Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


19689/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.275.2018.2.AWO
     ∟Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego nabytego w drodze rozwiązania umowy o dożywocie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.437.2018.3.AKU
     ∟zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.422.2018.2.AKU
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości zamiennej nabytej w drodze odszkodowania

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.284.2018.2.KP
     ∟1. Za jaką datę należy przyjąć nabycie przedmiotowych nieruchomości przez podatnika - w całości 2 lutego 2010 r. czy tez w części (50%) 2 lutego 2010 r. oraz w drugiej części (50%) 29 maja 2013 r.? 2. Czy dokonaną w 2017 r. sprzedaż nabytych w 2010 r. do majątku wspólnego małżonków (w 2013 r. przynależnych podatnikowi na podstawie umowy rozdzielczości majątkowej) nieruchomości należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie artykułu 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.352.2018.1.WS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w nieruchomości.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.452.2018.1.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.438.2018.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.409.2018.2.ASZ
     ∟Odpłatne zbycie nieruchomości w części nabytej we wspólności majątkowej i w części w drodze darowizny od męża.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.404.2018.2.MS
     ∟W zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w nieruchomości.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.446.2018.1.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.340.2018.1.TR
     ∟Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie pięciu lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.384.2018.2.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży niezakończonej inwestycji oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą niezakończonej inwestycji.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.277.2018.3.AWO
     ∟Czy w chwili odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię zabudowanej nieruchomości (domu) przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do podziału majątku (prawomocna ugoda o podział majątku z dnia 29 marca 2013 r.) powstanie po stronie Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.404.2018.4.MM
     ∟Reasumując należy wskazać, że prawo do ulgi określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nigdy nie było i nie jest prawem dziedzicznym, gdyż przysługuje wyłącznie podatnikowi, który spełni warunki do skorzystania z niego, zatem Wnioskodawczyni nie ma możliwości skorzystania z niej w imieniu swojego męża.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.466.2018.2.LZ
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.511.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków po przyznaniu na wyłączną własność jednemu z nich i następnie jej sprzedaż.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.417.2018.3.MG
     ∟zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.350.2018.2.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości przez małżonków, wchodzącej do ich majątku wspólnego, po upływie 5 lat od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta do majątku odrębnego jednego z małżonków.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.336.2018.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia po śmierci małżonki nieruchomości, nabytej pierwotnie częściowo do majątku wspólnego małżonków, a częściowo do majątków odrębnych – określenie momentu nabycia nieruchomości.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.365.2018.2.MKA
     ∟Zbycie nieruchomości, po upływie 5 lat od końca roku, w którym doszło do otwarcia spadku.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.311.2018.2.MN
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.382.2018.1.KF
     ∟Opodatkowanie kwoty uzyskanej z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce wchodzącej w skład rodzinnych ogrodów działkowych.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.316.2018.1.KP
     ∟Czy w związku z tym, że wymienione we wniosku działki zostaną przekwalifikowane z rolnych na budowlane a następnie sprzedane ciążyć będzie na Zainteresowanych obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.411.2018.2.ACZ
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udziału w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy kwoty wydatkowanej na zakup rolet okiennych z montażem

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.367.2018.2.DJ
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą na rzecz kopalni udziału w nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.543.2018.1.RR
     ∟skutki podatkowe sprzedaży lub darowizny samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.473.2018.1.BO
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w kamienicy wykorzystywanej w działalności gospodarczej.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.421.2018.3.KC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.310.2018.2.WS
     ∟Sprzedaż działek.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.308.2018.2.MK
     ∟Z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni w wyniku zniesienia współwłasności nabyła udział 1/2 w prawie w roku 2015, to przychód ze sprzedaży udziału nabytego w tym roku podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj