Interpretacje do przepisu
art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1843/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.421.2018.1.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania ogółu praw i obowiązków komandytariusza w Spółce 2 w związku ze zmniejszeniem wkładu Wnioskodawcy w Spółce 1 oraz uregulowania przez Spółkę 1 zobowiązania wobec Wnioskodawcy w związku ze zmniejszeniem Jego wkładu w Spółce 1

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.249.2018.1.PB
     ∟w zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA za wykonane usługi.

2018.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.140.2017.GFQV
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym udział Wnioskodawcy w Spółkach zagranicznych należy, na potrzeby obliczenia podstawy podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych uzyskanych przez Wnioskodawcę, pomniejszyć o udział związany z prawem do udziału w zyskach posiadany w poszczególnych Spółkach zagranicznych przez FIZ?

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.323.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania obowiązku zapłaty podatku z tytułu przydzielenia i objęcia Akcji Serii N oraz sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia w przyszłości przez Wnioskodawcę akcji Serii N.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.228.2018.2.MS
     ∟Czy nabycie przez Gminę Wyznaniową Żydowską od Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej prawa własności nieruchomości posadowionych na terenie działania Gminy, powołanych w uchwale Rady Związku Gmin o utworzeniu tej Gminy jest wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.252.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia podatnika w stosunku do dochodów generowanych przez kajmańskie spółki osobowe, zastosowania art. 5 ust. 1 do przychodu z udziału w kajmańskiej spółce osobowej – jest prawidłowe i opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziałów lub akcji polskich spółek w przypadku jeżeli co najmniej 50% oraz w przypadku gdy mniej niż 50% wartości aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.171.2018.2.KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT, dochodów pochodzących ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz z wynajmu lokali użytkowych i miejsc parkingowych.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.152.2018.2.MM
     ∟Czy Centrum jako kościelna jednostka organizacyjna ma obowiązek sporządzania i składania do właściwego urzędu skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności statutowej?

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.93.2018.1.HK
     ∟Zwolnienie składek członkowskich wpłacanych na rzecz stowarzyszenia (art. 17 ust. 1 pkt 40 updop)

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.94.2018.2.MM
     ∟Czy na podstawie treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, w którym mowa jest o „podatniku”, a nie „osobie prawnej”, dochód Hospicjum, traktowanego jako podatnik, który jest wyodrębnioną pod względem organizacyjnym jednostką od Caritas, z prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na dobroczynności, ochronie zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na cele statutowe, tj. na zakup sprzętu komputerowego i programu komputerowego medycznego do obsługi placówki i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zakup urządzenia do rehabilitacji pacjentów, będzie zwolniony z podatku CIT?

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.131.2018.1.AM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) FIZAN, innych niż wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-g, osiąganych za pośrednictwem zagranicznej spółki kontrolowanej.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.144.2018.1.ANK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymanym odszkodowaniem

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.116.2018.1.MJ
     ∟Ustalenia, czy prowadzona przez Spółkę we Francji działalność spowoduje powstanie zakładów w rozumieniu polsko-francuskiej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-672/14/18-S/JG
     ∟Określenie statusu podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.41.2018.2.HS
     ∟Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych za 2017 r. z tytułu transakcji spółki komandytowej z podmiotami powiązanymi.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.184.2018.1.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA opodatkowanej na poziomie wspólników.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.92.2018.1.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA opodatkowanej na poziomie wspólników.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.39.2018.1.EN
     ∟W zakresie obowiązku składania sprawozdania finansowego spółki komandytowej.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.61.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w rozumieniu art. 9a ust. 1b ustawy o CIT Spółkę należy traktować jako „podatnika rozpoczynającego działalność” w roku podatkowym 2017 i w efekcie czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej w 2017 r. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2.000.000 euro

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.49.2018.1.PS
     ∟zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.46.2018.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca, jako podmiot rozliczający (na mocy art. 5 ustawy o PDOP), w odpowiednich proporcjach, zarówno przychody oraz koszty ponoszone przez Spółkę Komandytową 1 oraz Spółkę Komandytową 2 jest (będzie) zobowiązany – w przypadku ponoszenia przez jedną z tych spółek na rzecz drugiej kosztów wymienionych w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP – do stosowania ograniczenia w możliwości zaliczania przypadającej na niego (zgodnie z art. 5 ustawy o PDOP) części tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.76.2018.1.BC
     ∟W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Kościelne osoby prawne, podmioty te będą zobowiązane w tym zakresie do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.5.2018.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie wyłącznie kwota należna od Nabywcy tytułem ceny sprzedaży przedmiotu Transakcji, czy też przychód ten należy powiększyć o kwotę równą wartości zobowiązań funkcjonalnie związanych z przenoszoną masą majątkową, które zostaną przejęte przez Nabywcę, bądź czy też w wartości przedmiotowych zobowiązań (przejętych przez Nabywcę) należy rozpoznać osobny przychód podatkowy Spółki? 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód podatkowy z tytułu przeprowadzenia Transakcji powstanie w momencie zawarcia Umowy Przyrzeczonej? 3. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kosztem podatkowym Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie suma kosztów uzyskania przychodów dotyczących każdego składnika majątkowego wchodzącego w skład przedmiotu Transakcji, a w związku z tym, czy prawidłowym jest również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do wchodzących w skład przedmiotu Transakcji: a. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, b. zapasów, c. wierzytelności, d. środków pieniężnych? 4. Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszt podatkowy przeprowadzenia Transakcji będzie mieć charakter kosztu bezpośrednio związanego z osiąganymi przez Spółkę przychodami, który tym samym powinien być potrącony w momencie osiągnięcia przychodu z tytułu przeprowadzenia Transakcji? 5. Czy przychód i koszt podatkowy związany z przeprowadzeniem Transakcji, będzie stanowić przychód i koszt podatkowy Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku tej Spółki?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.420.2017.2.MM
     ∟1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany w zakresie działalności polegającej na sprzedaży dewocjonaliów i książek religijnych do prowadzenia ksiąg podatkowych wymaganych przez przepisy Ordynacji podatkowej? 2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany w zakresie działalności polegającej na odpłatnym wynajmowaniu nieruchomości Parafii na rzecz wykonawcy realizującego roboty w postaci remontu i renowacji budynków parafii na potrzeby tych robót do prowadzenia ksiąg podatkowych wymaganych przez przepisy Ordynacji podatkowej?

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.22.2018.2.KS
     ∟Skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu państwa dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.306.2017.1.AZ
     ∟W zakresie braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w stosunku do przepływów pieniężnych realizowanych pomiędzy Fundacją a spółkami powiązanymi.

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.38.2018.1.AW
     ∟W przypadku utraty statusu podatnika przez PGK na skutek nieosiągnięcia udziału dochodów PGK w przychodach w wysokości co najmniej 2%, nie znajdzie zastosowania art. 1a ust. 10a-10c ustawy o CIT

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-479/13-2/S/PS
     ∟W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania urzędom skarbowym oraz kontrahentom będącym osobami prawnymi oraz wspólnikami spółek osobowych (którzy mogą być osobami prawnymi) informacji IFT-2/IFT-2R o osiągniętych w Polsce dochodach (przychodach). W zakresie powyższego wymogu ustawodawca nie wprowadził w omawianej sytuacji żadnych ograniczeń.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.371.2017.2.AJ
     ∟W zakresie określenia podmiotu zobowiązanego do opodatkowania dochodów generowanych przez polski oddział amerykańskiej spółki LLC, której wspólnikiem jest maltański rezydent podatkowy.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-28/15/18-S/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia statusu podatkowego Spółki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj