Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1514/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.117.2018.2.BB
     ∟Czy przy wyliczaniu czystej wartości nieruchomości należy obniżyć ją o całą kwotę wpisanej do księgi wieczystej hipoteki, czy tylko pomniejszyć ją o wartość pozostałej do spłaty wielkości kredytu? Czy należy wydzielić osobno wartość budynku i wartość gruntu przy wyliczaniu podatku z uwzględnieniem art. 16 ww. ustawy?

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.108.2018.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania darowizn od brata na konto bankowe żony przy rozdzielności majątkowej

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.89.2018.1.MZ
     ∟Czy darowizna od siostry, z konta wspólnego z jej mężem, na rachunek bankowy Wnioskodawczyni podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn z tytułu darowizny od całej darowanej kwoty, w sytuacji gdy szwagier pisemnie wyrazi zgodę na darowiznę oraz jeżeli zostanie zgłoszona w ustawowym terminie do właściwego urzędu skarbowego?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.81.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych na rozwój serwisu internetowego.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.333.2018.4.AA
     ∟Powstanie przychodu po stronie darczyńcy z tytułu darowizny przedsiębiorstwa.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.112.2018.2.LB
     ∟Czy wyżej wymienione obciążenie hipoteczne należy rozumieć jako ciężar w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Jeśli hipotekę uznamy za dług i ciężar z rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn to w jakiej wartości należy uwzględnić ten dług i ciężar: czy w wysokości połowy kredytu pozostałego do spłaty na dzień darowizny, czy może w wysokości kwoty hipoteki?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.70.2018.4.MZ
     ∟Czy czynność prawna polegająca na nieodpłatnym przekazaniu całego przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonej wyłącznie przez małżonków, a objętego wspólnością majątkową małżeńską, na rzecz jednego ze wspólników – małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.78.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych z poleceniem.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.120.2018.1.BD
     ∟Czy w związku z planowanymi darowiznami, w ramach umów darowizny, gdzie brat Wnioskodawcy będzie darczyńcą, a żona brata wyrazi na te darowizny zgody, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty pieniężnej oraz akcji, biorąc pod uwagę, że darowizna będzie pochodziła z majątku wspólnego brata i żony? Czy też Wnioskodawca powinien każdą z planowanych darowizn potraktować jako dwie oddzielne darowizny – od brata oraz od jego żony i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty oraz od połowy wartości akcji?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.121.2018.1.BD
     ∟Czy w związku z planowanymi darowiznami, w ramach umów darowizny, gdzie brat Wnioskodawcy będzie darczyńcą, a żona brata wyrazi na te darowizny zgody, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty pieniężnej oraz akcji, biorąc pod uwagę, że darowizna będzie pochodziła z majątku wspólnego brata i żony? Czy też Wnioskodawca powinien każdą z planowanych darowizn potraktować jako dwie oddzielne darowizny – od brata oraz od jego żony i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty oraz od połowy wartości akcji?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.122.2018.1.DK
     ∟Czy przekazanie mieszkania w darowiźnie przez matkę córce jest wolne od podatku ?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.66.2018.2.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny nieruchomości od siostry i możliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.111.2018.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania darowizny od ojca

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.109.2018.1.BD
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn na skutek otrzymania darowizny od partnera siostry w wyżej opisanej sytuacji, a jeśli tak to jaka kwota powinna być podstawą opodatkowania? Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego na skutek otrzymania darowizny, jeśli wykona polecenie w terminie 21 dni od otrzymania darowizny, a jeśli tak to jaką kwotę wartości darowizny powinna wykazać w tym zeznaniu?

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.104.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizn od syna

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.69.2018.3.AR
     ∟Skutki podatkowe przekazania darowizny środków pieniężnych

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.100.2018.1.BD
     ∟Czy w przypadku darowizny „ze wskazaniem” otrzymanej od osoby żyjącej w konkubinacie, osoba obdarowana (konkubina/konkubent) będzie musiała odprowadzić podatek z tytułu spadków i darowizn?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.103.2018.1.DK
     ∟Czy przedmiotowa darowizna w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegała w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w sytuacji gdy zostanie dokonana z majątku wspólnego (matki i jej męża) ?

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.71.2018.1.HS
     ∟Czy od otrzymanych darowizn Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek?

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.89.2018.1.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania darowizny od ojczyma

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.83.2018.2.DK
     ∟1. Czy w przytoczonym zdarzeniu przyszłym obciążenie hipoteczne należy rozumieć jako ciężar w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn ? 2. Jeśli hipotekę uznamy za dług i ciężar w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn to w jakiej wartości należy uwzględnić ten dług i ciężar: czy w wysokości połowy kredytu pozostałego do spłaty na dzień darowizny, czy może w wysokości kwoty hipoteki ?

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.331.2018.1.GG
     ∟Czy wartość wręczonych pracownikom Wnioskodawcy: kart podarunkowych, środków pieniężnych, świadczeń rzeczowych będzie stanowić dla nich nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy i czy w związku z tym na Wnioskodawcy, jako płatniku, będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.44.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.43.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.71.2018.1.BD
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawczynię od męża (z którym pozostaje w separacji) udziału wynoszącego ½ części we własności wyżej wymienionego lokalu mieszkalnym wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.35.2018.1.MM
     ∟Czy w związku z zamiarem zbycia wydzielonej części nieruchomości w postaci działki, Wnioskodawca nadal spełnia warunki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.34.2018.1.MSI
     ∟w zakresie skutków podatkowych przeniesienia nieruchomości z majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej do ich majątków osobistych.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.25.2018.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.57.2018.1.BD
     ∟Czy przedmiotowa darowizna w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegała w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w sytuacji gdy zostanie dokonana z majątku wspólnego córki i jej męża?

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.17.2018.2.PB
     ∟Czy otrzymane pieniądze Wnioskodawczyni ma zgłosić do Urzędu Skarbowego i odprowadzić od tej darowizny podatek?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj