Interpretacje do przepisu
art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1061/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.527.2018.2.MN
     ∟Brak możliwości wyboru zastosowania mechanizmu podzielonej płatności zamiast mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.689.2018.1.RD
     ∟prawo do przechowywania w formie elektronicznej faktur (w tym faktur korygujących i duplikatów faktur) oraz innych dokumentów, które mogą być uznane za fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy dokumentujących zakupy

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.653.2018.1.ICz
     ∟Opodatkowanie: kompleksowej dostawy wyrobów wraz z montażem oraz kompleksowej dostawy części zamiennych do wyrobów wraz z montażem.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.572.2018.2.JP
     ∟W zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT w związku z otrzymaniem płatności w ramach dofinansowania projektu

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.454.2018.2.AKO
     ∟• uznanie, że Spółka działając w ramach powierzonego zadania własnego Miasta nie jest podatnikiem VAT, • uznanie, że otrzymane środki finansowe (dopłata) nie będą wynagrodzeniem (zapłatą) i nie będą stanowić elementu podstawy opodatkowania, • brak obowiązku wystawiania na rzecz Miasta faktur, • obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy wytworzeniu Inwestycji

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.629.2018.2.OS
     ∟Nazwa skrócona na fakturze.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.506.2018.3.WH
     ∟Uznanie, że zbywana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa; zwolnienie dostawy budynku i budowli wchodzących w skład zbywanej Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 możliwość odliczenia podatku naliczonego przez Nabywców Nieruchomości

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.537.2018.2.MD
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy wykonywanych przez Gminę usług zapewnienia pobytu w noclegowni oraz dokumentowania usług zapewnienia pobytu w noclegowni realizowanych na podstawie porozumienia zawartego z innymi gminami.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.418.2018.2.TKU
     ∟Skutki podatkowe czynności udostępnienia zleceniobiorcy pomieszczeń niezbędnych do wykonywania na rzecz Spółki usług zbiorowego żywienia (usługi są opodatkowane) oraz obowiązek udokumentowania ww. usług fakturą wystawioną na zleceniobiorcę.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.554.2018.2.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Miasto na rzecz mieszkańców w zakresie montażu instalacji OZE na nieruchomościach prywatnych; dokumentowania otrzymanych kwot stanowiących wkład własny mieszkańców (związanych z realizacją montażu instalacji OZE); określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu realizacji montażu Instalacji OZE; ponownego opodatkowania przekazania Instalacji OZE, po upływie 5 lat, w momencie gdy Instalacja OZE zostanie przekazana na własność mieszkańca; określenia czy w razie nabycia usług budowlanych, Miasto będzie podatnikiem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h ustawy o VAT; prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach VAT otrzymanych od dostawców usług budowlanych.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.583.2018.1.DM
     ∟Przeniesienie kosztów atestu windy przez eksploatującego na wykonawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinno zostać udokumentowane fakturą.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.488.2018.2.KBR
     ∟Uznanie Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.496.2018.2.RR
     ∟Sposób opodatkowania i dokumentowania świadczonych przez Usługodawcę usług oraz prawa Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.494.2018.2.AO
     ∟Dotyczy uznania Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.396.2018.2.AR
     ∟Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących wyświadczenie usługi.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.498.2018.2.RR
     ∟Dokumentowanie transakcji dostawy towarów.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.586.2018.2.UNR
     ∟prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi naprawy pojazdów samochodowych oddanych do używania na podstawie umowy leasingu

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.601.2018.1.WN
     ∟uznanie czy Spółka, działając jako podwykonawca, w zakresie usług świadczonych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.99.50.0 jest zobowiązana do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.445.2018.2.IT
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Kontrahenta.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.610.2018.1.MW
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT z faktury otrzymanej od kontrahenta dokumentującej otrzymane wynagrodzenie (zachętę finansową) z tytułu zawarcia lub przedłużenia umowy

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.414.2018.1.JF
     ∟wystawienie faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.476.2018.2.RS
     ∟Opodatkowanie rozliczeń pomiędzy liderem a partnerem konsorcjum jak i pomiędzy liderem a zamawiającym, sposób dokumentowania tych rozliczeń, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez partnera konsorcjum oraz brak opodatkowania podziału ewentualnej nadwyżki zysku konsorcjum powstałej po zakończeniu prac oraz sposobu jej dokumentowania.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.502.2018.2.SJ
     ∟Wskazanie, czy dłużnik z tytułu licytacyjnej sprzedaży nieruchomości będzie podatnikiem podatku od towarów i usług oraz określenie stawki podatku dla sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.701.2018.1.BW
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do opisanego we wniosku świadczenia

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.700.2018.1.BW
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.699.2018.1.JP
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do opisanego we wniosku świadczenia

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.521.2018.3.BW
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.535.2018.2.BW
     ∟W zakresie zasadności opodatkowania opisanych we wniosku usług zaklasyfikowanych do symboli PKWiU 33.1, PKWiU 81.29.1 i PKWiU 70.20.1, na zasadach ogólnych stawką podatku VAT 23%, a w konsekwencji wystawienia korekt do faktur VAT dokumentujących przedmiotowe usługi

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.353.2018.1.RM
     ∟- uznanie, że wykonanie i dostarczenie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej należy opodatkować na zasadach ogólnych, odrębnie od pozostałych czynności; - uznanie, że świadczenie polegające dostawie i montażu instalacji do produkcji i dozowania ozonu wraz z instalacjami towarzyszącymi należy uznać za świadczenie złożone, które należy rozliczyć z zastosowaniem zasad właściwych dla świadczenia usług (zasady ogólne); - przyznanie Zamawiającemu prawa do odliczenia podatku naliczonego;

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.362.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych nabytych od Podwykonawcy Zastępczego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług nabytych od Podwykonawcy Zastępczego oraz od nabytych materiałów w związku z wykonaniem zastępczym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41460 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj