Interpretacje do przepisu
art. 113 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 113 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.696.2017.9.AGW
     ∟Objęcie przepisami ustawy czynności wniesienia aportem do spółki jawnej działek gruntu zabudowanych budynkiem socjalno-administracyjnym, magazynem technicznym, halą magazynową i utwardzonym placem oraz zwolnienie od podatku tego aportu.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.409.2018.1.JK
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku realizacją zadania.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.469.2018.1.NF
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.504.2018.2.SM
     ∟braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.323.2018.2.MK
     ∟wliczania do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy, sprzedaży mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.337.2018.1.MK
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z projektem.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.83.2018.2.AK
     ∟zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.106.2018.3.RK
     ∟Określenia przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.118.2018.2.MSU
     ∟skorygowanie faktur od dnia utraty zwolnienia

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.57.2018.1.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania przez komornika sądowego ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.73.2018.2.MC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dzierżawy części gospodarstwa rolnego na cele inne niż rolnicze.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.36.2018.1.MD
     ∟wpływ odpłatności pobieranych przez Liceum Plastyczne za zakwaterowanie i wyżywienie od uczestników ogólnopolskich plenerów, seminariów, warsztatów artystycznych organizowanych przez szkołę, na kwalifikowanie usług wyżywienia i zakwaterowania dla uczniów własnej szkoły oraz wyżywienia własnych nauczycieli zatrudnionych jednostce jako usług zwolnionych na podstawie art. 43 ust 1. pkt 26 lit. a oraz art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy o VAT oraz zachowanie statusu podatnika zwolnionego z podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności polegających na wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej dla emerytowanych nauczycieli mieszkających w domach nauczyciela znajdujących się na terenie Liceum Plastycznego w przypadku, gdy łączna wartość sprzedaży w roku podatkowym nie przekroczy kwoty ustalonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.877.2017.2.KW
     ∟w zakresie możliwości skorzystania przez komornika sądowego ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.696.2017.2.AGW
     ∟Objęcie przepisami ustawy czynności wniesienia aportem do spółki jawnej działek gruntu zabudowanych budynkiem socjalno-administracyjnym, magazynem technicznym, halą magazynową i utwardzonym placem oraz zwolnienie od podatku tego aportu.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.684.2017.1.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła…”.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.581.2017.1.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła …”.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.719.2017.2.AK
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT ww. usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.671.2017.1.KM
     ∟W zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.322.2017.2.MT
     ∟w zakresie braku opodatkowania otrzymanej dotacji na zorganizowanie koloni dla grupy dzieci i młodzieży, dla której kolonie są nieodpłatne

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.379.2017.2.MGO
     ∟Opodatkowanie świadczenia usług zarządzania w ramach zawartej umowy kontraktu menadżerskiego.

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.286.2017.1.MK
     ∟Wnioskodawczyni w 2017 r. ma prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Natomiast, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200 000 zł, to Wnioskodawczyni utraci prawo do zwolnienia z opodatkowania począwszy od czynności, którą przekroczy tę kwotę, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.600.2017.1.DM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.260.2017.2.MT
     ∟Skoro w okresie od początku roku do dnia złożenia wniosku, tj. 26 lipca 2017 r. łączna wartość świadczonych usług wyniosła 180 000 zł, to Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, do momentu przekroczenia kwoty określonej w tym artykule, tj. 200 000 zł z tytułu refakturowania kosztów zużycia mediów, o których mowa w niniejszym wniosku. Przy czym, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy kwotę 200 000 zł, to Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia z opodatkowania począwszy od czynności, którą przekroczy tę kwotę, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca utraci ww. zwolnienie, w sytuacji rozpoczęcia wykonywania czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.528.2017.1.AJ
     ∟Czy w świetle art. 113 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Wspólnota Mieszkaniowa powinna wliczać do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 2 sprzedaż mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, zwolnioną przedmiotowo z VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 10 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.393.2017.2.KR
     ∟Jeżeli zaproponowany sposób dokonywania w ewidencji sprzedaży VAT wpisów zawiera wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji, to brak jest przeszkody aby Wnioskodawca mógł go stosować. W związku z tym, Wnioskodawca może sporządzać miesięczne rejestry sprzedaży na podstawie imiennych dowodów wpłat za obiady, następnie na ich podstawie sporządzać deklaracje VAT-7, byleby przyjęty przez Niego sposób postępowania odzwierciedlał rzeczywisty stan wykonanych przez Niego czynności.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.532.2017.1.JD
     ∟Możliwość skorzystania przez komornika sądowego ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.348.2017.1.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania przez komornika sądowego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.280.2017.2.KO
     ∟w zakresie ustalenia: -czy nabycie w drodze przelewu wierzytelności i windykacja roszczeń we własnym imieniu i na własny rachunek w ramach opisanego modelu 1 jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, -czy oceniając prawo Spółki do skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług należy wziąć pod uwagę wyłącznie wartość przychodów z prowizji uzyskanych w ramach opisanego modelu 2.

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.144.2017.2.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania za pomocą faktury sprzedaży usług reklamowych na rzecz Fundacji Szkolnych a także ustalenia wartości sprzedaży usług reklamowych na rzecz Fundacji Szkolnych w sytuacji, gdy cena zostanie ustalona znacznie poniżej wartości zakupu tych usług.

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.245.2017.2.DM
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił doliczając do kwoty z rachunku pierwotnego stawkę 23% traktując ją jako kwotę netto?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj