Interpretacje do przepisu
art. 115 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


131/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 115 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.640.2018.1.KW
     ∟brak możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.469.2018.2.ALN
     ∟Podleganie opodatkowaniu sprzedaży drewna po przekroczeniu limitu 200.000,00 zł, obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży drewna, stawka podatku dla sprzedaży drewna.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.123.2018.1.KC
     ∟w zakresie braku obowiązku wystawiania faktur RR dokumentujących zaliczki, prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku oraz przeliczania kwot wyrażonych na fakturach RR w euro wg właściwego kursu

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.48.2018.3.MM
     ∟Udokumentowanie fakturą VAT RR nabycia ryb i prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w ww. fakturze.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.44.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rozliczeń z Plantatorami z tytułu dostawy buraków cukrowych.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.634.2017.1.MJ
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-764/14-3/17-S/OS
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/443-1212/13-1/MG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.60.2017.1.AL
     ∟W zakresie: - prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym, - prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.57.2017.1.AW
     ∟Przyznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4441-26/14-5/17-S/AM
     ∟Omawiany przepis art. 116 ust. 6 ustawy o VAT należy rozumieć w ten sposób, że nie pozbawia on podatnika dokonującego spóźnionej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za nabyte produkty rolne lub usługi, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, prawa do odzyskania kwoty tego zwrotu. Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego oraz wytyczne płynące z orzecznictwa do rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca, który wskutek braku środków na koncie lub też nieposiadania rachunku bankowego przez rolnika ryczałtowego pomimo uregulowania płatności z „Faktur VAT RR” za nabyte produkty rolne po wyznaczonym terminie zapłaty, zachowa prawo do odzyskania kwoty obejmującej zryczałtowany zwrot podatku.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.932.2016.1.MS
     ∟Prawidłowości rozliczenia transakcji nabycia produktów rolnych.

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.484.2016.2.MW
     ∟prawo Wnioskodawczyni do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przedmiocie prowadzonej działalności

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.483.2016.2.MW
     ∟prawo Wnioskodawcy do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przedmiocie prowadzonej działalności

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-532/16-4/MT
     ∟w zakresie obowiązków podatkowych rolnika ryczałtowego

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-516/16-2/JO
     ∟Sprzedając opisaną we wniosku Nieruchomość, Wnioskodawczyni korzystać będzie z przysługującego Jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Tym samym czynność sprzedaży stanowić będzie działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Wnioskodawczyni dokonywać będzie zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego. Zatem należy wskazać, że w związku ze sprzedażą opisanej we wniosku działki ewidencyjnej nr 61/6, Zainteresowana nie będzie występować jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

2016.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-494/16-1/JO
     ∟w zakresie opodatkowania oraz skutków podatkowych dla rolnika ryczałtowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-495/16-4/JO
     ∟opodatkowanie oraz skutki podatkowe dla rolnika ryczałtowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-473/16/RH
     ∟Czy - mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności - po stronie Wnioskodawcy, jako nabywcy produktów rolnych, zryczałtowany zwrot podatku będzie zwiększał kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty?

2016.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.176.2016.2.BM
     ∟Dokumentowanie zakupu owoców od osób wytwarzających je w ramach gospodarstwa rolnego

2016.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-47/16-3/PSZ
     ∟Czy w sytuacji przedstawionej powyżej, obliczając wysokość przychodów, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy powiększyć go o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, o którym mowa w art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług otrzymanego przez rolnika ryczałtowego (wykazywanego w fakturach VAT RR)?

2015.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-448/15-2/PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego stanowiącej zryczałtowany zwrot podatku.

2015.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-428/15/ES
     ∟zwolnienie od podatku VAT dostawy miodu oraz odkładów pszczelich, mleczka pszczelego, propolisu, kitu pszczelego, ziołomiodu, pyłku pszczelego z własnej pasieki oraz żywych zwierząt hodowlanych objętych PKWiU 01.49.19.0,

2015.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-163/15-6/MWj
     ∟Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „….”?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj