Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3448/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.364.2018.1.ŁS
     ∟Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a uopdof obejmuje koszty użytkowania takie jak paliwo?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.321.2018.3.AG
     ∟Zryczałtowany podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.421.2018.1.JM
     ∟Czy należy naliczyć, pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od kwoty zwrotu kosztów poniesionych, z tytułu wynajmu samodzielnego lokalu mieszkalnego (czynszu)?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.348.2018.1.BK
     ∟1. Czy Spółka, wypełniając obowiązki wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015-2018, prawidłowo przyjęła iż wartość określona w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych (takich jak przejazdy autostradami i postoje na płatnych parkingach) oraz paliwa zużywanego w związku z wykorzystywaniem samochodu służbowego dla celów prywatnych i w konsekwencji przyjęta metodologia kalkulacji przychodu z tytułu udostępnienia samochodu Pracownikowi oraz finansowania przez Spółkę paliwa oraz pozostałych wydatków związanych z użytkowaniem na cele prywatne pojazdu Pracownika jest prawidłowa?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.441.2018.2.DJD
     ∟Określenia źródła przychodu uzyskiwanego z wynajmu lokali w kamienicy

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.442.2018.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku z pokryciem wydatków na nocleg i wyżywienie przedstawicieli handlowych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.448.2018.2.AP
     ∟Możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r. w sytuacji świadczenia usług na rzecz stoczni oraz pełnienia dyrektora ds. marketingu na podstawie stosunku pracy w tej stoczni.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.432.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.454.2018.1.RK
     ∟korekta przychodów za 2007 r. w związku z otrzymanym w 2017 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.408.2018.1.ES
     ∟Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez Spółkę od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia przez członka zarządu usług wskazanych we wniosku, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.347.2018.1.ŁS
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu ponoszonych wydatków na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników do celów prywatnych.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.455.2018.2.DS
     ∟obowiązki płatnika

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.340.2018.1.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty nagrody jubileuszowej wraz z należnymi odsetkami, opodatkowania należnych odsetek z tytułu wypłaty kwoty odpowiadającej wysokości udziału członkowskiego.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.406.2018.2.ES
     ∟W zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.420.2018.1.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych przez Spółkę B na rzecz Spółki A.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.432.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.382.2018.3.SŻ
     ∟Określenie źródła przychodu z tytułu sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.392.2018.2.JK3
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.329.2018.3.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu finansowania pracownikom noclegu i wyżywienia.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.391.2018.2.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.410.2018.1.JM
     ∟Wartość świadczeń ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z zapewnieniem bezpłatnego transportu pomiędzy miejscem pracy poza granicami RP, a miejscem pracy znajdującym się w kraju będzie stanowić przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jako płatnik będzie obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach wynikających z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.393.2018.2.JM
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawczyni dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez nich w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.430.2018.2.AK
     ∟Dot. skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.401.2018.3.KS1
     ∟Sposób opodatkowania przychodów z najmu/

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 114-KDIP3-1.4011.394.2018.3.KS1
     ∟Sposób opodatkowania przychodów z najmu.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.446.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.456.2018.2.MG
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.363.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.450.2018.2.JG1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.447.2018.2.MM
     ∟Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie podatnik jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj