Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


424/362692 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-681/15/MW
     ∟ustalenie, w którym momencie wydatki z tytułu wypłaconych Premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów (zdarzenie przyszłe)

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-680/15/MW
     ∟ustalenie, w którym momencie wydatki z tytułu wypłaconych Premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów (stan faktyczny)

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-818/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-817/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-814/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-813/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo dokonuje zarachowań kosztów tj. odnosząc do międzyokresowych rozliczeń kosztów, by w niedalekiej przyszłości (2016/2017) dokonywać ich odniesienia w koszty na okres od uzyskania pierwszego przychodu do zakończenia koncesji (do 2032 r.)?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-1030/15-6/BC
     ∟Czy wydatki związane z wypłatą wybranym pracownikom Wnioskodawcy wynagrodzenia premiowego w postaci udziału w zysku netto Spółki z wypracowanego zysku netto za rok poprzedni na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki Wnioskodawcy?

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-295/15-2/AZ
     ∟Czy wypłacone w obowiązującym terminie na rzecz pracowników dodatkowe składniki wynagrodzenia takie jak Bonusy, ZCW i Profit share, stanowią koszty uzyskania przychodów tego roku, w którym dany składnik wynagrodzenia jest przyznawany i wypłacany?

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-348/15-2/AK
     ∟Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne.

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-312/15-2/AZ
     ∟Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatków na paliwo do samochodów (ryczałtu za paliwo), dopisywanych do przychodów podatkowych pracowników ze stosunku pracy łączącego ich ze Spółką.

2015.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-551/15/BG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto wypłat dla pracowników, pochodzących z podziału wyniku finansowego

2015.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-896/15-2/MR
     ∟Czy wypłacona w 2015 r. przez Spółkę zgodnie z ZUZP na rzecz pracowników Spółki nagroda z zysku netto stanowi koszty uzyskania przychodu w Spółce?

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-32/15/BK
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników (w tym związanych z podróżami służbowymi) oraz narzutów na te wynagrodzenia, niezwiązanych z wytworzeniem środka trwałego

2015.10.30 - Minister Finansów - DD10.8221.177.2015.MZB
     ∟Która ze spółek będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z ZCP i powstałych oraz potrącalnych przed dniem podziału, w dniu podziału lub po dniu podziału?

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-253/15/PC
     ∟Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, wypłacone premie z dochodu po opodatkowaniu będą stanowiły koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy do pdop?

2015.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-349/15-2/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-250/15/APO
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym, wypłacona pracownikom nagroda roczna oraz składki na ZUS, FP, FGŚP od tej nagrody stanowią koszty uzyskania przychodów w 2014 r.?

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-177/15-2/AG
     ∟Czy Spółka postępuje zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczając kwotę wypłaconych diet i ryczałtów na nocleg, równowartości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS wynikających z ubruttowienia nadwyżki diet, kwot wypłaconych pracownikowi z tytułu używania samochodu prywatnego udokumentowanych ewidencją przebiegu oraz innych wydatków pokrytych kartą służbową z tytułu podróży pracownika zatrudnionego na terenie województwa x. do W. do kosztów uzyskania przychodu?

2015.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-383/14-4/15-S/KJ
     ∟Czy wydatki związane z wypłaconymi nagrodami dla pracowników, z wypracowanego zysku za rok poprzedni (zysku netto), stanowią koszt uzyskania przychodu?

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-213/15-4/KC
     ∟Czy nagrody/premie roczne wypłacane pracownikom, z zysku mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-279/15-4/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie potrącalności kosztów uzyskania przychodów.

2015.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-212/15-2/AK
     ∟moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodów z tytułu premii rocznej wypłaconej lub postawionej do dyspozycji w terminie wynikającym z regulacji dotyczących wynagrodzeń, obowiązujących w Spółce

2015.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-97/15/SK
     ∟w zakresie ustalenia momentu oraz sposobu zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki wydatków związanych z realizacją kontraktu długoterminowego.

2015.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-134/15-2/TO
     ∟1. W jakim zakresie Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia przychodów i kosztów związanych z przejętą od Spółki Dzielonej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa? 2. Kto i za jaki okres powinien rozpoznać koszt wynagrodzeń pracowników wypłaconych przez Wnioskodawcę, a dotyczących pracy w okresie, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła własność Spółki Dzielonej? 3. Czy w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego Wnioskodawca będzie zobowiązany ująć przychody i koszty związane z przejętą zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa sprzed dnia podziału?4. Czy Spółka będzie miała prawo do powiększenia kosztów uzyskania przychodów o kw...

2015.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-220/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych

2015.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-258/15-3/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia podatkowego przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie.

2015.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-259/15-3/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia podatkowego przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie.

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-123/15-2/AG
     ∟1. Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, zaangażowanych w świadczenie Usług, stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony lub w dacie poniesienia (w przypadku ich późniejszej wypłaty) tj. zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o PDOP?2. Czy przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy z tytułu Usług świadczonych na zasadach przedstawionych w stanie faktycznym powstaje każdorazowo w ostatnim dniu Okresu Rozlicz...

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-151/15/AP
     ∟Czy Spółka prawidłowo rozpoznała nagrodę roczną tzw. 14-tą pensję za 2014 rok jako koszt uzyskania przychodu 2014 roku?

2015.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-63/15/MS
     ∟W jaki sposób dokonać podziału przychodów i kosztów podatkowych w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez PGK i zakończeniem jej roku podatkowego, który to dzień może nastąpić również w trakcie miesiąca kalendarzowego?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 37457 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj