Interpretacje do przepisu
art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2453/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.474.2018.1.MG
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-975/14-4/18/ES
     ∟Ochrona prawna indywidualnej interpretacji

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.353.2018.4.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.315.2018.1.WS
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.441.2018.2.DJD
     ∟Określenia źródła przychodu uzyskiwanego z wynajmu lokali w kamienicy

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.442.2018.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku z pokryciem wydatków na nocleg i wyżywienie przedstawicieli handlowych

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4511-134/16-1/KB
     ∟1. Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursach organizowanych przez organ samorządu zawodowego w ramach kształcenia podyplomowego ze środków pochodzących od członków samorządu, skutkuje po stronie uczestnika powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo uczestniczenia w tym kursie przysługuje tylko w razie regularnego opłacania składek członkowskich i niezalegania z ich zapłatą? 2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C dla pielęgniarek lub położnych, które po spełnieniu przesłanek w postaci regularnego opłacania składek członkowskich i niezalegania z ich zapłatą uczestniczyły w bezpłatnych kursach kształcenia podyplomowego organizowanego przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania zadań ustawowych?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-333/16-8/MN
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej do majątku wspólnego.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.384.2018.4.MG
     ∟obowiązków płatnika

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.359.2018.1.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z uiszczaniem zaliczek na podatek z tytułu pakietów medycznych

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.432.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.334.2018.1.ENB
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których koszt jest częściowo lub w całości refundowany przez Wnioskodawcę oraz obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.357.2018.1.AK
     ∟Sprzedaż działki zabudowanej domem w stanie surowym zamkniętym, po upływie 5 lat od momentu nabycia nieruchomości gruntowej, na której rozpoczęto budowę domu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.263.2018.2.DS
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek komandytowych przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.392.2018.2.JK3
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.391.2018.2.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.393.2018.2.JM
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawczyni dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez nich w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.430.2018.2.AK
     ∟Dot. skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.446.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.456.2018.2.MG
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.450.2018.2.JG1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.447.2018.2.MM
     ∟Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie podatnik jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.420.2018.1.AK
     ∟Za datę nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości, która stanowiła wcześniej majątek odrębny małżonka Wnioskodawczyni, należy przyjąć dzień, w którym małżonek Wnioskodawczyni nabył tę nieruchomość w drodze spadku do majątku odrębnego, tj. dzień śmierci Spadkodawcy. W konsekwencji, w wyniku zawarcia w 2016 r. umowy rozszerzającej wspólność ustawową – Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem nieruchomości w dacie nabycia tej nieruchomości przez swojego męża.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.394.2018.2.JM
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.461.2018.2.LZ
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.422.2018.2.AC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.390.2018.2.JK2
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.448.2018.2.MM
     ∟Opisany we wniosku Plan spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 w związku z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd zasady opodatkowania określone w tych regulacjach znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie. Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.454.2018.2.MG
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.444.2018.2.JG1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj