Interpretacje do przepisu
art. 11 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


335/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 11 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.336.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych z przejętymi spółkami oraz braku obowiązku złożenia zeznania CIT/TP za przejęte spółki.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.226.2019.1.AS
     ∟1) ustalenie, czy T. i FIZ nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy CIT i określenie, czy T. i FIZ nie są zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy CIT z tytułu wypłaty na rzecz T. wynagrodzenia za zarządzanie FIZ w 2018 roku, 2) ustalenie, czy FIZ i Uczestnicy nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy CIT i określenie, czy z tego tytułu FIZ nie jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy CIT z tytułu transakcji dokonywanych z Uczestnikami w 2018 roku

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.125.2019.2.APO
     ∟dokumentacja cen transferowych

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.102.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ma zastosowania do kosztów Opłat licencyjnych ponoszonych przez Wnioskodawcę ze względu na ich bezpośredni związek z wytwarzaniem Produktów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.26.2019.GTM
     ∟Progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w art. 9a ust. 1d i ust. 1e ustawy o CIT, odnoszą się do wartości netto transakcji, tj. nieobejmującej podatku od towarów i usług

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2019.GTM
     ∟Czy zgodnie z art. 9a ust. 1d ustawy, wartość każdego typu (rodzaju) transakcji należy ustalić w kwocie netto czy też w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług?

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.23.2019.GTM
     ∟Czy w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji.

2019.05.24 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.24.2019.GTM
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (a zatem gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy o CIT, należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji

2019.05.17 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.22.2019.GTM
     ∟Czy progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w art. 9a ust. 1d pkt 1-3 odnoszą się do wartości netto, czy brutto?

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.40.2019.2.AZE
     ∟obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w latach 2017 i 2018 dla transakcji realizowanych z Gminą.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.37.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy Wnioskodawca był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych oraz czy dokumentacja grupowa, którą musi sporządzić Wnioskodawca, może dotyczyć wyłącznie dwóch podmiotów, tj. Wnioskodawcy oraz Spółki.

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.580.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług w obszarze transportu i logistyki podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.577.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług w obszarze finansów podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.575.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług w obszarze IT podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.581.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług zaopatrzenia podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.578.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług w obszarze zakupów podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.579.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług technicznych podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP w części dotyczącej

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.542.2018.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR) podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.576.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty wskazanych we wniosku usług w obszarze rozwoju handlowego podlegają/będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

2019.03.06 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.112.2018.GTM
     ∟Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Wnioskodawcy po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.642.2018.1.AS
     ∟- ustalenie, czy Fundusze Inwestycyjne i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop, - określenie, czy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Fundusze Inwestycyjne nie są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a updop

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.316.2018.1.ŚS
     ∟dotyczy obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.320.2018.2.AS
     ∟1) określenie, czy Fundusz Inwestycyjny i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 updop, 2) określenie, czy Fundusz Inwestycyjny i spółka kapitałowa, która posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym 2, który posiada certyfikaty Funduszu Inwestycyjnego stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 updop

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.124.2018.3.KK
     ∟Czy koszty wskazanych we wniosku usług ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, określonemu w art. 15e updop: - ustalenia czy w stosunku do Wnioskodawcy będącego m.in. wspólnikiem Spółek Osobowych znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 1 - usług produkcyjnych, - usług wsparcia sprzedaży produktów, - obsługi innych podmiotów, - usług CUW dotyczących zarządzania finansami (obsługi finansowej), księgowości i rachunkowości, spraw kadrowych i płacowych, usług informatycznych - usług szkoleniowych, - usług handlowych, - usług zarządzania ryzykiem walutowym, - usług określonych jako czynności komplementariusza, - usług refakturowania oraz refakturowania plus.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.326.2018.2.JG
     ∟ustalenia braku powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.277.2018.1.MS
     ∟Czy na potrzeby określenia poziomu przychodów/kosztów Wnioskodawcy na koniec 2016 r., od których zależą progi istotności, a także zakres obowiązków dokumentacyjnych w sferze cen transferowych za rok 2017, należy brać pod uwagę tylko przychody/koszty spółki M jako spółki prowadzącej kluczową dla grupy działalność operacyjną?

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.330.2018.1.AZ
     ∟Czy TFI i Fundusze inwestycyjne stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop oraz mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a updop

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.266.2018.1.BG
     ∟czy Spółka ma obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. dla poszczególnych transakcji z podmiotami powiązanymi, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych, tj. transakcji sprzedaży ciepła oraz usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.220.2018.2.SG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązku sporządzania przez Wnioskodawcę dokumentacji cen transferowych w związku z zawieraniem transakcji, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze Spółką A, Spółką B i Spółką D oraz Spółką C.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.249.2018.1.AZ
     ∟Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej wraz z analizą danych porównawczych za rok 2017 (i kolejne lata) dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, w sytuacji gdy jej przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczą kwotę odpowiednio 2.000.000,00 euro i 10.000.000,00 euro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj