Interpretacje do przepisu
art. 106i ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


50/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106i ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.353.2018.1.AO
     ∟w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.135.2018.1.MPE
     ∟W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest w posiadaniu faktury, która została wystawiona z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy, tj. po upływie 30 dni od wystawienia faktury nie doszło do dostawy towaru (przedmiotu leasingu np. samochodu), zatem uznać należy, że w takiej sytuacji u wystawcy faktury stosownie do ww. art. 19a ust. 1 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej z naruszeniem art. 106i ust. 7 ustawy.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.21.2018.1.BS
     ∟W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia przez Spółkę na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.588.2017.2.MGO
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych. Brak prawa do odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej rozliczenie nakładów.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.499.2017.2.MGO
     ∟Dla określenia powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych podnoszących kwalifikacje zastosowanie znajdzie przepis art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.596.2017.1.JP
     ∟obowiązek podatkowy z tytułu usługi oddania Wartości Niematerialnych i Prawnych do odpłatnego korzystania w ramach umów leasingu, obowiązek podatkowy w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.400.2017.2.MD
     ∟poprawność sposobu dokumentowania oraz rozliczania faktur zaliczkowych

2017.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.90.2017.2.MW
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług wymienionych w poz. 140-153 i 174-175

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.66.2017.1.EK
     ∟w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.911.2016.2.LSz
     ∟Opodatkowanie opłat za korzystanie z przedmiotu przewłaszczenia i ustalenie obowiązku podatkowego, ustalenie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego zwrotnego wydania przedmiotu przewłaszczenia po całkowitej spłacie umowy pożyczki, sposób dokumentowania w podatku VAT obciążenia Pożyczkobiorcy podatkiem od nieruchomości.

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1020.2016.2.EK
     ∟W zakresie wystawienia faktury za usługi serwisowe oraz uznanie tych usług za usługi ciągłe.

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1093.2016.1.EK
     ∟w zakresie momentu wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi udzielenia licencji oraz określenia momentu wykonania usługi licencji

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.846.2016.2.ICz
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej do zera fakturę pierwotną z 15 września 2014 r.?

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.953.2016.1.ICz
     ∟Obowiązek podatkowego z tytułu świadczenia usługi leasingu Środków trwałych lub Wartości Niematerialnych i Prawnych.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.938.2016.1.MPe
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego

2016.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-670/16-5/JL
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi wynajmu lokalu użytkowego

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-660/16-2/MK
     ∟W związku z tym, że obowiązek podatkowy u Sprzedawcy z tytułu wpłaty zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy i Umowy Przedwstępnej Sprzedaży powstał w miesiącu maju 2016 r., i Wnioskodawca otrzymał fakturę dokumentującą ww. zaliczkę w miesiącu maju 2016 r., Wnioskodawca ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej wpłatę zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy oraz Umowy Przedwstępnej Sprzedaży w miesiącu maju 2016 r. - zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 1 oraz ust. 10c ustawy. Przy czym – jeżeli Zainteresowany nie dokona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z ww. faktury w tym okresie (tj. za miesiąc maj 2016 r.) – to może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z przedmiotowej faktury w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, tj. czerwiec 2016 r. lub lipiec 2016 r. zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy.

2016.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-386/16-2/SR
     ∟zastosowanie stawki VAT zwolnionej zarówno do czynszu najmu lokalu mieszkalnego, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu jak i pozostałych elementów opłaty za najem tj. również kosztów mediów, wystawienie jednej faktury dokumentującej usługę najmu ze wskazaniem opłaty w dwóch pozycjach oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych przez Gminę usług, a także brak obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej ww. usług świadczonych na rzecz osób fizycznych.

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-136/15/16-S/AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży samochodu.

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-282/16/KO
     ∟w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-168/16-4/AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu opłat za media pobieranych w formie zaliczek.

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-162/16/LSz
     ∟Dotyczy poprawności sposobu dokumentowania i rozliczania faktur zaliczkowych.

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-288/16/KO
     ∟-wskazania czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur sprzedażowych i rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności składających się na dostawy towarów i usługi wykonywane w ramach działalności objętej ZCP, realizowane do dnia podziału, jeżeli zakończenie tych transakcji (a tym samym obowiązek podatkowy w VAT) nastąpi w dniu lub po dniu podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 10), -wskazania czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczonych w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miała miejsce operacja podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona przed datą podziału lub po tej dacie (w odniesieniu do całego okresu rozliczeniowego, którego faktura dotyczy) (pytanie oznaczone we wniosku nr 11).

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-104/16/AW
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego od licencji. Wystawienie faktury zgodnie z art. 106i ust. 8 ustawy o VAT.

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4512-10/16/LG
     ∟Rozliczenie usług wynajmu maszyn, opakowań i akcesorii logistycznych świadczonych wraz z usługą transportu

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-1109/15/WN
     ∟-opodatkowanie i udokumentowanie wpłaty kwoty „kaucji bezzwrotnej”, -prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wpłatę ww. „kaucji”.

2016.04.01 - Minister Finansów - PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141
     ∟Momentem wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest ich faktyczne wykonanie w przypadku usług przekazywanych w całości lub w części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo), tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich części są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi). W przypadku usługi budowlanej lub budowlano-montażowej o charakterze ciągłym (tj. usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń), usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. W przypadku usługi świadczonej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-965/15/AL
     ∟W zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1005/15-4/EK
     ∟Opodatkowanie usług dzierżawy/najmu, prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o współczynnik struktury sprzedaży, obowiązek podatkowego z tytułu najmu/dzierżawy.

2015.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-736/15-2/KC
     ∟W zakresie uznania umowy leasingu finansowego za świadczenie usług, podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego i jego zwrotu.

1 2

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj