Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


241/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.74.2018.3.SK
     ∟Dokapitalizowanie spółki kapitałowej.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.217.2018.2.MD
     ∟W omawianym przypadku Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,65 ha, należącego do jego majątku osobistego, zaś żona Wnioskodawcy jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,04 ha (gospodarstwo to stanowi współwłasność żony i jej brata). W wyniku dokonanej czynności łącznie w posiadaniu małżonków znalazłyby się grunty o powierzchni ponad 11 ha, jednakże z uwagi na to, iż posiadane przez żonę gospodarstwo rolne stanowi jej majątek osobisty, odrębny od majątku Wnioskodawcy, to powierzchnia nabytego gospodarstwa rolnego łącznie z gospodarstwem rolnym należącym wyłącznie do Wnioskodawcy nie spełnia kryterium powierzchni ponad 11 ha.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.207.2018.1.MD
     ∟Czy nabycie udziału w nieruchomości poprzez jej współwłaściciela prowadzące do tego, że nabywca stanie się wyłącznym właścicielem nieruchomości, bez faktycznej zmiany powierzchni gospodarstwa rolnego stanowi w rozumieniu przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jego utworzenie względnie powiększenie, a tym samym nastąpi spełnienie jednego z warunków zwolnienia od podatku?

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.90.2018.1.AR
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia działki w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.175.2018.3.ASZ
     ∟1. Jaki obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstał dla Wnioskodawcy i jego żony w wyniku sprzedaży działki nr 31/4 w miejscowości S.? 2. Jaki obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie dla Wnioskodawcy i jego żony w wyniku przyszłej sprzedaży działek gruntowych nr 31/3, 31/6, 31/7, 31/8 w miejscowości S.?

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.193.2018.1.PM
     ∟Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w przypadku podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie uchwały z 20 grudnia 2017 r. wystąpiła nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z niezastosowaniem zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.192.2018.1.PM
     ∟Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w przypadku podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie uchwały z 11 grudnia 2017 r. wystąpiła nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z niezastosowaniem zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.50.2018.1.HS
     ∟Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, w związku z zawarciem między X i Y umowy nieodpłatnego przeniesienia praw i obowiązków z przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 9 lutego 2018 r. lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych powinna pobrać i odprowadzić od wyżej wskazanej czynności podatek od czynności cywilnoprawnych?

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.15.2018.2.HS
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia własności budynków.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.14.2018.2.HS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-682/13/18-4/S/MZ
     ∟W związku z planowanym przekształceniem Wnioskodawcy w Spółkę osobową wkłady do Spółki osobowej będą, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o PCC zwolnione z PCC w wysokości równej sumie: a) wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, która była opodatkowana PCC (kapitał pierwotny Wnioskodawcy); oraz b) wartości kapitału zakładowego Wnioskodawcy, od której PCC nie był naliczany na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC (kapitał zakładowy pokryty wkładem w postaci udziałów Spółki 1 w wyniku wymiany udziałów).

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-96/14/17-14/S/AK1
     ∟W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.47.2018.2.BB
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że skoro nabywana nieruchomość nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – jest mniejsza niż 1 ha – to jej zakup będzie opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z niespełnieniem warunków zwolnienia przewidzianych treścią art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.406.2017.1.MD
     ∟Nawet w sytuacji spełnienia pozostałych warunków zwolnienia wymienionych w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. powiększenia gospodarstwa rolnego o grunt stanowiący gospodarstwo rolne, prowadzenie tego gospodarstwa przez 5 lat od dnia nabycia oraz zmieszczenie się w limicie pomocy de minimis w rolnictwie), nie będzie możliwe zastosowanie ww. zwolnienia do nabycia kolejnych gruntów przez osobę, która jest współwłaścicielem gruntu o powierzchni 350 ha. Powiększone w ten sposób gospodarstwo rolne będzie bowiem większe niż 300 ha.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.332.2017.2.JKU
     ∟W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna skalkulować podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z przekształceniem spółki osobowej w spółkę osobową?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.343.2017.1.MD
     ∟Nabycie opisanego we wniosku gruntu rolnego nie będzie korzystało ze zwolnienia z art. 9 pkt 2 upcc, ponieważ nabywany grunt nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego z ustawy o podatku rolnym (jest mniejsze niż 1 ha)

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.115.2017.2.AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych wystąpienia korekt cen wynikających z zastosowanego mechanizmu cenowego określonego umową sprzedaży

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-562/13/S/17-9/AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną lub komandytową

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/436-522/13/S/17-10/AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.196.2017.2.BJ
     ∟Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – opodatkowanie.

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/436-82/14/17-S/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.548.2016.1.AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych zamiany części nowo wydzielonych nieruchomości (wzajemne przeniesienie przez Podatnika 1 i Podatnika 2 praw do części opisanych nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu, bez spłat i dopłat) dokonanej w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z związanych z tym obowiązków płatnika

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB2.4514.491.2016.2.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.503.2016.3.DP
     ∟Nabycie gruntów rolnych przez Wnioskodawcę nie posiadającego żadnych użytków rolnych.

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.519.2016.1.MD
     ∟Zakres zastosowania pomocy de minimis w przypadku przekroczenia limitu na osobę oraz związane z tym obowiązki notariusza

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.531.2016.1.HK
     ∟W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna skalkulować podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z zawarciem lub zmianą umowy spółki osobowej związaną z wniesieniem wkładu niepieniężnego?

2016.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-415/16-2/PM
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie uchwał z 8 stycznia 2014 r., 13 maja 2015 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie aportu pieniężnego oraz uchwały z 10 czerwca 2016 r. poprzez wniesienie aportu w postaci nieruchomości służących wykonywaniu przez Spółkę działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne i lecznictwo ambulatoryjne jako czynności w zakresie zdrowia, a w przypadku uchwały z 10 czerwca 2016 r. dodatkowo jako czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami i w związku z powyższym prawidłowo nie odprowadził podatku od czynności cywilnoprawnych opierając się na treści art. 2 ust. 1 pkt f) do dwóch pierwszych uchwał, a w przypadku uchwały z 10 czerwca 2016 r., na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. f) i g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i traktując czynności podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy spółki jako czynności zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-393/16-2/PM
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym podatek od czynności cywilnoprawnych pobrany przez notariusza w związku ze zmianą umowy Spółki będzie podlegał zwrotowi na rzecz Spółki jako nadpłata?

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-364/16-2/AF
     ∟Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno wskazują co stanowi podstawę opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości i według jakich zasad tę podstawę się ustala. Zatem, jeżeli ustalona wartość nieruchomości (w oparciu o wycenę rynkową dokonaną w operacie szacunkowym przez niezależnego rzeczoznawcę) będzie stanowić wartość rynkową zbywanej nieruchomości w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to wówczas stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli jednak kwota deklarowana jako podstawa opodatkowania nie będzie ceną rynkową przedmiotowej nieruchomości, organ podatkowy ma prawo zwrócić uwagę na konieczność jej zmiany, stosując uregulowania zawarte w art. 6 ust. 2-4 ww. ustawy. Wartość zbywanej nieruchomości musi bowiem dla celów podatkowych odpowiadać jej wartości rynkowej. To oznacza, że kwestionując wartość ceny podanej jako podstawę opodatkowania – bez względu na to jak ta cena została ustalona – Organ ma prawo wezwać stronę do podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu transakcji i w ostateczności włączyć mechanizm ustalania wartości określony w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-103/16/DP
     ∟Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku wykorzystania przez kupującego limitu pomocy de minimis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj