Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


426/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.79.2019.2.MS
     ∟Ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w momencie dokonania transakcji zbycia udziałów za wynagrodzeniem w celu umorzenia.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-51/15-3/S/SP
     ∟Zasady na jakich nastąpi opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia, skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego bez albo ze zmniejszeniem liczby udziałów oraz skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie, celem umorzenia udziałów gdzie nie dojdzie albo dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-306/15-1/SG
     ∟w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia Spółce Nabywanej udziałów celem ich umorzenia

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-832/14-2/JBB/S/MC
     ∟Wysokość przychodów i kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do transakcji zbycia udziałów w celu umorzenia.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.320.2017.1.MK
     ∟Czy umorzenie bez wynagrodzenia należących do Spółki udziałów w Sp. z o.o. będzie dla Spółki czynnością neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. po stronie Spółki nie powstanie z tego tytułu dochód/przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.322.2017.1.MM
     ∟Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Udziałowca po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, po stronie Udziałowca powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości innej (w szczególności wyższej) niż Wynagrodzenie uzgodnione między Udziałowcem a Spółką Zależną?

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.319.2017.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia: Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Wnioskodawcy po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości innej (w szczególności wyższej) niż Wynagrodzenie uzgodnione między Wnioskodawcą a Spółką Zależną?

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.261.2017.1.MC
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu obniżenia kapitału zakładowego

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.22.2017.2.AM
     ∟w zakresie uznania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów spółki kapitałowej prawa cypryjskiego za dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych oraz możliwości obniżenia podstawy opodatkowania Wnioskodawcy z tytułu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej o kwotę wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umorzenia udziałów

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1064.2016.2.KK
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży lub odpłatnego zbycia w celu umorzenia Akcji Połączeniowej

2017.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.22.2017.1.JKT
     ∟Czy dokonując zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia (tj. dobrowolnego umorzenia udziałów), Wnioskodawca powinien ustalić dochód z przedmiotowego tytułu na zasadach ogólnych, a zatem rozpoznać przychód w wysokości wynagrodzenia otrzymanego za umorzone udziały oraz koszt uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie?

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.800.2016.2.APO
     ∟w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych wynikających z dobrowolnego umorzenia udziałów posiadanych przez spółkę cypryjską bez wynagrodzenia oraz czy Wnioskodawca w odniesieniu do ww. transakcji ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.854.2016.2.PW
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4510.38.2016.1.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z przystąpieniem nowego wspólnika do spółki komandytowej.

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-447/16-1/JG
     ∟Czy zbycie przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki akcji posiadanych w jej kapitale zakładowym w celu ich umorzenia, bez otrzymania wynagrodzenia, będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-78/16-3/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji zbycia w celu umorzenia udziałów w Spółce Zależnej.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-567/16-4/PW
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym umorzeniem udziałów.

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-601/16-3/AJ
     ∟Czy przeprowadzenie operacji umorzenia udziałów Spółki skutkować będzie powstaniem u Wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie Ustawy CIT? Innymi słowy, czy zbycie przez Wspólnika udziałów Spółki, na rzecz tej Spółki, w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, oraz umorzenie dobrowolne umorzenie tych udziałów będzie skutkowało powstaniem u Wspólnika jakiegokolwiek dochodu (przychodu) w rozumieniu Ustawy CIT ?

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-173/16-1/WRz
     ∟jakie są skutki umorzenia udziałów bez wynagrodzenia

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-267/16-3/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu w związku z przejęciem majątku spółki dzielonej oraz obowiązków płatnika.

2016.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-619/16-3/KK
     ∟1. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, w szczególności sprzedaży, udziałów bądź akcji Spółki zależnej przez Spółkę? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w momencie odpłatnego zbycia udziałów bądź akcji w Spółce zależnej (które to udziały nabyte zostaną w ramach transakcji wymiany udziałów), na rzecz tej spółki w celu ich umorzenia, przychodem Wnioskodawcy będzie wynagrodzenie za zbywane w celu umorzenia udziały bądź akcje, przy czym wynagrodzenie to nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu, o ile będzie niższe lub równe poniesionym wydatkom na ich nabycie odpowiadających wartości nominalnej udziałów własnych wydanych przez Spółkę w ramach wymiany udziałów w zamian za nabyte udziały bądź akcje Spółki zależnej?

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-297/16-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków nieodpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia i ich umorzeniem.

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-254/16-3/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dobrowolnym umorzeniem własnych udziałów bez wynagrodzenia.

2016.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-472/16/JKT
     ∟Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego nieodpłatne zbycie przez Spółkę udziałów Spółki z o.o. na rzecz Spółki z o.o. w celu ich umorzenia nie spowoduje powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki?

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-513/16/AP
     ∟Czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do Spółki B, dla Wnioskodawcy (będącego spółką komandytowo-akcyjną w której umarzane są akcje), powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-511/16/AP
     ∟Czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do Spółki B oraz objętych przez Osobę Fizyczną X, Osobę Fizyczną Y, dla Wnioskodawcy (będącego spółką komandytowo-akcyjną w której umarzane są akcje), powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-510/16/AnK
     ∟w zakresie: ustalenia, czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do jednego z akcjonariuszy (t.j. spółki B) dla Wnioskodawcy będącego jedynym komplementariuszem spółki komandytowo – akcyjnej, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-223/16-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia spółce nabywanej udziałów celem ich umorzenia.

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-221/16-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia spółce nabywanej udziałów celem ich umorzenia.

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-222/16-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia spółce nabywanej udziałów celem ich umorzenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj