Interpretacje do przepisu
art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2489/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.393.2018.1.DR
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym pokrycie przez Spółkę kosztów organizacji pogrzebu obejmujących transport zwłok do kraju oraz koszty zagranicznego zakładu pogrzebowego powoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia podlegającego wykazaniu w deklaracji przekazywanej odpowiednio podwykonawcy i zmarłemu lub członkom rodziny zmarłego? W konsekwencji Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy z tytułu pokrycia kosztów organizacji pogrzebu zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu innych świadczeń lub prowadzonej działalności gospodarczej i: 1. dla zmarłego lub najbliższej rodziny zmarłego, tj. żonie zmarłego wystawić PIT-8C, 2. dla podwykonawcy jako osoby fizycznej wystawić PIT-8C lub poinformować go o konieczności wykazania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.398.2018.2.MG
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.347.2018.1.ŁS
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu ponoszonych wydatków na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników do celów prywatnych.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.424.2018.1.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.423.2018.1.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.345.2018.1.MM
     ∟Wartość nieodpłatnych świadczeń w postaci zapewnienia pracownikowi zakwaterowania Wnioskodawca/Spółka ma obowiązek doliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji od tego przychodu/dochodu, po uwzględnieniu zwolnienia przedmiotowego pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy. Również w przypadku zleceniobiorców wartość zapewnionego zakwaterowania stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który Wnioskodawca – jako płatnik – zobowiązany jest doliczyć do dochodów zleceniobiorcy, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W sytuacji gdy pobyt w Polsce zleceniobiorcy z Ukrainy przekracza 183 dni w roku podatkowym, zleceniobiorca ten staje się osobą, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został bowiem spełniony warunek wynikający z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy. W konsekwencji wynagrodzenie oraz wartość nieodpłatnych świadczeń w postaci opłacenia zakwaterowania - które otrzymuje zleceniobiorca z Ukrainy, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji, a którego pobyt w Polsce przekroczył 183 dni - podlega opodatkowaniu w analogiczny sposób jak dochód uzyskiwany przez polskich zleceniobiorców.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.342.2018.1.IL
     ∟Kwota ryczałtu określona w ustawie nie obejmuje wszystkich wydatków związanych z wykorzystywaniem przez pracownika samochodu służbowego pracodawcy do celów prywatnych, w szczególności kosztów paliwa, a w konsekwencji Wnioskodawca - jako płatnik podatku dochodowego – stosownie do art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zobowiązany jest doliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego świadczenia, tj. wartość paliwa zakupionego przez Spółkę, a wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych. Od całości dochodu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 tej ustawy Wnioskodawca jest zatem zobowiązany pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.433.2018.1.RR
     ∟Teza obowiązki płatnika w związku z użytkowaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.359.2018.1.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z uiszczaniem zaliczek na podatek z tytułu pakietów medycznych

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.376.2018.1.GM
     ∟Opodatkowanie wycieczki dla pracowników, emerytów i ich rodzin, integracja, dofinansowane z ZFŚŚ nie stanowi przychodu, a na płatniku nie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.432.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.392.2018.2.JK3
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.329.2018.3.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu finansowania pracownikom noclegu i wyżywienia.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.391.2018.2.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.410.2018.1.JM
     ∟Wartość świadczeń ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z zapewnieniem bezpłatnego transportu pomiędzy miejscem pracy poza granicami RP, a miejscem pracy znajdującym się w kraju będzie stanowić przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jako płatnik będzie obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach wynikających z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.393.2018.2.JM
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawczyni dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez nich w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.430.2018.2.AK
     ∟Dot. skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.446.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.456.2018.2.MG
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.450.2018.2.JG1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.447.2018.2.MM
     ∟Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie podatnik jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.394.2018.2.JM
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.461.2018.2.LZ
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.390.2018.2.JK2
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.448.2018.2.MM
     ∟Opisany we wniosku Plan spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 w związku z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd zasady opodatkowania określone w tych regulacjach znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie. Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.454.2018.2.MG
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.333.2018.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.343.2018.1.AGR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.334.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.332.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj