Interpretacje do przepisu
art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


138/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.504.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w związku z dostawą i montażem instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i na gruncie; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem robót budowlanych od podwykonawcy; podlegania opodatkowaniu otrzymanej dotacji; prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.527.2018.2.MN
     ∟Brak możliwości wyboru zastosowania mechanizmu podzielonej płatności zamiast mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.653.2018.1.ICz
     ∟Opodatkowanie: kompleksowej dostawy wyrobów wraz z montażem oraz kompleksowej dostawy części zamiennych do wyrobów wraz z montażem.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.480.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie: nie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych przez Wnioskodawcę Robót i Usług; uznania wykonywanych przez Wnioskodawcę Robót i Usług, o których mowa we wniosku jako usługi kompleksowe i zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na wykonywane przez Wnioskodawcę Roboty i Usługi; uznania wykonywanych przez Wnioskodawcę Robót i Usług za usługę kompleksową oraz zastosowania podstawowej stawki podatku VAT na wykonywane przez Wnioskodawcę Roboty i Usługi; braku obowiązku rozliczenia podatku należnego przez Zainteresowanego z tytułu nabycia Robót i Usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Zainteresowanego wykazanego na fakturach dokumentujących wykonane Roboty i Usługi.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.601.2018.1.WN
     ∟uznanie czy Spółka, działając jako podwykonawca, w zakresie usług świadczonych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.99.50.0 jest zobowiązana do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.701.2018.1.BW
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do opisanego we wniosku świadczenia

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.699.2018.1.JP
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do opisanego we wniosku świadczenia

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.700.2018.1.BW
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.521.2018.3.BW
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.535.2018.2.BW
     ∟W zakresie zasadności opodatkowania opisanych we wniosku usług zaklasyfikowanych do symboli PKWiU 33.1, PKWiU 81.29.1 i PKWiU 70.20.1, na zasadach ogólnych stawką podatku VAT 23%, a w konsekwencji wystawienia korekt do faktur VAT dokumentujących przedmiotowe usługi

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.353.2018.1.RM
     ∟- uznanie, że wykonanie i dostarczenie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej należy opodatkować na zasadach ogólnych, odrębnie od pozostałych czynności; - uznanie, że świadczenie polegające dostawie i montażu instalacji do produkcji i dozowania ozonu wraz z instalacjami towarzyszącymi należy uznać za świadczenie złożone, które należy rozliczyć z zastosowaniem zasad właściwych dla świadczenia usług (zasady ogólne); - przyznanie Zamawiającemu prawa do odliczenia podatku naliczonego;

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.348.2018.3.KT
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do wykonywanych przez Spółkę świadczeń związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych uznanych za kompleksową usługę budowlaną - z wyłączeniem usług projektowych.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.436.2018.2.BW
     ∟Opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia, na które składa się dostawa towarów oraz wykonanie usługi (montaż).

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.347.2018.2.KT
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do wykonywanych przez Spółkę świadczeń związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych uznanych za kompleksową usługę budowlaną - z wyłączeniem usług projektowych.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.382.2018.2.JSZ
     ∟w zakresie określenia miejsca świadczenia usług oraz sposobu ich dokumentowania objętych zakresem zadanych pytań

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.241.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie: 1) obowiązku rozliczenia podatku VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia przez Wnioskodawcę od Firmy Budowlanej usługi budowlanej/budowlano-montażowej wymienionej w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, w przypadku, gdy: a) koszty ww. prac przekraczają wysokość limitu zaangażowania finansowego Wnioskodawcy („Cash contribution”), w związku z czym nadwyżka tych kosztów ponad ww. limit obciążać będzie Najemcę (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. a), b) koszty ww. prac nie przekraczają wysokości limitu zaangażowania finansowego Wnioskodawcy („Cash contribution”), w związku z czym Najemca nie będzie nimi obciążany (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 lit. b), 2) ustalenia, czy odsprzedaż części usługi/usług budowlanych - Prac wykończeniowych w zakresie wskazanym w pytaniu nr 1 lit. a) stanowi czynność podlegającą zakresowi podatku VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), 3) ustalenia, czy brak obciążenia Najemcy kosztami w zakresie wskazanym w pytaniu nr 1 lit. b) stanowi czynność podlegającą zakresowi podatku VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), 4) braku podstaw do wystawienia faktury, do obciążenia, o którym mowa w pytaniu nr 2 (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), 5) prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury/ faktur wystawionych przez Firmę Budowlaną (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.158.2018.2.BW
     ∟opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia na które składa się dostawa towarów oraz roboty budowlane

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.128.2018.1.RM
     ∟Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach Umowy dla celów opodatkowania podatkiem VAT powinny być traktowane odrębnie i podlegać opodatkowaniu według zasad właściwych dla danego świadczenia; Względem usług wykonania instalacji elektrycznych znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia; Obowiązek podatkowy dla dostawy towarów (urządzeń), usług instalacji kasowników i modułów bramek oraz usług związanych z oprogramowaniem powstawał będzie na zasadach wynikających z art. 19a ust. 1 ustawy z zastrzeżeniem art. 19a ust. 8 ustawy natomiast w przypadku usług związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej obowiązek podatkowy będzie powstawał na podstawie art. 19a ust. 5 pkt. 3a ustawy.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.181.2018.1.WN
     ∟czy Wnioskodawca dla usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT świadczonych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych, które nie stanowią ostatecznych odbiorców otrzymanych usług oraz - które następnie w drodze refakturowania obciążają kosztami wykonanych prac lokatorów, - koszty wykonania usług pokrywane są ze środków zgromadzonych przez fundusz remontowy lokatorów, działa jako podwykonawca i w konsekwencji wykonane usługi podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.138.2018.1.ALN
     ∟Wnioskodawca jako nabywca usług budowlanych wymienionych w treści załącznika nr14 ustawy o podatku od towarów i usług jest obowiązany do rozliczenia transakcji na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wydatki poniesione na przebudowę i adaptację Nieruchomości w części dotyczącej przeniesienia nakładów na rzecz Powiatu za wynagrodzeniem

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.105.2018.1.AGW
     ∟Miejsce świadczenia usług prawnych na rzecz niezarejestrowanego dla potrzeb podatku od wartości dodanej kontrahenta z Niemiec, brak obowiązku opodatkowania świadczonych usług prawnych na terytorium Polski oraz sposób dokumentowania tych usług

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.48.2018.2.WN
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do: usług zaliczonych przez Wnioskodawcę do PKWiU 43.99.90.0 wykonywanych bezpośrednio na rzecz inwestora, usług zaliczonych przez Wnioskodawcę do PKWiU 43.99.90.0 wykonywanych jako podwykonawca, usługi najmu spycharki bez operatora zaliczonej przez Wnioskodawcę do PKWiU 77.32.10.0

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.204.2018.1.WN
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do: - usług zamiatarką z operatorem zaliczonych przez Wnioskodawcę do PKWiU 81.39.12.0 oraz - usługi najmu zamiatarek zaliczonych przez Wnioskodawcę do PKWiU 77.39.19.0 lub usługi najmu ciągnika rolniczego zaliczonych przez Wnioskodawcę do PKWiU 77.31.10.0

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.57.2018.1.BW
     ∟Zastosowania przez Wnioskodawcę mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.792.2017.2.JSZ
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla transakcji realizowanych pomiędzy Zainteresowanymi i dokumentowania tych czynności.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.647.2017.3.KT
     ∟Z uwagi na spełnienie przez Wnioskodawcę zarówno przesłanek pozytywnych wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy (zakupy związane są z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi) oraz niezaistnienie przesłanek negatywnych wskazanych w art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy - Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na jej rzecz przez kontrahentów, dokumentujących dostawę towarów.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.680.2017.1.SM
     ∟w zakresie rozliczenia podatku od świadczonych usług budowlanych w ramach tzw. odwrotnego obciążenia

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.652.2017.2.KT
     ∟VAT - w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczeń realizowanych w ramach umowy konsorcjum obejmujących wartość robót budowlanych oraz wartość urządzeń i materiałów dostarczonych na plac budowy.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.692.2017.1.JP
     ∟opodatkowanie usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.691.2017.1.WN
     ∟opodatkowanie usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia

1 2 3 4 5

Dołącz do 41460 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj