Interpretacje do przepisu
art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


98/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.353.2018.1.AO
     ∟w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.352.2018.1.RR
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.351.2018.1.AM
     ∟W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.200.2018.1.KR
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.202.2018.1.MN
     ∟Brak powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z planowanym podziałem Spółki, brak obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.31.2018.4.PK
     ∟określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu przechowywania samochodów

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.75.2018.1.BS
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które na skutek upływu czasu uległo przedawnieniu.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.18.2018.1.PK
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji pomiędzy spółką przejmowaną a przejmującą

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.9.2018.1.AS
     ∟W zakresie: uznania, czy czynności obciążenia odbiorców pobierających energię bezumownie opłatami określonymi na podstawie § 45 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pytanie nr 1) obowiązku oraz terminu wystawienia faktury a także określenia terminu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. czynności.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.8.2018.1.AS
     ∟opodatkowanie bezumownego poboru ciepła

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.652.2017.2.RR
     ∟Otrzymana Zaliczka od Przyszłego leasingobiorcy, nie powoduje / nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego, o ile nie jest wnoszona w wyznaczonym terminie płatności, a tym samym nie zaistnieje obowiązek dokumentowania ich fakturą zaliczkową. Natomiast w sytuacji, kiedy Zaliczka wnoszona jest / będzie w terminie ich płatności wówczas na podstawie art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, Wnioskodawca zobowiązany jest / będzie do wystawienia faktury VAT, co spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.6.2018.1.IT
     ∟W zakresie uznania usługi bilansowania handlowego oraz dostawy energii bilansującej za odrębne świadczenia oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi bilansowania oraz dostawy energii bilansującej.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.738.2017.2.AS
     ∟Czy należny podatek VAT od wystawionych faktur w dniu 5-12-2017 r. za dostarczoną energię elektryczną w miesiącu listopadzie należy wykazać w deklaracji VAT 7 w miesiącu dostarczenia energii czyli w listopadzie, czy w miesiącu wystawienia faktury czyli w grudniu?

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.659.2017.1.AKO
     ∟w zakresie opodatkowania ustanowienia służebności gruntowej oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wynagrodzenia płatnego w ratach

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.588.2017.2.MGO
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych. Brak prawa do odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej rozliczenie nakładów.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.420.2017.3.AD
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.742.2017.1.MM
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie energii cieplnej.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.732.2017.1.RS
     ∟W zakresie uznania za świadczenie usług oddania aktywów na podstawie umowy leasingu oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.476.2017.2.AR
     ∟Ustalenie, czy oddanie Aktywów, obejmujących towary, przez Spółkę do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki kapitałowej, na podstawie umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy; Ustalenia, czy oddanie Aktywów, obejmujących prawa do wartości niematerialnych i prawnych, przez Spółkę do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki kapitałowej, na podstawie umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy, Ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności oddania Aktywów, obejmujących towary, do korzystania na rzecz Spółki kapitałowej na podstawie umowy leasingu; Ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności oddania Aktywów, obejmujących prawa do wartości niematerialnych i prawnych, do korzystania na rzecz Spółki kapitałowej na podstawie umowy leasingu.

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112.KDIL1-2.4012.474.2017.1.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw wodoru.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.596.2017.1.JP
     ∟obowiązek podatkowy z tytułu usługi oddania Wartości Niematerialnych i Prawnych do odpłatnego korzystania w ramach umów leasingu, obowiązek podatkowy w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.489.2017.1.NK
     ∟Wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi oddania wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego korzystania w ramach umów leasingu finansowego oraz stwierdzenia, czy ww. obowiązek podatkowy będzie powstawał jednolicie w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.412.2017.1.EW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy oddanie Aktywów przez Spółkę do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki kapitałowej, na podstawie umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego tej czynności.

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-407/14-5/17-S/OS
     ∟Usługa kompleksowa/moment powstania obowiązku podatkowego.

2017.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.90.2017.2.MW
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług wymienionych w poz. 140-153 i 174-175

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.66.2017.1.EK
     ∟w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.911.2016.2.LSz
     ∟Opodatkowanie opłat za korzystanie z przedmiotu przewłaszczenia i ustalenie obowiązku podatkowego, ustalenie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego zwrotnego wydania przedmiotu przewłaszczenia po całkowitej spłacie umowy pożyczki, sposób dokumentowania w podatku VAT obciążenia Pożyczkobiorcy podatkiem od nieruchomości.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.125.2017.1.RD
     ∟W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia od kontrahentów zagranicznych energii elektrycznej.

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.259.2016.1.TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy oddanie Aktywów przez Spółkę do odpłatnego korzystania na podstawie Umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego tej czynności.

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP2.4512.950.2016.1.AJ
     ∟Obowiązek udokumentowania dodatkowego wynagrodzenia fakturą korygującą, termin jej wystawienia, i moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu jej otrzymania oraz sposób rozliczenia podatku w deklaracji VAT-7.

1 2 3 4

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj