Interpretacje do przepisu
art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


61/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.636.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie sposobu dokumentowania udzielanych rabatów pośrednich oraz uznania kwoty przyznanego rabatu pośredniego za kwotę brutto; w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego z tytułu udzielanych rabatów pośrednich; w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz w zakresie konieczności odzwierciedlenia czynności udzielania rabatu w rejestrze VAT.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.382.2018.1.IG
     ∟W przypadku otrzymania/wypłacenia środków pieniężnych stanowiących różnicy między ceną surowca lub półproduktu zastosowaną w odniesieniu do Podwykonawcy a wynegocjowaną ceną surowca lub półproduktu określoną w Umowie Ramowej należy potraktować otrzymaną/wypłaconą kwotę jako wynagrodzenie za świadczoną usługę opodatkowaną VAT. Otrzymane/wypłacone kwoty nie stanowią natomiast rabatu pośredniego.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.404.2018.1.BS
     ∟Skutki podatkowe wypłacanych bonusów pieniężnych.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.294.2018.1.TKU
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego o wartość przekazanych Premii oraz ustalenie momentu, w którym Spółka będzie uprawniona do dokonania ww. czynności.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.300.2018.1.AKO
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania premii pieniężnych wypłacanych Nabywcom, prawo i termin do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty premii pieniężnych, uwzględnianie wystawionych Nabywcom not księgowych w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 109 ustawy o VAT.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-249/14/18-5/S/AS
     ∟możliwość wystawienia faktury korygującej do pierwotnie wystawionej faktury dokumentującej wydanie przedmiotu leasingu z przyczyn leżących po stronie leasingobiorcy

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-428/14-6/18-S/JM
     ∟IPTPP4/443-428/14-6/18-S/JM

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.292.2018.2.MP
     ∟Sposób rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych na rzecz Odbiorców Pośrednich oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.436.2018.1.AZ
     ∟Dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.409.2018.2.AZ
     ∟dokumentowanie otrzymanych bonusów pieniężnych oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem ww. bonusów

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.257.2018.1.IT
     ∟Zastosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote podstawy opodatkowania do zbiorczej faktury korygującej dokumentującej udzielony klientowi rabat.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.15.2018.2.KC
     ∟W zakresie obowiązku wystawienia faktury korygującej w związku z obniżką czynszu oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez Najemcę.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.33.2018.1.MP
     ∟w zakresie sposobu rozliczania i dokumentowania rabatów udzielanych na rzecz Odbiorców Pośrednich oraz prawa i terminu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu rabatów

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.520.2017.1.MT
     ∟w zakresie udzielonych rabatów za rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, sposobu ich dokumentowania oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym rabat został faktycznie udzielony

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.308.2017.2.MK
     ∟w zakresie zastosowania w opisanym we wniosku stanie faktycznym art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy (pyt. 1) oraz w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym Nabywca otrzymał fakturę korygującą

2017.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.432.2017.1.IT
     ∟w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego oraz sposobu dokumentowania udzielanych premii pieniężnych

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.88.2017.1.DG
     ∟prawidłowość wystawiania zbiorczych faktur korygujących i obniżenie podstawy opodatkowania

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP1.4512.198.2017.2.KM
     ∟Czy w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie zgadza się z kwotą wypłaty za pojazd zastępczy (w tym przypadku wypłaca 60% kwoty faktury) ma Pan prawo do skorygowania faktury potwierdzającej wynajem samochodu do kwoty wypłaty przez ubezpieczyciela?

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.34.2017.1.KM
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego VAT wykazanej na fakturze pierwotnej wystawionej przez Agenta oraz sposób rozliczenia podatku naliczonego w związku z dokonanym potrąceniem wynagrodzenia.

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.54.2017.3.KO
     ∟W zakresie ustalenia, że w związku z dokonanym odstąpieniem od umów sprzedaży oraz brakiem zwrotnego przekazania towaru na rzecz Kontrahenta (przeniesienia jego posiadania) wobec braku odbioru towaru przez Kontrahenta pomimo kierowanych i ponawianych wezwań po odstąpieniu od umów, Spółka nie jest obowiązana do dokonania korekty rozliczeń w podatku od towarów i usług w stosunku do dostaw, od których Spółka odstąpiła

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP1.4512.168.2017.1.IK
     ∟Obowiązek oraz termin zmniejszenia podatku naliczonego na skutek przyznania rabatu przez kontrahenta, udokumentowanego fakturą korygującą

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP1.4512.170.2017.1.IK
     ∟Obowiązek oraz termin zmniejszenia podatku naliczonego na skutek przyznania rabatu przez kontrahenta, udokumentowanego fakturą korygującą.

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.127.2017.1.JK
     ∟ustalenie, czy prawidłowe było wystawianie przez Wnioskodawcę faktury ze stawką 23% Spółce z tytułu świadczenia usług promocyjno-marketingowych

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.101.2017.1.EK
     ∟w zakresie prawidłowości wystawienia faktur korygujących zbiorczych oraz momentu obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie tych faktur

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.171.2016.2.KB
     ∟Obowiązek wystawienia faktury korygującej oraz okres obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielania upustów cen w związku z WDT.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.707.2016.1.BM
     ∟w zakresie uznania wypłacanych przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz aptek premii pieniężnych za rabat w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w podatku VAT z tytułu udzielanych aptekom rabatów, w zakresie sposobu dokumentowania wypłacanych na rzecz aptek premii pieniężnych oraz w zakresie ustalenia momentu obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w przypadku wypłaty premii pieniężnych

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.608.2016.2.LSz
     ∟Dotyczy ustalenia czy udzielane premie stanowią opusty, obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT, sposobu ich dokumentowania oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1-1/4512-1-38/16-2/MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorygowania podstawy opodatkowania wykazanej na fakturze wystawionej dla Leasingobiorcy 1 oraz uznania cesji umowy pomiędzy Leasingobiorcami jako neutralnej na gruncie podatku VAT dla Wnioskodawcy.

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-633/16-2/MPe
     ∟w zakresie wystawienia zbiorczej faktury korygującej

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-488/16-2/MT
     ∟Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o wartość bonusów pośrednich udzielonych Nabywcom

1 2 3

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj