Interpretacje do przepisu
art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


96/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.575.2018.1.BS
     ∟Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w zakresie potraceń wzajemnych wierzytelności wynikających z ustawy Kodeks cywilny tj. wierzytelności należnych Spółdzielni z tytułu wpłat udziałów członkowskich oraz składek na ubezpieczenie na życie?

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.376.2018.2.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.506.2018.2.UNR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.469.2018.2.ALN
     ∟Podleganie opodatkowaniu sprzedaży drewna po przekroczeniu limitu 200.000,00 zł, obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży drewna, stawka podatku dla sprzedaży drewna.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.123.2018.1.KC
     ∟w zakresie braku obowiązku wystawiania faktur RR dokumentujących zaliczki, prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku oraz przeliczania kwot wyrażonych na fakturach RR w euro wg właściwego kursu

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.71.2018.2.ALN
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR wystawionych za dostawy mleka dokonywanych przez rolnika ryczałtowego w sytuacji, kiedy płatności za dostarczony surowiec zostały: przekazane na rachunek banku na podstawie zawartej przez rolnika z bankiem umowy cesji wierzytelności, pomniejszone o wpłaty na Fundusz Spółdzielni.

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.358.2017.1.MW
     ∟Prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości z faktur VAT RR.

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.359.2017.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z faktury VAT RR w sytuacji kiedy płatności dla rolników ryczałtowych za dostarczony surowiec zostały pomniejszone o należne wpłaty na fundusz udziałowy.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-397/16/17-S/RH
     ∟Czy płacąc plantatorowi, będącemu rolnikiem ryczałtowym cenę z opóźnieniem (w stosunku do terminu wynikającego z umowy z plantatorem, w tym z aneksu) Wnioskodawca może zwiększyć kwotę podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego rolnikowi w miesiącu, w którym miała miejsce spóźniona zapłata?

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.179.2017.2.OS
     ∟Nie powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 117 ustawy.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-885/14/17-S/DM
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o część zryczałtowanego zwrotu podatku w miesiącu dokonania zapłaty częściowo, tj. zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni lub w terminie umownym oraz w miesiącu zapłaty w części gotówką lub na rachunek bankowy rolnika po 14-dniowym terminie zapłaty lub po terminie umownym, czy też w miesiącu uregulowania całej należności na rzecz rolnika bez względu na formę zapłaty i jej termin?

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.64.2017.2.ISK
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.932.2016.1.MS
     ∟Prawidłowości rozliczenia transakcji nabycia produktów rolnych.

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.484.2016.2.MW
     ∟prawo Wnioskodawczyni do rejestracji jako podatnik VAT czynny w przedmiocie prowadzonej działalności

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-532/16-4/MT
     ∟w zakresie obowiązków podatkowych rolnika ryczałtowego

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-516/16-2/JO
     ∟Sprzedając opisaną we wniosku Nieruchomość, Wnioskodawczyni korzystać będzie z przysługującego Jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Tym samym czynność sprzedaży stanowić będzie działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Wnioskodawczyni dokonywać będzie zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego. Zatem należy wskazać, że w związku ze sprzedażą opisanej we wniosku działki ewidencyjnej nr 61/6, Zainteresowana nie będzie występować jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

2016.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-494/16-1/JO
     ∟w zakresie opodatkowania oraz skutków podatkowych dla rolnika ryczałtowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-495/16-4/JO
     ∟opodatkowanie oraz skutki podatkowe dla rolnika ryczałtowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

2016.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-515/16-2/MT
     ∟Opodatkowania zbycia Nieruchomośc

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-744/16-3/JK2
     ∟1) Czy odpłatne zbycie Nieruchomości, które zostanie dokonane po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy odpłatne zbycie Nieruchomości, które zostanie dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT?

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-775/16-2/MS
     ∟Czy odpłatne zbycie Nieruchomości, które zostanie dokonane po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-745/16-3/JK2
     ∟1) Czy odpłatne zbycie Nieruchomości, które zostanie dokonane po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy odpłatne zbycie Nieruchomości, które zostanie dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT?

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-776/16-2/MS
     ∟Czy odpłatne zbycie Nieruchomości, które zostanie dokonane po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-743/16-3/JK2
     ∟1) Czy odpłatne zbycie Nieruchomości, które zostanie dokonane po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy odpłatne zbycie Nieruchomości, które zostanie dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT?

1 2 3 4

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj