Interpretacje do przepisu
art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


103/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.66.2017.1.EK
     ∟w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.125.2017.1.RD
     ∟W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.911.2016.2.LSz
     ∟Opodatkowanie opłat za korzystanie z przedmiotu przewłaszczenia i ustalenie obowiązku podatkowego, ustalenie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego zwrotnego wydania przedmiotu przewłaszczenia po całkowitej spłacie umowy pożyczki, sposób dokumentowania w podatku VAT obciążenia Pożyczkobiorcy podatkiem od nieruchomości.

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.259.2016.1.TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy oddanie Aktywów przez Spółkę do odpłatnego korzystania na podstawie Umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego tej czynności.

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.950.2016.1.AJ
     ∟Obowiązek udokumentowania dodatkowego wynagrodzenia fakturą korygującą, termin jej wystawienia, i moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu jej otrzymania oraz sposób rozliczenia podatku w deklaracji VAT-7.

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.953.2016.1.ICz
     ∟Obowiązek podatkowego z tytułu świadczenia usługi leasingu Środków trwałych lub Wartości Niematerialnych i Prawnych.

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.758.2016.1.MPe
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z przeprowadzoną inwestycją według udziału procentowego na podstawie art. 86 ust. 7b ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 roku, opodatkowania otrzymanej pomocy finansowej oraz obowiązku podatkowego

2016.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-670/16-5/JL
     ∟w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi wynajmu lokalu użytkowego

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.587.2016.2.MS
     ∟dokumentowanie fakturami VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zastępstwa procesowego oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług zastępstwa procesowego

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-660/16-2/MK
     ∟W związku z tym, że obowiązek podatkowy u Sprzedawcy z tytułu wpłaty zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy i Umowy Przedwstępnej Sprzedaży powstał w miesiącu maju 2016 r., i Wnioskodawca otrzymał fakturę dokumentującą ww. zaliczkę w miesiącu maju 2016 r., Wnioskodawca ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej wpłatę zaliczki na poczet Umowy Dzierżawy oraz Umowy Przedwstępnej Sprzedaży w miesiącu maju 2016 r. - zgodnie z art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 1 oraz ust. 10c ustawy. Przy czym – jeżeli Zainteresowany nie dokona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z ww. faktury w tym okresie (tj. za miesiąc maj 2016 r.) – to może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z przedmiotowej faktury w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, tj. czerwiec 2016 r. lub lipiec 2016 r. zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy.

2016.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-534/16-3/AJ
     ∟Dokumentowanie oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu.

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-411/16-3/MK
     ∟Kiedy i w jakiej wysokości w świetle art. 12 ust. 3a oraz ust. 4 pkt 1 ustawy CIT powstaje przychód z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę opisanych usług najmu?

2016.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-386/16-2/SR
     ∟zastosowanie stawki VAT zwolnionej zarówno do czynszu najmu lokalu mieszkalnego, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu jak i pozostałych elementów opłaty za najem tj. również kosztów mediów, wystawienie jednej faktury dokumentującej usługę najmu ze wskazaniem opłaty w dwóch pozycjach oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych przez Gminę usług, a także brak obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej ww. usług świadczonych na rzecz osób fizycznych.

2016.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-355/16-4/MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy oddanie Aktywów, obejmujących towary oraz prawa do wartości niematerialnych i prawnych, przez Spółkę do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki kapitałowej, na podstawie umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. Dnia 18 sierpnia 2016 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-2/4512-1-3/16-2/AD
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z umową leasingu.

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-356/16-2/AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy oddanie Aktywów przez spółkę do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki kapitałowej, na podstawie umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego tej czynności.

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.211.2016.2.PRP
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, momentu powstania obowiązku podatkowego,

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-332/16/MN
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu zakupu/sprzedaży licencji bezterminowych oraz wynajmu oprogramowania.

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-282/16/KO
     ∟w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki

2016.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-370/16-2/DG
     ∟W zakresie wystawiania faktur za świadczone usługi najmu i dostawę energii na zmarłego, wystawiania faktur z tyt. umowy najmu na spadkobierców zmarłego i korekty faktur wystawionych na zmarłego, korekty faktur wystawionych na zmarłego w przypadku kontynuacji działalności gospodarczej przez jego spadkobierców; obciążenia spadkobierców kosztami przechowywania rzeczy należących do zmarłego, zaprzestania fakturowania czynności związanych z umową najmu w sytuacji gdy spadkobiercy zmarłego nie pojawią do końca maja 2016 r.

2016.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/4512-1-96/16-4/KB
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturze – 1) najem i media, 2) refaktura bez doliczania marży, 3) refaktura z doliczoną marżą z tytułu obsługi transakcji.

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-168/16-4/AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu opłat za media pobieranych w formie zaliczek.

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-288/16/KO
     ∟-wskazania czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur sprzedażowych i rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności składających się na dostawy towarów i usługi wykonywane w ramach działalności objętej ZCP, realizowane do dnia podziału, jeżeli zakończenie tych transakcji (a tym samym obowiązek podatkowy w VAT) nastąpi w dniu lub po dniu podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 10), -wskazania czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania podatku należnego z tytułu czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczonych w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miała miejsce operacja podziału, a odpowiednia faktura dokumentująca tego typu czynności zostanie wystawiona przed datą podziału lub po tej dacie (w odniesieniu do całego okresu rozliczeniowego, którego faktura dotyczy) (pytanie oznaczone we wniosku nr 11).

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-160/AB
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez nabywcę nieruchomości na zamknięty rachunek powierniczy

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4512-10/16/LG
     ∟Rozliczenie usług wynajmu maszyn, opakowań i akcesorii logistycznych świadczonych wraz z usługą transportu

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-171/16-2/AW
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług najmu.

2016.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-62/16-2/AZ
     ∟Czy w przypadku wystąpienia nadpłaty (punkt B.1.), wystawiona faktura korygująca „in minus” powinna zostać uwzględniona w przychodach Wnioskodawcy w roku, w którym została wystawiona, zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 3j ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz moment powstania przychodu wynikającego z faktury za który rozliczane są opłaty za Usługi.

2016.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.37.2016.2.KW
     ∟w zakresie terminu wystawienia faktury w związku z wpłatą zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego oraz wpłatą równowartości kosztów poniesionych na sporządzenie operatu szacunkowego

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-1109/15/WN
     ∟-opodatkowanie i udokumentowanie wpłaty kwoty „kaucji bezzwrotnej”, -prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wpłatę ww. „kaucji”.

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-931/15-2/MW
     ∟Czy Spółka prawidłowo postępuje, rozliczając należny podatek VAT z tytułu używania przez pracowników służbowych telefonów do celów prywatnych, w miesiącu wystawienia faktury przez operatorów telefonii?

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj