Interpretacje do przepisu
art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


215/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2018.5.BW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT oraz brak dokumentowania fakturą VAT lub na kasie rejestrującej sprzedaży karty podarunkowej.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.522.2018.2.SJ
     ∟Obowiązek wystawienia faktur korygujących.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.259.2018.2.MJ
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy lokalu, obowiązek zapłaty podatku zgodnie z art. 108 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów przeznaczonych na remont lokalu.

2018.06.08 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.173.2017.PBD
     ∟Ewidencjonowania sprzedaży biletów za przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.135.2018.1.MPE
     ∟W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest w posiadaniu faktury, która została wystawiona z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy, tj. po upływie 30 dni od wystawienia faktury nie doszło do dostawy towaru (przedmiotu leasingu np. samochodu), zatem uznać należy, że w takiej sytuacji u wystawcy faktury stosownie do ww. art. 19a ust. 1 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.124.2017.9.JM
     ∟Wystawienie faktury po wydaniu decyzji przez organ podatkowy oraz obowiązek wpłaty podatku należnego.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.77.2018.1.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od Przewoźnika.

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.841.2017.1.KO
     ∟zakresie ustalenia: - czy w przypadku realizacji transakcji sprzedaży opodatkowanej, gdzie klient przekazał Spółce błędne dane konieczne do wystawienia faktury, wnosząc po upływie pewnego czasu o wystawienie faktury korygującej, w ramach której dochodzi do zmiany nabywcy towaru na dokumencie faktury, Wnioskodawca postąpi prawidłowo, korygując fakturę zawierającą błędne dane (fakturę pierwotną) „do zera” oraz wystawiając nową fakturę dotyczącą ww. transakcji, która zawiera już dane prawidłowe (faktura następcza), - czy Wnioskodawca uprawniony będzie do wskazania w treści faktury korygującej, jako przyczynę korekty, tytułu: zmiana danych nabywcy, - czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanej transakcji zgodnie z datą faktycznego dokonania sprzedaży, tj. w rozliczeniu za okres, w którym zrealizowano świadczenie na rzecz klienta Spółki, oraz czy nie będzie on zobowiązany do ponownego uiszczenia VAT z tytułu zrealizowanej transakcji w związku z wystawieniem faktury następczej, - czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo, wykazując fakturę korygującą „do zera” oraz fakturę następczą w rozliczeniu za okres, w którym zostały wystawione (przy jednoczesnym wskazaniu na fakturze następczej, jako daty realizacji świadczenia, daty dokonania faktycznej sprzedaży, oraz opatrzeniu faktury następczej adnotacją: „faktura wystawiona z opóźnieniem ze względu na błąd nabywcy (wadliwe oznaczenie nabywcy świadczenia). Podatek od świadczenia uiszczony w rozliczeniu za okres ..., zgodnie z art. 19a w zw. z art. 103 ustawy o podatku od towarów i usług”).

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.446.2017.1.JF
     ∟W zakresie braku obowiązku rozliczenia w deklaracji podatkowej VAT-7 sprzedaży za okres, w którym Wnioskodawczyni nie była zarejestrowana dla celów podatku VAT oraz korekty podatku naliczonego.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.406.2017.1.JF
     ∟w zakresie obowiązku zapłaty podatku wykazanego na kopii archiwalnej

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.400.2017.2.MD
     ∟poprawność sposobu dokumentowania oraz rozliczania faktur zaliczkowych

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.257.2017.1.KOM
     ∟w zakresie sposobu opodatkowania i dokumentowania czynności przeniesienia własności nieruchomości obciążonych hipoteką w zamian za odszkodowanie należne za ich wywłaszczenie na rzecz organu władzy państwowej oraz możliwości anulowania bądź korygowania wystawionych omyłkowo faktur niepotwierdzających zaistnienia zdarzenia gospodarczego

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.910.2016.1.JF
     ∟w zakresie odliczenia podatku naliczonego przez przedstawiciela celnego

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.744.2016.1.ISK
     ∟w zakresie sposobu postępowania w przypadku zmiany strony transakcji wskazanej na fakturze i fakturze konsumenckiej oraz obowiązków wynikających z tego tytułu w rozliczeniu z urzędem skarbowym

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.746.2016.1.ISK
     ∟w zakresie wystawienia faktur korygujących w sytuacji gdy wystawiona faktura i towar nie zostały skutecznie doręczone do kontrahenta, lub odpowiednio, usługa nie została wykonana oraz nieuwzględnienia faktur niewprowadzonych do obrotu w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym

2016.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.593.2016.2.LSz
     ∟Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT odszkodowania przyznanego Wnioskodawcy za doznaną szkodę majątkową z tytułu poniesionych dodatkowych kosztów wynikających z przedłużenia realizacji umowy oraz sposobu dokumentowania ww. odszkodowania a także w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego dokumentowanego fakturą wystawioną przez Wnioskodawcę na Zainteresowanego (wniosek wspólny).

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-578/16-2/IK
     ∟Sposób opodatkowania sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości.

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-619/16-2/KP
     ∟w zakresie zmniejszenia (korekty) podatku należnego od sprzedaży

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-517/16-5/DG
     ∟W zakresie prawa do korzystania z kas rejestrujących przejętych w ramach darowanego Przedsiębiorstwa oraz możliwości ich ufiskalnienia po dacie wygaśnięcia tzw. homologacji.

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-485/16-2/RK
     ∟Opodatkowanie świadczonych usług marketingowych.

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-484/16-2/KR
     ∟Opodatkowanie świadczonych usług marketingowych.

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-465/16-2/JO
     ∟opodatkowanie świadczonych usług marketingowych wraz z wydaniem nagród

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.231.2016.2.KW
     ∟w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem premii/bonusu

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-270/16-4/KP
     ∟Sposób wystawiania faktur korygujących oraz zmniejszenia (korekty) podatku należnego od sprzedaży.

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-162/16/LSz
     ∟Dotyczy poprawności sposobu dokumentowania i rozliczania faktur zaliczkowych.

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1258/15-2/JL
     ∟Spółka wykonuje na rzecz Zleceniodawców dwie odrębne czynności w postaci dostawy towarów i świadczenia usługi marketingowej.

2016.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-948/15-2/IG
     ∟Czy na warunkach określonych w opisie stanu faktycznego Spółka może dokumentować za pomocą faktur, bez odrębnego żądania, całą sprzedaż, w tym dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz naprawy gwarancyjne i czy w związku z tym nie wystąpią po stronie Spółki żadne dodatkowe obowiązki w zakresie zapłaty VAT z tzw. „pustej faktury”?

2016.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-830/15/LSz
     ∟Możliwości wystawienia faktur korygujących do faktur VAT w przypadku pomyłki w stawce i kwocie podatku oraz zmniejszenie kwoty podatku należnego na podstawie art. 29 ust. 13 i ust. 14 ustawy o VAT (usługi świadczone w Niemczech).

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-981/15-2/DG
     ∟W zakresie przysługiwania Wnioskodawcy jako podmiotowi przekształconemu prawa do złożenia deklaracji korygujących VAT za okresy rozliczeniowe przed przekształceniem działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-683/15-2/AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do korekty faktur niedokumentujących rzeczywistej sprzedaży.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj