócił się do

2004.06.04 - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - PP 443/67/04
     ∟Jaką stawke podatku VAT stosuje się przy sprzedaży jaj nabywanych od rolnika ryczałtowego? Jaka stawka obowiązuje przy zakupie powyższego towaru? Czy podatek z tej faktury podlega odliczeniu w całości? W odpowiedzi na pismo z dnia 11 maja 2004 r.

2004.05.21 - Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy - ZP-II/443-35/04
     ∟Jaką stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku stosuje się na fakturach RR przy nabyciu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 29 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku, Spółka dokonuje zakupu żywca od rolników ryczałtowych. Zdaniem Jednostki zgodnie z przepisami przejściowymi i zawartym w nich art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towar

1

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj