Interpretacje do przepisu
art. 10 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


366/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.269.2018.4.MJ
     ∟- Czy wartość spłaty, jaką otrzymam od swojego brata za odziedziczone w 1/5 części nieruchomości po E, S oraz O, w okresie przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego (grudzień 2015), w którym zmarł mój brat (czerwiec 2015) oraz moja mama (lipiec 2015) w wyniku [działu spadku i] zniesienia współwłasności mieszczącej się w moim udziale w spadku - 1/5 - będzie podlegała podatkowi dochodowemu? - Czy po spłacie przez brata jeszcze w tym roku, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku, nie będzie ciążył na mnie obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.329.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.451.2018.1.KP
     ∟skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-899/15-6/18-S/MD
     ∟Jaką datę należy przyjąć jako datę nabycia części nieruchomości odziedziczonej przez Wnioskodawczynię po zmarłym mężu, tj. czy dzień otrzymania spadku w 2014 r. czy też dzień nabycia nieruchomości do majątku wspólnego w 1973 r.? Czy w związku z tym przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku po zmarłym mężu (22.000 zł) stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.221.2018.1.AWO
     ∟Od kiedy w przedstawionym przypadku należy liczyć pięcioletni termin: od momentu zakupu działki, rozpoczęcia, czy zakończenia budowy, tj. odbioru technicznego domu? Czy od sprzedaży udziału 1/5 w budynku Wnioskodawczyni będzie płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-632/16-9/18-S/ŁS
     ∟Czy od sprzedanego w dniu 7 czerwca 2016 r. udziału odziedziczonego po mężu w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy?

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-974/14/18-S/TR
     ∟Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie stanowiła dla Wnioskodawcy źródła przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie pięciu lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.227.2018.2.AK
     ∟Sprzedaż praw i roszczeń do nieruchomości.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.169.2018.2.KP
     ∟Czy przeniesienie udziału wynoszącego 1/4 część w ww. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego (nabytego umową darowizny od syna) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez Wnioskodawczynię tego udziału, spowoduje zobowiązanie do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym na podstawie art. 10, 19 i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku? Ww. udział Wnioskodawczyni przeniesie umową renty odpłatnej, mocą której nabywca zobowiąże się do wypłacania Wnioskodawczyni co miesiąc określonej sumy pieniężnej oraz zapewni jej możliwość dożywotniego, nieodpłatnego zamieszkiwania w zbywanym lokalu.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.133.2018.2.MK
     ∟Nabycie nieruchomości należy liczyć od daty ustanowienia przez małżonków rozdzielności majątkowej i dokonania podziału ich majątku wspólnego - odpłatne zbycie nieruchomości, nienastępujące w wykonaniu działalności gospodarczej, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-43/15-6/18-S/BK
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości - wdowi grosz.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.273.2018.1.MM
     ∟Mając na uwadze wyżej przywołane przepisy prawa, opisane zdarzenie przyszłe oraz Uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomościach w drodze działu spadku po śmieci małżonka, należy uznać dzień jego nabycia do majątku wspólnego małżonków, tj. 1985 r. oraz 1997 r. W konsekwencji, termin pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z dniem 31 grudnia 1990 r. oraz 31 grudnia 2002 r. Oznacza to, że planowane przez Wnioskodawczynię odpłatne zbycie udziału w ww. nieruchomościach , nie będzie stanowiło źródła przychodu i nie będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/415-1019/14-6/18-S/RS
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej do majątku wspólnego.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.132.2018.1
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.70.2018.2.KS1
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.45.2018.1.PS
     ∟Skutki podatkowe związane ze zbyciem nieruchomości – ŹRÓDŁO PRZYCHODU.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.80.2017.1.AW
     ∟Jak należy opodatkować zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków przez Wnioskodawczynię w zakresie odziedziczonego przez nią udziału po zmarłym małżonku, jeśli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do dziedziczenia, a od daty nabycia nieruchomości przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/415-719/14-5/17-S/BK
     ∟Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego.

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.374.2017.1.SR
     ∟Dotyczy określenia źródła przychodu oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.376.2017.1.SR
     ∟Dotyczy określenia źródła przychodu oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.375.2017.1.SR
     ∟Dotyczy określenia źródła przychodu oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.271.2017.3.MK
     ∟Czy zbycie przez Wnioskodawcę mieszkania nabytego wraz z Jego żoną nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest negatywna, to czy kosztem uzyskania przychodu w związku ze zbyciem mieszkania przez Wnioskodawcę będzie pierwotnie wydatkowana kwota na zakup mieszkania w 2011 r. przez Wnioskodawcę i Jego ówczesną żonę? Jeżeli odpowiedź na pierwsze oraz drugie pytanie jest negatywna, to czy kosztem uzyskania przychodu w związku ze zbyciem mieszkania przez Wnioskodawcę będzie połowa kwoty długu obciążająca mieszkanie? Jeżeli odpowiedź na wszystkie powyżej zadane pytania jest negatywa, to czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą przedmiotowego mieszkania kwotę spłaconego kredytu obciążającą mieszkanie w momencie podziału majątku, oraz czy kosztem uzyskania przychodu mogą być prace wykończeniowe oraz remontowe i modernizacyjne prowadzone w mieszkaniu przed jego sprzedażą, a udokumentowane fakturami oraz rachunkami, a także koszty odpłatnego zbycia?

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.342.2017.1.MZ
     ∟Jaką datę należy przyjąć jako właściwą za datę nabycia nieruchomości dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z odpłatnego zbycia nieruchomości, w przypadku nabycia ich w wyniku działu spadku (od dzieci, które nabyły spadek ustawowo), które przed śmiercią współmałżonka stanowiły majątek wspólny małżonków?

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.390.2017.1.IF
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-1395/15/17-3/S/LZ
     ∟W związku ze sprzedażą udziału w nieruchomościach po upływie 5-letniego terminu, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie źródło przychodu podlegające opodatkowaniu. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od przychodu z ich sprzedaży, ani wykazania ww. przychodu w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym.

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1050/13/17-3/S/IF
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-572/15/17-S/JK
     ∟Sprzedaż udziału w nieruchomości.

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.174.2017.2.MT
     ∟Skutki podatkowe – w kontekście art. 10 ust. 1 pkt 8 updof – sytuacji, w której po sprzedaży mieszkania przez spadkobierców, w tym Wnioskodawczynię, dysponujących aktem poświadczenia dziedziczenia, Sąd (na podstawie odnalezionego testamentu) unieważnił ww. poświadczenie dziedziczenia i orzekł, że jedyną spadkobierczynią jest Wnioskodawczyni, a pozostali spadkobiercy zwrócili jej środki uzyskane ze sprzedaży.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.235.2017.2.MZ
     ∟Od którego momentu należy liczyć okres 5 lat, po którym to okresie Wnioskodawczyni będzie zwolniona z podatku od sprzedaży działki budowlanej nr 1340/89 o powierzchni 1587 m2 oraz ½ udziału działki – drogi dojazdowej nr 1338/89 o powierzchni 156 m2?

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.115.2017.1.BK
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymywania comiesięcznego świadczenia z tytułu odpłatnej renty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj