Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


9850/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-166/15/18-S/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-975/14-4/18/ES
     ∟Ochrona prawna indywidualnej interpretacji

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.313.2018.1.AA
     ∟Skutki podatkowe przystąpienia do spółki osobowej w trakcie roku podatkowego.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.348.2018.1.TW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na kurs licencji pilota.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.341.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.473.2018.1.BO
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w kamienicy wykorzystywanej w działalności gospodarczej.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.431.2018.1.WM
     ∟Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.393.2018.1.LZ
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.441.2018.2.DJD
     ∟Określenia źródła przychodu uzyskiwanego z wynajmu lokali w kamienicy

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.421.2018.1.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania ogółu praw i obowiązków komandytariusza w Spółce 2 w związku ze zmniejszeniem wkładu Wnioskodawcy w Spółce 1 oraz uregulowania przez Spółkę 1 zobowiązania wobec Wnioskodawcy w związku ze zmniejszeniem Jego wkładu w Spółce 1

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.471.2018.1.KS
     ∟Ustalenie źródła przychodu uzyskanego przez wspólnika spółki komandytowej ze zbycia udziałów lub akcji spółek kapitałowych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.470.2018.1.KS
     ∟Ustalenie źródła przychodu uzyskanego przez wspólnika spółki komandytowej ze zbycia udziałów lub akcji spółek kapitałowych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.432.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.250.2018.5.MK
     ∟Na skutek dokonania podziału nie następuje przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dochodzi do ich nabycia. Pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez Wnioskodawczynię. Ewentualna sprzedaż w przyszłości wydzielonych działek nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie i tym samym nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.425.2018.1.IF
     ∟W przypadku opisanych usług wykonywanych przez spółkę osobową, Wnioskodawca jako jej wspólnik powinien rozpoznać przychód podatkowy na podstawie art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego określonego z klientem, nie rzadziej niż raz w roku, niezależnie od terminu, w którym nastąpi zapłata przez klienta za dostęp do systemu.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.408.2018.1.ES
     ∟Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia przez członka zarządu usług wskazanych we wniosku, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.294.2018.2.TW
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.424.2018.1.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.423.2018.1.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.384.2018.4.MG
     ∟obowiązków płatnika

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.438.2018.2.RK
     ∟określenia źródła przychodu uzyskiwanego z wynajmu

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.406.2018.2.ES
     ∟W zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.401.2018.2.SJ
     ∟Ustalenie źródła przychodu i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przychodów uzyskiwanych przez personel medyczny na podstawie umów na dyżury kontraktowe oraz zapłaty przez Wnioskodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części przypadającej na osoby zatrudnione na podstawie umowy na dyżur kontraktowy.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.420.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych przez Spółkę B na rzecz Spółki A.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.486.2018.1.LS
     ∟Wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę i opodatkowanych uprzednio po stronie Wspólników (w tym Wnioskodawcy), dokonana po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę kapitałową, nie będzie stanowiła dla Niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.382.2018.3.SŻ
     ∟Określenie źródła przychodu z tytułu sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.514.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.513.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.512.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.421.2018.2.KS
     ∟sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziału we własności i prawie użytkowania wieczystego, na którym budynki zostały wzniesione, otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem 6 lat od rozwiązania spółki komandytowej powstanie przychodu z odpłatnego zbycia akcji spółek akcyjnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie spółki komandytowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj